Kliek Play/Pause om te luister na die Shabbat Shalom Lied

Besoek AmightyWind.com
        

Shabbat Shalom !

Welkom by Sukkot Shabbat Bereisheet / In die Begin, hierdie week se Parasha (Torah Gedeelte).


Profesie 50, 89, 139;

Genesis 1:1-6:8

Jesaja 42:5–43:10;

Openbaring 22:6–21;




AMIGHTYWIND YAHUSHUA se Nuwe Bloed Verbond Profesie


Dit is van Profesie 105, YAHUVEH het gesê dat dit van nou af voor elke Profesie bygevoeg moet word: EK het jou lank gelede gewaarsku Elisheva om nie hierde Bediening na 'n man of vrou te vernoem nie, selfs nog voordat daar 'n Bediening was, het ek dit in jou gees geplaas. Want niks hiervan was deur jou eie toedoen nie, Niks hiervan het uit jou mond voortgekom nie. Dit is uit die Mond van YAHUVEH geboorte gegee. Dit is uit die Mond van YAHUSHUA , jou MASHIACH geboorte gegee. Dit is uit die Mond van die RUACH HA KODESH, jou IMMAYAH geboorte gegee. As dit net deur jou hand was sou dit lankal misluk het. EK IS YAHUVEH, dit is MY NAAM; en MY EER sal EK aan geen ander gee, of ook MY LOF aan die gesnede beelde nie. (Jesaja 42:8)

Vir alle Profesië kliek die knoppie onderaan


1 Oktober, 2021


Profesie 50, Hoor, O Yisrael! Die Krag! Die Krag! Die Krag!

Gegee aan Eerw. Elisabeth Sherrie Elijah (Elisheva Eliyahu) 8 Oktober 2001

Hierdie kom uit Profesie 105, YAHUVEH het beveel dat dit op alle Profesieë bygevoeg moet word van nou af: EK het jou lank gelede gewaarsku Elisabeth (Elisheva) om nie hierdie Bediening na ‘n man of ‘n vrou te vernoem nie selfs nog voordat daar ‘n Bediening was. EK het dit in jou gees geplaas want niks hiervan was deur jou eie toedoen nie, niks hiervan het uit jou mond voortgekom nie. Dit is uit die Mond van YAHUVEH geboorte gegee. Dit is uit die Mond van YAHUSHUA jou MASHIACH geboorte gegee. Dit is uit die Mond van die RUACH HA KODESH jou IMMAYAH geboorte gegee. As dit net deur jou hand was sou dit lankal misluk het. Dit is deur die SHKHINYAH HEERLIKHEID se Wind wat oor hierdie aarde waai, die Heilige Wind van Herlewing, dit is nie deur jou asem nie anders sou dit misluk het (Jesaja 42:8)

In Julie 2010 het YAHUVEH GOD ook gesê dat die volgende vanuit 2 Kronieke bygevoeg word voor elke Profesie:

2Kronieke 36:16
“Maar hulle het die boodskappers van ELOHIEM uitgelag, SY Woorde verag en met SY Profete gespot totdat die gramskap van YAHWEH teen SY volk opgekom het, totdat daar geen genesing meer was nie.”

*******

Deut 12:1-4:

Dit is die insettinge en die verordeninge wat julle sorgvuldig moet hou in die land wat YAHUVEH, die Elohiem van jou vaders, jou gegee het om dit in besit te neem al die dae wat julle op die aarde lewe. Julle moet terdeë verniel al die plekke waar die nasies wat julle gaan verdrywe, hulle gode gedien het op die hoë berge en op die heuwels en onder elke groen boom.
En julle moet hulle altare omgooi en hulle klippilare verbrysel en hulle heilige boomstamme met vuur verbrand en die gesnede beelde van hulle gode omkap en hulle naam van dié plek laat verdwyn.
So mag julle nie doen met YAHUVEH julle Elohiem nie.

Joël 2:32:
En elkeen wat die Naam van YAHUVEH aanroep, sal gered word; want op die berg Sion en in Jerusalem sal daar ontkoming wees soos YAHUVEH gesê het, en onder die vrygeraaktes die wat YAHUVEH sal roep.

Jeremia 16:19-2:
O YAHUVEH, my sterkte en my beskutting en my toevlug in die dag van benoudheid, tot U sal volke van die eindes van die aarde af kom en sê: Net leuens het ons vaders geërwe, nietige afgode, en daaronder was niks wat voordeel kon bring nie. Sal ‘n mens vir hom gode maak wat tog geen gode is nie? Daarom, kyk, Ek laat hulle hierdie keer voel, voel my hand en my mag; en hulle sal weet dat my Naam YAHUVEH is.

Psalm 118:26:

Geseënd is hy wat kom in die Naam van YAHUVEH! Ons seën julle uit die huis van YAHUVEH.

Johannes 5:43:

Ek het gekom in die Naam van my Vader, en julle neem My nie aan nie. As ‘n ander een in sy eie naam kom, hóm sal julle aanneem. Lukas 13:35: Kyk, julle huis word vir julle woes gelaat. Voorwaar Ek sê vir julle dat julle My sekerlik nie sal sien nie totdat die dag kom wanneer julle sal sê: Geseënd is Hy wat kom in die Naam van YAHUVEH!

Doen ‘n bietjie navorsing. Soek die naam Jesus in die "Strong concordance". Dit is nommer 2424 in die Griekse een. Dit verwys na 3091 in die Hebreeuse een. Kyk dit op, 3091 is Yehowshuwa; wat beteken "YAHUVEH Red". "Halleuyah! Loof YAH!" Vervang die oorspronklike in die Skrif vir Here en Jesus, en dan sal jy dinge op ‘n heel ander manier sien. Hierdie woorde het na vore gekom met baie geween en met geestelike tale en YAHUVEH het gesê die res van die uitlegging sal gegee word deur ander Apostels en Profete. Ek sal die bandopname aanstuur vir diegene wat vir my uitgewys word deur die RUACH ha KODESH (HEILIGE GEES). Hierdie boodskap het heeltemal onverwags na vore gekom tydens gebed met ‘n ander suster. O Vader, YAHUVEH, spreek die woorde voort wat U wil sê…

*******

O NEE! NEE! NEE! NEE! … (Baie innige geween)

O, MY hart is gebreek, MY hart is gebreek, MY hart is gebreek. Dink dat Elohiem YAHUVEH se hart nie gebreek kan word nie? O EK is hartseer. O EK huil, EK gee die mens ‘n keuse. EK gee aan hulle ‘n vrye wil en wat doen hulle? EK gee hulle kennis. Weet julle nie hoekom EK vir julle gesê het om nie te eet van die vrug van goed en kwaad nie? Dit is omdat EK geweet het dat die mens sou kies om te eet van die vrug van goed en kwaad. Dit is omdat EK geweet het dat die mens sou kies om te eet van die vrug van die slegte kennis. EK gee vir hulle kennis en wat doen hulle? Hulle maak wapens van oorlogvoering om die mensdom uit te wis.
Elkeen wil groter wees as die ander. Elkeen is nie tevrede met dit wat EK aan hom gegee het nie daarom wil hulle net soos Kain wees wat vir Abel doodgeslaan het en hul eie broer vermoor. MY Kinders, MY Kinders, MY Kinders, moet MY nie blameer vir dit wat julle doen nie, want EK het julle ‘n vrye wil gegee. Dit is julle wat hierdie leiers gekies het. Dit is julle wat hulle in die amp gesit het. Dit is julle. Julle het nie ondersoek van watter gees hul was nie, julle wat nie omgegee het of hulle gebid het of nie en tot watter god hul bid nie. Dit is julle, wat nie omgegee het of hulle die Tien Gebooie en die Torah onderhou nie. Dit is julle, wat nie omgegee het of hulle vir Yisrael liefhet nie.

Die Bloed, die Bloed, die Bloed is op julle eie hande. Dit is julle wat in vrees nie wou opstaan teen aborsie nie. Dit is julle. Dit is julle, wat stilgemaak was toe julle gesê het homoseksualiteit is verkeerd. Julle vul die kerke en julle vul die kerkbanke, en julle sit agter ‘n herder wat hoegenaamd geen herder is nie. Julle hou hulle dop terwyl hul miljoene inpalm en sê dit is deur MY hand, terwyl dit vir seker bloedgeld is wat aan hulle gegee word deur die mag wat hierdie land bestuur. EK het MY magtigste vegters onttrek uit die kerke. Hulle sit daar met geen herder buiten die groot Elohiem, "EK IS". MY ware herders weet nie waarvandaan die volgende doller sal kom nie, maar hulle weet die groot Elohiem, "EK IS" sal voorsien aan hulle behoeftes.

Dit is diesulkes wat EK sal seën en aanhou seën. Want hulle huil en weeklaag oor wat hulle sien. Maar hulle bly nie stil nie. Want daar is vuur in hul gebeentes so seker as wat hierdie diensmaagd voel dat sy aan die brand is want dit is MY Vuur, MY Vuur wat binne-in hulle brand. Hulle kan nie stil bly nie al wil hulle. Hulle kan nie ophou huil nie, al wil hulle. Dit is die Merk van MY opregtes. Dit is die Merk van die Uitverkorenes.

O Yisrael, O Yisrael, O Yisrael, sal jy nou ten einde laaste draai na die groot Elohiem "EK IS?” As dit goed genoeg was vir jou Vader Abraham, sal dit weereens goed genoeg wees vir jou? Nee Abraham was nie ‘n god nie. "EK IS" sy Vader, Elohiem. Maar selfs destyds het mense na Abraham gekyk asof hy ‘n Elohiem was. Moenie meer na die mens kyk as ‘n Elohiem nie. O, Yisrael, O Yisrael, hoor MY, die krag, die krag, die krag is in MY Naam! Moenie na die rabbies en die bose luister wat MY Naam van julle lippe af gesensor het nie.

(Ek bestraf en ek bind jou satan: jy probeer om te verhinder dat hierdie boodskap na vore kom en op hierdie oomblik neem ek gesag oor jou in die Naam van YAHUSHUA ha MASHIACH. Die Bloed, die Bloed is teen elke gees wat wil verhoed dat hierdie boodskap na vore kom en wat wil keer dat ek dit hoor. Die Bloed van YAHUSHUA ha MASHIACH is teen julle! Ek roep nou vir Migael na vore en ek vra om my te help om hierdie boodskap uit te bring. Help my, Help my, Help my! Laat die gees van verwarring nie teen hierdie boodskap kom nie. Dankie! Dankie!)

MY Kinders, MY Kinders, Yisrael, EK het ‘n krag binne-in julle eie Stad geplaas, selfs julle einste stadsmure. Dit is waar Isak geoffer sou word maar in plaas daarvan het EK ‘n offer gegee waar Abraham nie nodig gehad het om sy seun dood te maak nie. Dit is waar EK MY offer gesit het, op julle eie grond, op Golgota. Yisrael, roep die Naam van YAHUVEH aan. Moenie skaam wees vir die krag in daardie Naam nie. Moet dit nie langer uitwis nie. Moenie langer jou mond bedek nie. Maar roep MY Naam aan, die enigste Naam wat kan red. Moenie meer MY Seun YAHUSHUA verloën nie. HY kom van julle eie land af. As HY van ‘n ander gekom het, sou EK kon verstaan, maar HY kom van julle eie land. Dit was op jul eie grond wat HY gekruisig was. SY Bloed het in die grond ingevloei. Dit was in julle eie graf waarin HY neergesit was, in julle eie grond was HY opgewek. Dit was vir julle sondes en die sondes van die wêreld dat HY gesterf het en dit was vir julle en die wêreld dat HY opgestaan het. Verloën nie die enigste een wat red nie. Roep die Naam van YAHUSHUA aan. Roep die Naam van YAHUVEH aan.

Luister nie na die bose rabbies wat julle op ‘n dwaalweg lei nie. Net soos EK die waarskuwings aan die kerke gee, gee ek die waarskuwing aan die tempels. Die tempels is gevul, maar MY Gees is nie daar nie. Julle het die wette, maar julle het nie die RUACH nie. O, MY Kinders, MY Kinders, MY Kinders, weet julle hoekom is daar geen water op die land nie? Julle het dors en wonder hoekom is daar droogte in Yisrael. Dit is omdat julle die Lewende Water geweier het van die vrou by die put. EK hou aan om MY bedienaars, MY Profete en apostels te stuur; hulle kom in MY Seun se Naam, YAHUSHUA. Hulle bied julle die Lewende Water maar julle stoot hul hande op-sy. Dit is julle, o mense van Yisrael wat julle leiers se leuens aanvaar het. Die rabbies wil nie hê julle moet die krag ken wat in die Naam is nie, van die krag in die naam, MY Naam is YAHUVEH! Julle Redder MESSIAS se Naam is YAHUSHUA. Sal julle nou luister en sal julle in daardie Naam begin leer om te bid?

Kyk om julle heen, O Yisrael, julle sien nie ‘n vriend nie. Kyk rond Yisrael, waarop jy eens staat gemaak het sal jy nooit weer kan op reken nie. Nou sal jy luister terwyl EK op hierdie dag deur hierdie Diensmaagd praat? Nou sal jy uitroep in die Naam van YAHUVEH en die geskenk aanvaar van YAHUSHUA wat EK aan julle gee en die Naam wat EK aan julle gegee het sodat julle gered sal word? Julle behoort die Messiaanse Christene te verwelkom, hulle wat by MY Naam geroep is, want dit is julle beskerming, o Yisrael. Hou op om hulle weg te gooi. Hulle roep uit na MY, na die Elohiem YAHUVEH. Hulle roep uit na MY in die Naam van YAHUSHUA. Hou op om hulle weg te gooi, luister na MY Profete, luister na MY apostels, en luister na diegene wat EK stuur. Want hulle kom met MY hart, MY hart van liefde vir julle, O Yisrael.

Elke keer wat julle voor die Westelike Muur staan, kyk op, want MY Seun sal kom in die Oostelike hemelruim. Wees nie langer mislei deur hierdie leuens nie. EK het elke traandruppel getel wat gestort was op daardie Westelike Muur. Dit is die einste plek waar Abraham gedink het dat hy vir Isak moes doodmaak. Dit is die einste plek waar Jakob ‘n leer gesien het Hemel toe. Dit is waarlik heilige, gewyde grond. Vir hulle wat uitroep in MY Naam, die wonderwerke wat EK eenmaal gedoen het sal EK weer doen vir jou, Yisrael. Moenie soos die wêreld maak nie. Moenie enige wapen of die mensdom vertrou nie; in plaas daarvan draai eerder na die groot Elohiem YAHUVEH, die een wat genoem word, die Groot Elohiem "EK IS." Sien oYisrael, eendag sal jy baie binnekort die wapens van die mensdom gerig op jou moet aanskou. Maar jy moet vas, en jy moet huil, en jy moet weeklaag in die Naam van YAHUVEH, in die Naam van YAHUSHUA. EK sal hoor en jou land bevry.

O dit is waar ‘n bose een kom, en hy sal sê hy is "EK IS"! Maar hy sal wegdoen met die Torah en MY wette herskryf, hulle maak in plaas van die mens. Hy sal vir jou sê, o Yisrael, hy het die antwoorde, waar jy nooit weer dors of honger sal wees nie, of weer oorlog hoef te maak nie. Maar weet dat hierdie woorde is van ‘n bose man wat homself probeer opstel as die Messias van die ganse mensdom. Maar EK waarsku jou o Yisrael, nou voordat die bloed vloei in al die strate. Hierdie bose een wat kom sal eindig in ‘n nederlaag. So verhef jul stemme o Yisrael, en almal wat Yisrael liefhet; roep uit in die enigste Naam, YAHUVEH, en in die Naam YAHUSHUA, wat alleen kan red. O Yisrael, o Yisrael, Yisrael jy is nog steeds die appel van MY oog, want selfs MY einste Feeste en Sabbate verafsku jy nie. Bevraagteken enige leier wat jy het wat nie in MY Naam bid en leef volgens die Torah nie en sê vir die mense ons sal nie hierdie oorlog wen met oorlogswapens nie maar deur vas en gebed.

Pasop elke vyand van Yisrael. Julle het die beskutting o Yisrael, van Amerika, maar wanneer jy jou rug draai op Yisrael, o wee Amerika. Selfs die Skrif bevestig dat julle behoort te bid vir die vrede van Jerusalem. Wanneer julle enige iets doen wat kom teen MY Woord moenie dink dat EK nie gehoor het nie. EK praat met die ganse wêreld, Los MY oogappel uit. EK het haar getug; sy het nie vrede geken nie. Maar dit is vir MY om te doen en nie vir julle nie. Sy sal weereens uitroep na MY, die Elohiem van haar voorvaders, want EK het ‘n verbond gesluit met Abraham en EK sal dit nie verbreek nie. EK het ‘n belofte gemaak aan YAHUSHUA, want HY het gesê hulle weet nie wat hulle doen nie. HY het gesê, "Vader vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie." Maar jy, Amerika en diegene wat aansluit by die Verenigde Nasies, EK waarsku julle nou, moenie kom teen MY oogappel nie, alhoewel sy baie verkeerd gedoen het, het sy ook dit gedoen wat reg is in MY oë. Die mense van Yisrael is soos een groot familie, wanneer jy een seermaak, maak jy hulle almal seer. Wanneer jy een doodmaak, is dit soos hulle eie familie.

O Amerika, jy dink net jy ken smart. Jy sal moet loop in die skoene waarin Yisrael geloop het. Hulle veg en hulle sukkel vir elke asemteug vandat EK haar verklaar het as ‘n volk. Vandat hierdie baba gebore was, was hierdie baba oor-en-oor getoets. Hulle het probeer om haar dood te maak. Maar, EK het asem in haar in-geblaas elke keer, soos EK dit keer-op-keer gedoen het. Want al diegene wat haar vernietiging wil hê, weet dat "EK IS" dit weer sal doen. Hulle honger en dors na geregtigheid en hulle weet nie hoekom nie; maar as hulle maar net die vars manna en die Brood van die Lewe en die nuwe Wyn wil aanvaar. Sou hul gelewe het en nie gesterf het nie. Maar hulle sal, EK sê vir julle, hulle sal. Want EK het ‘n oorblyfsel wat uit Yisrael sal kom en sal lewe en Yisrael sal staan, maar sy sal nie verdedig word deur mense nie.

Want EK het ‘n geheimenis in Yisrael gesit en die krag is in daardie “Box” ‘n krag soos geen ander, met al julle kernkrag wapens kan julle nie eens amper begin vergelyk met die Staf wat EK in daardie “Box” geplaas het nie. Dit sal weereens die rivier-bedding van die Rooi See opdroog. Die wonderwerke wat Moses gedoen het sal weer gesien word. As hulle maar net weereens kan glo. Die Naam, die Naam, die Naam, die krag alleen is in die Naam. Roep uit tot MY in die Naam van YAHUSHUA want in YAHUSHUA se Naam sal die bose nie bly nie. Roep uit tot MY in die Naam van YAHUSHUA, die Bloed bedekking van hierdie land en die wêreld. Want HY is waarlik YAHUSHUA ha MASHIACH, die MESSIAS nie net van Yisrael nie, maar van die hele wêreld want SY Bloed het in die grond in gevloei, binne-in Yisrael se grond in, en dit het regoor die wêreld gevloei na elke vrou en man, seun en dogter. MY Kinders ken die krag van daardie Naam. In die Naam van YAHUSHUA sal MY Kinders gered word.

(Elisabeth [Elisheva] bid: Dankie, Dankie Vader, Dankie, Dankie, Dankie)

Vertel net vir Yisrael dat EK vir hulle ‘n baie groter offer gegee het as die offer wat Abraham eens op ‘n tyd gedink het hy vir MY moes gee, en dit was sy eie seun want EK het MY eie Seun gegee en SY Naam is YAHUSHUA. En presies net daar waar daardie Westelike Muur is, waar hulle kniel en bid, verstaan hulle nie eers hoe heilig daardie grond is nie.

(Elisabeth [Elisheva] bid: Dankie Here, Dankie Vader, Dankie YAHUVEH, Dankie YAHUSHUA.

EK roep uit vir genade, genade vir Yisrael. Ons weet nie wat aangaan nie. Ons het nog nie na die nuus geluister vanaand nie, maar ons loof U en ons dank U YAHUVEH vir U woorde. U het gesê dat hulle U oogappel is. Hulle is U oogappel. O, wees genadig! Wees genadig, o, wees genadig. EK roep uit om meer genade vir Yisrael as wat EK selfs vir Amerika doen. EK roep uit vir genade Vader. Die visioen wat EK gesien het was die bloed, maar die bloed toe YAHUSHUA gesterf het, en die bloed het in die grond ingegaan. YAHUVEH het vir my gewys dat dit regoor die wêreld net rooi was. Dit het die hele wêreld oordek. Alhoewel mense dit nie kon sien nie, het dit die hele wêreld oordek. Halleluyah! Dankie Vader! Dankie YAHUSHUA!

Gegee aan Apostel Elisabeth Sherrie Elijah [Elisheva Sherrie Eliyahu] op die 8ste Oktober, (Tishri die 21ste) 2001, tussen 3:00 en 4:00 in die oggend, gedurende die Fees van Tabernakels.



Profesie 89, Geheime Van Die Ruach Ha Kodesh! Geheime Van Die Heilige Gees!


Geskryf/Gespreek onder die Salwing van die HEILIGE GEES (RUACH HA KODESH) Deur Apostel Profeet Elisabeth Elijah [Elisheva Eliyahu] 27 Januarie 2007 – presies om 5 nm. Shabbat – Port Alfred, Suid Afrika


* * * * * * *

Elisabeth (Elisheva) se kommentaar:
Waarskuwing! Hierdie mag dalk die mees kontroversiële Profesie wees wat tot dusver aan my gegee is. Gedeelte daarvan bevat persoonlike openbaringe aan my en dit is waarom my naam genoem word deur die RUACH HA KODESH (HEILIGE GEES). Maar, ek wil nie hierdie Hemelse Boodskap sensor nie.

* * * * * * *

Hieronder is die Profesie soos dit voortgekom het

- Met Profeet Elisheva se “Heilige tale,” soos GOD se GEES uiting gee (Handelinge 2:3-4) van hemelse of aardse tale (1 Kor 13:1). Elisheva praat voort in tale wat Profesie bring (1 Kor 14:6).

Dit bevat die HEBREEUSE NAME van GOD:

YAH/YAHU יה is die HEILIGE , GEWYDE NAAM van GOD soos in “Alleluia” of “Hallelu YAH” הללו-יה

Wat letterlik beteken: “Prys YAH”

YAHUVEH/YAHWEH י-ה-ו-ה GOD DIE VADER

YAHUSHUA/YAHSHUA יהושוע GOD SE ENIGSTE GEBORE SEUN

HA MASHIACH המשיח beteken ‘DIE MESSIAS’

ELOHIM אלוהים beteken “GOD”

Die openbaring

van “SH’KHINYAH GLORY’ שכניה תפארה

– as die PERSOONLIKE NAAM van die RUACH HA KODESH רוח הקדש,

In Afrikaans genoem “DIE HEILIGE GEES”- is ook op hierdie web werf.

(Ha SH’KHINAH שכינה {SHEKINAH}

is Hebreeus vir; GOD VERTOEF, HEILIGE TEENWOORDIGHEID)

Addisioneel; ABBA YAH אבא יה beteken ‘VADER YAH”

En IMMA YAH אמא יה beteken “MOEDER YAH’

Skrifgedeeltes aangehaal uit Woord en Getuienis Bybel, behalwe anders aangedui. Regs “click” op die voetnota nommers om ‘n tweede “tab” oop te maak.

* * * * * * *

YAHUVEH se Woorde aan Elisheva wat voor die Profesieë geplaas moet word:


EK het jou lank gelede gewaarsku Elisabeth (Elisheva), om nie hierdie bediening na ‘n man of ‘n vrou te vernoem nie. Selfs nog voordat daar ‘n bediening was. ek het dit in jou gees geplaas.
Want niks hiervan was deur jou eie toe doen nie. Niks hiervan het uit jou mond voortgekom nie.
Dit is uit die Mond van YAHUVEH geboorte gegee. Dit is uit die Mond van YAHUSHUA
jou MASHIACH, geboorte gegee. Dit is uit die Mond van die RUACH HA KODESH, jou IMMAYAH, geboorte gegee.
As dit net deur jou hand was, sou dit lankal misluk het.
Dit is deur die SHKHINYAH GLORIE SE WIND wat oor hierdie aarde waai, die HEILIGE WIND VAN HERLEWING. Dit is nie deur jou asem nie, anders sou dit misluk het.
“EK IS YAHVEH, dit is MY NAAM. En MY EER sal EK aan geen ander gee, Of ook MY LOF aan die gesnede beelde nie. Jesaja 42:8


In Julie 2010 het YAHUVEH GOD beveel om ook die volgende as ‘n waarskuwing by te voeg vir die wat spot:

“Maar hulle het die Boodskappers van ELOHIEM uitgelag, SY Woorde verag en met SY Profete gespot, totdat die gramskap van YAHWEH teen SY Volk opgekom het, totdat daar geen genesing meer was nie.”
- 2 Kronieke 36:16

* * * * * * *

Verhaal Agter Profesie 89

Brief geskryf September 2008

Voordat hierdie Profetiese Woord voortgekom het, was die ander vroue in AmightyWind Ministry en ek besig om ons gunsteling onderwerp te bespreek: YAHUVEH, YAHUSHUA en die RUACH ha KODESH! Ek het die vraag gevra, "Kon die RUACH HA KODESH vroulik wees?”

Ek het gedink, “Waarom kon die RUACH HA KODESH nie vroulik wees nie? Die Heilige Skrif sê mens is gemaak volgens die BEELD VAN YAHUVEH GOD, manlik en vroulik (Gen 1:27). Kon dit nie redeneer word dat vroue in HAAR BEELD gemaak is nie?” Ons het ‘n kort bespreking daaroor gehad.

Kort daarna het Kathrynyah die Stem van IMMAYAH gehoor en die Woorde wat sy gehoor het neergeskryf. Hulle was so pragtig, so liefdevol en so verskillend van die Stem van VADER YAHUVEH of YAHUSHUA, soos ‘n liefdevolle moeder ‘n soet in haar stem het, wat verskil van ‘n vader. Ek het ons GELIEFDE RUACH HA KODESH gevra of SY vir my ‘n Woord wou gee, want ek het so verlang om HAAR Stem te hoor. SY het my pleidooi gehoor en vir my die pragtige Profetiese Woorde gegee wat julle in hierdie boek sal lees.

Soos ek terugkyk, is ek seker IMMAYAH, ons HEILIGE MOEDER het dit in my gees geplaas om hierdie vraag te vra, om die deur vir HAAR oop te maak om te antwoord op HAAR eie geseënde manier, wat nie nageboots kan word nie!

Moet asseblief nie die Boodskapper stenig nie. Soos die Heilige Skrifte in Amos 3:7 sê, “YAHUVEH GOD deel SY geheime met die Profete.” Daar is baie Skrif om die Waarheid van die HEILIGE GEES of RUACH HA KODESH in Hebreeus, wat vroulik is, te staaf.

Mag jy, die leser, geseend wees deur die Openbaringe wat ons HEILIGE MOEDER, IMMAYAH, vir my gegee het.

Elisabeth Sherrie Elijah
[Elisheva Eliyahu]

* * * * * * *

Dit was opgeneem op band, ongelukkig ‘n baie swak kwaliteit,
sodat die audio nie geplaas kan word nie, maar hier is die transkripsie

(Elisheva is besig om te bid:) Ons almal wil U ken, MAMMA RUACH. Die mense sê dat U ‘n “HY” is. Hulle sou nooit vir U in die verlede krediet gegee het nie. Heilig, Heilig, Heilig, Heilig…ons roep net tot U MAMMA RUACH ha KODESH. Sal U asseblief USELF aan my openbaar? Sal U uself aan ons openbaar? Kathy (Kathrynyah) het Pragtige Geskrifte, wat ek weet dat U deur haar skryf in ‘n heeltemal ander stemtoon. U is so saggeaard. U is alles wat ‘n vrou moet wees. As ‘n vrou is dit my begeerte om meer soos U te wees. U IS DIE DEFINISIE VAN DIE WOORD VROULIK. Selfs ABBA YAHUVEH en YAHUSHUA waarsku dat 'U nie seergemaak moet word nie'.


Profesie 89 Begin:

27 Januarie 2007

Wag, Wag, Wag,

Dit is nog nie nou die tyd vir MY om na vore te kom op die manier soos jy vir MY gevra het om na vore te kom nie.

Maar EK sal dit doen. en jy sal dit leer. En daar sal teen die leuens gestry word.

Dit is EK wat die begeerte gee om hierdie gebed te bid.

Dit is EK wat die begeerte gee om te weet WIE EK IS.

Want dit is EK, DIE EEN op WIE se skouer jy in die Hemel jou kop neergelê het.
("Banquet Table Dream").

EK het vir jou gewys hoe lief EK almal het wat vir YAHUSHUA liefhet.

EK IS DIE MOEDER VAN DIE SKEPPING.1 Vroue is na MY BEELD geskape.

EK IS “SONDER ‘N OUDERDOM.” EK IS MEDE-SKEPPER.

Die familie (op aarde) is ‘n ewebeeld van hoe dit in die Hemel is. Waar dink jy kom dit vandaan? Die moeder? Die vader? En die kinders. Dit beteken nie dat ‘n geboorte in die Hemel dieselfde is as op die Aarde nie. Dit was nooit bedoel om so te wees nie. Dit is a.g.v. van Eva se sonde en Adam se sonde, dat dit nou ‘n pynlike proses is.

Daar is geen naelstring in die Hemel nie. Daar is geen pyn in die Hemel nie. Daar is net Liefde Vrede & Vreugde. Daar is net Geluk.

[Elisheva:] Wat nog MAMMA? Wat wil U nog vir my vertel?

Elisabeth [Elisheva],

Jy wat gesmag het na die liefde van ‘n moeder….selfs in jou moeder se baarmoeder het jy na MY toe uitgeroep!

Dit is hoekom EK jou nou vul op die manier waarop EK dit doen met so ‘n unieke Salwing, sodat jy nooit weer leeg sal voel nie.

(Aan baie ander:)

Julle het gesmag na aandag. Julle aardse moeder het die beste gedoen wat sy kon met die gees waarmee sy gewerk het. Maar EK vul julle ook met MY LIEFDE. Elisabeth [Elisheva], wanneer jy wieg en jy bid, is dit EK wat jou so wieg. Hou aan om daarna te streef om uit te vind WIE EK IS. EK sal nog meer aan jou openbaar. EK sal jou herinner hoe dit was toe jy MY GESIG in die Hemel gesien het.

Want EK sit langs die HEMELSE VADER—YAHUVEH is MY MAN. YAHUSHUA is MY SEUN. Daar is nie net een Troon nie, daar is Drie Trone in die Hemel & ONS regeer as ‘n eenheid. Hoe dink jy bereik jou gebede ABBA YAHUVEH se Ore? Dit is EK wat hulle na HOM toe stuur. Want EK IS in die mense wat glo, die wat MY SEUN, YAHUSHUA liefhet. Dit is EK, DIE GESALFDE WIND wat julle gebede na HOM (YAHUVEH) toe blaas, net soos EK ‘n soen na die hemel toe sal blaas. EK spreek met simboliek ...sodat julle sal verstaan. Wanneer julle bid, is dit soos om soene te blaas vir jou ABBA YAHUVEH wanneer julle in MY SEUN se NAAM bid. Dit neem al DRIE van ONS om ‘n gebed te hoor en te antwoord.

Hierdie is net die begin van die Onderrig. Dit is net vir diegene vir wie EK jou sê om dit te vertel. Jy sal dit natuurlik met hierdie hele familie ook deel. Maar EK sal dit versigtig aan jou oordra, soos geen ander woord nog ooit na vore gekom het nie. Want hierdie is Geheime wat satan nooit geopenbaar wou hê nie. En hy sal jou met ‘n geveg beveg wat jy nog nooit te vore ervaar het nie. Dit is hoekom dit nog nie nou die tyd is om hierdie Woord vir die wêreld te gee nie. EK sal dinge aan jou spreek wat geen man of vrou nog ooit gehoor het nie.

Hoekom dink jy het lucifer gekom en eerste vir Eva versoek? Dit was om MY te bespot. Want Eva was na MY BEELD geskape, net soos Adam na YAHUVEH se BEELD geskape was, en net soos Abel na YAHUSHUA se BEELD geskape was - REGVERDIG, DIE DEFINISIE VAN LIEFDE. Want dit is deur satan se hand dat Kain vir Abel doodgemaak het. Net soos dit deur die gees van Kain se hand was, was satan weer gebruik, deur MY SEUN YAHUSHUA te kruisig, alhoewel dit deel van ALMAL van ONS se plan was - vir die van julle wie se name in die LAM Se Boek van die Lewe geskryf staan — sodat julle na die Hemel toe kon terugkeer.

Daar is geen ander manier. so op daardie dag was daar ‘n Nuwe Bloed Verbond gebore – om die Ou Bloed Verbond te vervang, omdat dit nie kon bly staan nie. Wil jy weet wat is een van die dinge wat MY bedroef maak? Wil jy weet wat is een van die dinge wat MY aanstoot gee? Elisabeth [Elisheva], wanneer jy MY Woede MY Rasende Woede voel—praat hulle van die VADER se Rasende Woede, van ABBA YAHUVEH se Rasende Woede—julle weet nie— julle het nie ‘n idee van die Rasende Woede van die MOEDER VAN DIE SKEPPING nie! Jy ken net ‘n deeltjie van MY Rasende Woede—wanneer jy voel asof ‘n vulkaan enige tyd in jou kop wil ontplof, en al is dit in die naam van regverdigheid, het julle net nog maar steeds net ‘n deeltjie van MY Rasende Woede!

Wanneer jy in die Woord wat vertaal is, lees jy hoe hulle dit DURF WAAG om MY SEUN YAHUSHUA, “die seun van die mens” te noem—HY was NOG NOOIT die seun van die mens nie! HY IS DIE SEUN VAN YAHUVEH! DIE SEUN VAN YAH! Wanneer jy dit in die vertalings sien—hoe lank terug het EK jou nie al bedroef laat word nie. En jy het nog nooit vrede hieroor gehad nie! En tog verduidelik jy, “Al die vertalings doen dit.” Dit is NIE deur MY Hand dat dit so moes wees nie! Dit is a.g.v. satan se plan.

Al was HY (YAHUSHUA) gebore in ‘n menslike liggaam, Al het HY die pyn op die Kruis verduur, was HY NOOIT—NOOIT—NOOIT die seun van die “mens” nie! HY is die SEUN VAN YAH en SY NAAM is Selfs aan die wêreld BEKEND GEMAAK!

Hoekom dink jy het satan probeer om HOM minder te ag en HOM die naam van ‘n mens gegee? EK moes dit maar toelaat en hierdie tyd: voor die Groot Verdrukking, sal die naam JESUS nog staan…

O, maar in die Groot Verdrukking, gaan diegene wat nou gered is en Heilig voor MY lewe—MY GEES is in hulle, net soos julle gered was in die Naam van “JESUS”, sal jy nogsteeds op daardie naam na HOM roep (tydens die Groot Verdrukking). Moenie MY verkeerd verstaan nie. Daar is Krag, Hemelse Krag in daardie Naam, (voor die Groot Verdrukking) a.g.v. die Genade van julle ABBA YAHUVEH. Maar tydens die Groot Verdrukking gaan so baie doodgaan (wat roep op daardie naam)—alhoewel hulle nou gered is. So baie sal wonder hoekom hulle gebede nie geantwoord word nie. Dit is nie omdat ONS hulle nie liefhet nie. (En EK praat nie nou van die wat na die Sondag kerke sal gaan en die merk [van die dier, Openb 13:16; 14:9] sal kry nie)! EK praat met diegene, wat “in die Naam van ‘JESUS’,” sal uitroep, wat weet dat HY die EEN was wat gekruisig was en wat op die 3de dag uit die dood opgestaan het. EK wag vir hulle in die Hemel!

Maar hulle moet verstaan, alhoewel daar nou [voor die Groot Verdrukking] krag in daardie Naam is, sal daar in daardie tyd [tydens die Groot Verdrukking], geen krag in daardie naam wees nie. Dit beteken nie—dat diegene wat nog steeds Heilig voor MY is—nie Hemel toe sal gaan nie, maar dit beteken [tydens die Groot Verdrukking] dat EK hulle nie sal kan antwoord nie. Dit is net soos EK gesê het, dit is [deur] MY Salwing soos om ‘n soen na ABBA YAHUVEH te blaas, wat sal maak dat hulle gebede beantwoord sal word.

Maar op daardie Dag kan EK nie die woorde wat hulle sê ondersteun nie. Want daar sal ‘n ander een op die aangesig van die aarde wees wat sal sê, "Ek is Jesus." En alhoewel EK sal weet van watter ‘JESUS’ hulle praat en na uitroep—sal hulle gebede nie die Hemel bereik nie, omdat daardie naam ‘n vervloeking sal wees. En hulle sal wonder hoekom….Dit is hoekom jy hulle nou waarsku!

(VOOR die Groot Verdrukking!)

Dit is die belangrikheid van daardie HEBREEUSE NAAM!

Jy sien, satan wil nie die woord “YAH” gebruik nie. O, EK het baie vyande daar buite wat dit nou durf waag om bedieninge te bestuur en die NAAM ‘YAH’ gebruik om die wolwe en die skape te mislei.

(Openbaring 3:9 – Kyk, EK gee jou uit die sinagoge van die satan, van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar lieg – EK sal maak dat hulle kom en voor jou voete neerbuig en erken dat EK jou liefgehad het.) Maar die seun van satan wil nie die NAAM “YAH” gebruik nie - hy wil ‘n naam gebruik waarmee die wêreld bekend geword het, en dit was die naam van J-E-S-U-S.

(Joh 10:27 – MY skape luister na MY stem en EK ken hulle en hulle volg MY.)

(Verduideliking – nie alle bedieninge wat onder die Naam ‘YAH’ hulle bedieninge bestuur, is van YAHUVEH nie.)

So diegene wie se name in die LAM se Boek van die Lewe geskryf is, sal tydens die Groot Verdrukking terugkom Hemel toe, maar dit sal beteken dat hulle hul lewens moet opoffer (hulle wat aandring op die naam J-E-S-U-S). Maar hulle moet NOOIT, OOIT in ‘n Sondagkerk ingaan nie, want hulle name sal uitgewis word.

En daar sal geen (nuwe) redding in daardie tyd, in die naam J-E-S-U-S wees nie. Dit sal net wees in YAHUSHUA (se NAAM)! Party sal sê “YASHUA” maar die NAAM “YAH” moet nie uitgelaat word nie. Want die gesalfde 144 000 sal nie die naam van J-E-S-U-S leer nie.

Dit is nou. Dit sal dan gebeur. EK het aan julle hierdie boodskap gegee om weer te waarsku. Dit is net soos nou [voor die Groot Verdrukking], dit beteken nie dat almal wat nou na Sondagkerke toe gaan, nie aan MY behoort nie en nie met MY GEES vervuld is nie. Maar dit beteken wel dat dit nie in die Groot Verdrukking toegelaat sal word nie, omdat hulle dan hulself aan die dier sal verkoop.

Verstaan julle dit?

[Voor die Groot Verdrukking,]

Siele word nou gered in die naam van J-E-S-U-S, EK salf in die naam van J-E-S-U-S, EK genees in die naam van J-E-S-U-S, EK bevry in die naam van J-E-S-U-S. Maar dit sal nie dan gebeur nie.

[tydens die Groot Verdrukking]

Waarsku hulle. Hoe kan EK hulle antwoord? Hoe kan MY SEUN YAHUSHUA hulle antwoord? Wanneer hulle uitroep, "Jesus! Help my!" En die seun van satan is daar en sê, "Hier is ek!"

[Hulle sal dan uitroep] "Jesus! Red my! Vergewe my my sondes!" En die seun van satan sal sê, "Hier is ek!"

Kan julle nie die gevaar sien nie?! Kan julle nie verstaan nie?!

Julle besef nie watter droefheid EK gaan voel wanneer diegene wie se name in die LAM se Boek van die Lewe geskryf is, wat van beter weet as om na ‘n Sondagkerk toe te gaan, gaan hardloop en wegkruip en hulle lewens sal moet opoffer, omdat hulle gaan uitroep en nog maar steeds gaan weier om te sê, "in die NAAM van YAHUSHUA!" Hulle sal vashou aan dit wat hulle geleer was, en hulle sal sê, "in die Naam van Jesus", en hulle gebede sal nie die Hemel bereik nie, omdat EK dit nie soos ‘n soen sal blaas nie, omdat die seun van satan gaan uitroep, "Hier is ek."

Dit beteken nie dat hulle name uitgewis is nie; dit beteken net….EK kan nie hulle lewens red nie. EK kan hulle nie wegsteek nie. EK kan nie vir hulle kos gee nie. EK kan hulle nie bevry nie.

Dit is hoekom EK Bedieninge soos hierdie oprig, wat die NAAM VAN YAHSHUA leer, wat die NAAM VAN YAHUSHUA leer - dit maak nie saak nie [of julle YASHUA of YAHUSHUA se]. So baie weier om die NAAM wat EK aan julle gegee het, te spreek (YAHUSHUA), maar DIE NAAM “YAH” kan nie uitgelos word nie, omdat SY NAAM self beteken dat “YAH RED”. EK het aan jou die droom gegee wanneer ruimtetuie kom. Hulle is waarlik satan se weermag, maar hulle het volmag oor diegene wat op die verkeerde naam sal uitroep want hy (die seun van satan) sal sê, "Hier is ek."

So wees gewaarsku! Dit het nou alreeds begin. Daar is een wat opgestaan het. Hy het volgelinge wêreldwyd en hy noem homself ‘Jesus Christus’. Maar die waarheid is dat hy alles uitgooi wat Heilig is. Wees versigtig vir die een wat gaan kom! Hierdie man is maar nog net ‘n mens. Maar wees versigtig vir die een wat gaan kom! Dit sal wees asof Judas weer teruggekom het. En hy is waarlik die seun van satan, die seun van lucifer.

Waarsku hulle nou.

Daar is ‘n tyd en daar is ‘n seisoen. Jy sal weet wanneer om hierdie Woord vry te stel. Maar Elisabeth [Elisheva], nooit weer hoef jy te smag na die liefde van ‘n moeder nie. EK het dit aan jou gewys en EK het daardie leemte gevul.

Einde van Profesie.Verligtend vir sommiges, beledigend vir ander,
Apostel Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

[Kommentaar op die hoorbare band]

[Elisheva]: Ek wil net sê, die Openbaring wat SY vir my gegee het—in die gedeeltes waar mans (in die Bybel) verwys na die RUACH ha KODESH, - HY, HY, HY – (is hulle altyd net een letter uit). Omdat mans altyd sê, "Ons is gemaak na GOD se beeld" en aan die vrou, "Jy is nie na SY Beeld geskape nie, ek is".

So, MAMMA RUACH het nou net die feit bevestig dat vrouens, die vroulike geslag—Eva was na HAAR BEELD geskape & SY sit aan die ander kant van YAHUVEH en SY is MEDE-SKEPPER! So ons is waarlik geskape na GODIN RUACH ha KODESH, ons MAMMA se BEELD. So daar het julle dit, mans van die wêreld! [Op ‘n liefdevolle grappige en prettige manier gesê]


Einde van Opname

Droom: Die UFOs (VVVe – vreemde vlieënde voorwerpe) Kom

Wat Sal Julle Doen?

Maart 2005 Genoem in Profesie 89

Ek het nooit geglo in VVVe of bose vreemdelinge van ander planete nie, totdat ek ‘n droom gehad het iewers gedurende Maart 2005. Sedertdien het ek openbaringe gehad van wat dit is en die ergste is, dit is werklik.

Droom

Ek het myself gesien, in, wat lyk, soos ‘n stad. Ek het mense in vrees gesien weghardloop van die VVVe, veral ‘n groot sigaarvormige VVV met 2 vinne aan die een end van die VVV. Mans en vrouens het geskree, - “JESUS! Help my!” Daarna het ek gesien dat hierdie sigaarvormige VVV ‘n enkel straal van lig uitgeskiet het wat blouerig/groen in kleur gelyk het. Die blouerige/groen lig sou die mense tref en dit het hulle opgetel en hulle in die ruimte vaartuig ingetrek.

Die mense het geskree, “JESUS! Help my!” Nogtans was hulle steeds opgeneem tot in die maag van die sigaarvormige VVV deur die ligstraal. Die mense kon nie van die VVV af weghardloop nie.

Daarna het die sigaarvormige VVV oor my gehang en ek het probeer om daarvoor weg te hardloop, maar ek kon nie. Ek het gesien dat die ligstraal in die lug na my toe kom, dit was direk bokant my en ek het geskree “YAHUSHUA bewys aan my dat U my gebed hoor! Help my!” Die ligstraal het in die middel van die lug gestop en na die naaste persoon gegaan wat skree “JESUS” en hulle was deur die ligstraal gevat, skoppend en skreeuend van vrees tot reg in die maag van die sigaarvormige VVV.

Einde van die drooom

Verduideliking:

Hierdie Bediening waarsku dat dit dringend is dat mense die HEBREEUSE NAME van ons MESSIAS YAHUSHUA of YAHSHUA moet ken. Die Naam van “JESUS CHRISTUS” het nou Reddende, Salwende, Helende, Vrymakende Krag, maar sal nie in die Groot Verdrukking hê nie!

Ek glo nie ek sal tydens die Groot Verdrukking in hierdie sterflike liggaam wees nie. Ek was daar om julle nou te waarsku. Maar in die droom is dit ‘n waarskuwing dat die antichris, wie die seun van satan is, die naam van “Jesus Christus” gaan gebruik omdat christene oor die wêreld, in menigte van tale, die geliefde Naam van “JESUS CHRISTUS” gebruik. Die mees gewildste TV Evangeliste is besig om die mense reg te kry vir die blou straal wegraping, wat ‘n valse wegraping is.

Skrif met betrekking tot

die RUACH HA KODESH

Geslag van die HEILIGE GEES

RUACH HA KODESH

RUACH ha KODESH Bybel Verwysings: Jesaja 63:10 & Psalm 51:11

1) Vroulike geslag ‘SY’- RUACH HA KODESH – CHOKHMAH (WYSHEID) vroulike woord in Hebreeus

Prediker 1:20…DIE WYSHEID roep hardop daarbuite, SY verhef HAAR stem op die pleine.

Prediker 1:21… Op die hoek van die rumoerige strate ROEP SY

Prediker 1:23…Wend julle tot MY teregwysing, dan laat EK MY GEES vir julle uitstroom, wil EK MY woorde aan julle bekend maak.

Prediker 3:18… SY is ‘n lewensboom vir die wat dit aangryp, en elkeen wat dit vashou, is gelukkig.

Prediker 4:6… Verlaat HAAR nie, dan sal dit jou bewaar; kry HAAR lief, dan sal SY jou bewaak.

Prediker 4:13… Bewaar HAAR, want SY is jou lewe.

Prediker 9:1… DIE WYSHEID het HAAR huis gebou, HAAR sewe pilare uitgekap.

Openbaring 4:5…Sewe geeste van YAH. (Is dit dieselfde as die sewe pilare van WYSHEID?)

Mattheus 11:19… Maar DIE WYSHEID is geregverdig deur HAAR kinders.

Prediker 7:4…Sê aan DIE WYSHEID: Jy is my suster!

(Kyk gerus in die King James Bybel waar daar na wysheid as ‘n SY verwys word)

Die Boek van WYSHEID – Die Jerusalem Bybel

http://www.amightywind.com/treasure/wisdommain.htm
(Net in Engels beskikbaar)

Book of Wisdom 1:6 …WISDOM is a SPIRIT, a friend to man, though SHE will not pardon the words of a blasphemer, since YAH sees into the innermost part of him…

Book of Wisdom 7:11 …In HER company all good things come to me.

Book of Wisdom 7:12 …All these I delight in, since WISDOM brings them, but as yet I did not know SHE was their MOTHER.

Book of Wisdom 7:22-30 …For within HER is an intelligent SPIRIT, Holy, unique, manifold, subtle, active, incisive, unsullied, lucid, invulnerable, benevolent, sharp, beneficent, loving to man, steadfast, dependable, unperturbed, almighty, all-surveying

Book of Wisdom 6:12-22 …WISDOM is bright and does not grow dim. by those who love HER, SHE is readily seen, and found by those who look for HER. Quick to anticipate those who desire HER, SHE makes HERSELF known to them.


Hemelse VADER en MOEDER?

(Aanhalings uit die Afrikaanse Ou Vertaling)

Prediker 1:8-9… My Seun, luister na die tug van jou VADER, en verwerp die onderwysing van jou MOEDER nie; want dit is ‘n lieflike krans vir jou hoof en sierlike kettings vir jou hals.

Prediker 6:20-23… Bewaar, MY Seun, die gebod van jou VADER, en verwerp die onderwysing van jou MOEDER nie.

Prediker 6:21… Bind HULLE gedurigdeur op jou hart, hang dit om jou hals;

Prediker 6:22… Mag HULLE jou lei as jy wandel, oor jou wag hou as jy slaap en jou toespreek as jy wakker word.

PREDIKER 6:23… Want die gebod is ‘n lamp en die onderwysing ‘n lig

(‘n Soortgelyke sin word in Psalm 119 gevind, verwys na ELOHIM)

Psalm 119:105… U Woord is ‘n lamp vir my voet en ‘n lig vir my pad.

(Oor die bogenoemde kan ons tot die gevolgtrekking kom dat die lamp en die lig vanaf ons HEMELSE ABBA VADER, EN HEMELSE MOEDER, RUACH HA KODESH, ons ELOHIM, kom)

Wie is ons MOEDER?

Galasiërs 4:26 Maar Jerusalem daarbo is vry; en dit is die Moeder van ons almal

Natuur van die HEILIGE GEES – Bybel Verse
(Afrikaanse 1953 Vertaling & vry vertaal)

Genesis 1:2 En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die GEES VAN GOD het gesweef op die waters.

Genesis 2:7 En YAHUVEH GOD het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die Asem van die Lewe geblaas. So het dan die mens ‘n lewende siel geword.

Genesis 6:3 TOE SÊ YAHUVEH: “MY GEES sal nie vir ewig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is”…….

Numerie 11:25 Daarop het YAHUVEH neergedaal in die wolk en met hom gespreek; en hy het van die GEES wat op hom was, afgesonder en op die sewentig oudstes gelê. En terwyl die GEES op hulle rus, het hulle geprofeteer; maar daarna nie meer nie.

1 Samuel 16:13-14 Samuel neem toe die horing met olie en salf hom te midde van sy broers, en die GEES van YAHUVEH het van dié dag af en verder oor Dawid vaardig geword. Maar die GEES van YAHUVEH het van Saul gewyk,...

Psalm 104:30 U stuur U GEES uit, hulle word geskape; en U maak die gelaat van die aarde nuut.

Jesaja 40:13-14 Wie het die GEES van YAHUVEH bestier en as SY RAADSMAN HOM onderrig? Met wie het HY raad gehou, dat dié HOM verstand sou gee en HOM sou leer aangaande die pad van die reg, en HOM kennis sou leer en HOM bekend maak die weg van volledige insig?

Jesaja 42:1 EK het MY GEES op hom gelê…

Jesaja 48:16 En nou het die HERE YAHUVEH my met SY GEES gestuur.

Jesaja 63:10 Maar húlle was wederstrewig en het SY HEILIGE GEES bedroef; Daar het HY vir hulle in ‘n vyand verander; HY SELF het teen hulle gestry.

Esegiël 36:27 En EK sal MY GEES in jul binneste gee en sal maak dat julle in MY insettinge wandel en MY verordeninge onderhou en doen.

Esegiël 37:14 En EK sal MY GEES in julle gee, dat julle lewendig kan word; En EK sal julle vestig in julle land;…

Joël 2:28 En daarna sal EK MY GEES uitgiet op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense drome droom, julle jongelinge gesigte sien.

Sagaria 4:6 ……Nie deur krag of deur geweld nie, maar MY GEES, sê die HERE VAN DIE LEERSKARE.

Mattheus 3:16-17 En nadat JESUS (YAHUSHUA) gedoop was, het HY dadelik uit die water opgeklim, en meteens gaan die Hemele vir HOM oop, en HY sien die GEES VAN GOD soos ‘n duif neerdaal en op HOM kom. En daar kom ‘n Stem uit die Hemele wat sê: Dit is MY GELIEFDE SEUN in WIE EK ‘n welbehae het.

Lukas 1:35 En die engel antwoord en sê vir haar: “Die HEILIGE GEES” sal oor jou kom en die krag van die ALLERHOOGSTE sal jou oorskadu.

Johannes 3:5-6 JESUS (YAHUSHUA) antwoord en sê vir hom: Voorwaar, voorwaar EK sê vir jou, as iemand nie weer gebore word uit water en gees nie, kan hy die Koninkryk van GOD nie ingaan nie. wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die GEES gebore is, is gees.

Handelinge 1:8 Maar julle sal krag ontvang wanneer die HEILIGE GEES oor julle kom, en julle sal MY getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en Samaría en tot aan die Uiterste van die Aarde.

Handelinge 2:2-4 En daar kom skielik uit die hemel ‘n geluid soos van ‘n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulleself verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. en hulle is almal vervul met die HEILIGE GEES en het begin spreek in ander tale, soos die GEES aan hulle gegee het om uit te spreek.

Handelinge 8:17 Hulle het hul toe die hande opgelê, en hulle het die HEILIGE GEES ontvang.

Handelinge 10:44,47 En toe Petrus nog besig was om hierdie woorde te spreek, het die HEILIGE GEES op almal geval wat die woord gehoor het. Niemand kan tog die water weer, dat hierdie mense, wat net soos ons die HEILIGE GEES ontvang het, nie gedoop word nie?

Handelinge 16:6 En hulle het deur die land Frigië en Galásië gegaan, omdat die HEILIGE GEES hulle verhinder het om in Asië die woord te verkondig.

Romeine 8:9 Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die GEES, as naamlik die GEES VAN GOD in julle woon. Maar as iemand die GEES van Christus nie het nie, dié behoort nie aan HOM nie.

1 Korinthiërs 12:4; 7-11 4 Daar is wel verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde GEES; 7 Maar aan elkeen word die openbaring van die GEES gegee met die oog op wat nuttig is. 8 Want aan die een word deur die GEES ‘n Woord van WYSHEID gegee, en aan die ander, ‘n Woord van Kennis vanweë dieselfde GEES; 9 aan ‘n ander weer geloof deur dieselfde GEES, en aan ‘n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde GEES; 10 aan ‘n ander werkinge van kragte, aan ‘n ander profesie, aan ‘n ander onderskeiding van die geeste, aan ‘n ander allerhande tale, aan ‘n ander uitleg van tale. 11 Maar al hierdie dinge werk een en dieselfde GEES wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos HY wil.

Galasiërs 5:16-17, 22-23 Maar ek sê: wandel deur die GEES, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie; want die vlees begeer teen die GEES, en die GEES teen die vlees; en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie…. maar die vrug van die GEES is Liefde, Blydskap, Vrede, Lankmoedigheid, Vriendelikheid, Goedheid, Getrouheid, Sagmoedigheid, Selfbeheersing. Teen sulke dinge is die Torah nie.

Efesiërs 5:18-19 Moenie dronk word van wyn nie- daarin is losbandigheid; maar word met die GEES vervul. Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere; en sing en psalmsing in julle hart tot eer van die HERE,

Efesiërs 6:18 Terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die GEES, en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges

2 Timoteus 1:7 Want GOD het ons nie ‘n GEES van vreesagtigheid gegee nie, maar van Krag en Liefde en Selfbeheersing.

Hebreërs 3:7-8 Daarom, soos die HEILIGE GEES spreek: Vandag as julle SY Stem hoor, Verhard julle harte nie soos in die verbittering, in die dag van die versoeking in die woestyn nie,

Hebreërs 6:4-6 Want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het en die HEMELSE GAWE gesmaak en die HEILIGE GEES deelagtig geword het, en die GOEIE WOORD VAN GOD gesmaak het en die kragte van die toekomstige wêreld en afvallig geword het – om dié weer tot bekering te vernuwe,..

Hebreërs 10:15-17,29 En ook die HEILIGE GEES gee aan ons getuienis; want nadat HY (YAHUVEH) tevore gesê het: Dit is die verbond wat ek met hulle sal sluit ná dié dae, spreek YAHUVEH verder: EK sal MY Wette gee in hulle hart, en in hulle verstand sal EK dit inskrywe, en aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal EK nooit meer dink nie…. hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy verdien wat die SEUN VAN GOD vertrap het en die BLOED VAN DIE TESTAMENT waardeur hy geheilig is, onrein geag en die GEES VAN GENADE gesmaad het?

Openbaring 2:7; 11; 17; 2:29; 3:6; 13; 4:22 Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die GEES aan die gemeentes se.


WYSHEID se Natuur (Die Spreuke van Salomo , Afrikaanse 1953 Vertaling)


1. want die HERE gee wysheid... (2:6 )
2. Die WYSHEID roep hardop daarbuite, SY verhef HAAR stem op die pleine...(1:20-33)
3. SY gee onderskeiding en begrip en kennis van GOD en begrip van geregtigheid (2:1-9)
4. HAAR opbrengs is beter as die verwerwing van silwer en goud (3:14)
5. SY is ‘n boom van lewe vir die wat dit aangryp (3:18)
6. Deur HAAR het die HERE die aarde gegrond (3:19)
7. SY is die beginsel van Wysheid; SY bewaar ons, en as ons HAAR verhoog sal SY ons verhoog… ‘n lieflike krans gee vir ons hoof en ‘n sierlike kroon.. (4:7-9)
8. EK, WYSHEID, is vertroud met die skranderheid, en EK vind kennis van regte oorleg,… SY is Raad en Wysheid. SY is begrip en sterkte. Konings heers deur HAAR (8:12-15)
9. SY sal gevind word (8:17)
10. DIE HERE het MY berei as eersteling van SY weg, voor SY werke, van ouds af. Van ewigheid af…. SY was die meester kunstenaar naas HOM (YAHUVEH) (8:22-31)
11. Wie HAAR vind vind lewe en verkry ‘n welbehae van die HERE… (8:35-36)

The following Book of Wisdom is only available in English
Nature of WISDOM (Book of Wisdom, the Jerusalem Bible)

Die volgende is net in Engels beskikbaar:

Wisdom 1:6

WISDOM is a SPIRIT, friendly to humanity, though SHE will not let a blasphemer’s words go unpunished; since GOD observes the very soul and accurately surveys the heart, listening to every word.

Wisdom 6:12

WISDOM is brilliant, SHE never fades. By those who love HER, SHE is readily seen, By those who seek HER, SHE is readily found

Book of Wisdom Chapter 7


22 For within HER is a SPIRIT INTELLIGENT, HOLY, UNIQUE, MANIFOLD, SUBTLE, MOBILE, INCISIVE, UNSULLIED, LUCID, INVULNERABLE, BENEVOLENT, SHREWD,
23 IRRESISTIBLE, BENEFICENT, FRIENDLY-TO-HUMAN BEINGS, STEADFAST, DEPENDABLE, UNPERTURBED, ALMIGHTY, ALL-SURVEYING, PENETRATING, ALL- INTELLECT, PURE & MOST SUBTLE SPIRITS.
24 For WISDOM is quicker to move than any motion; SHE is so pure, SHE pervades and permeates all things.
25 SHE is a BREATH OF THE POWER OF GOD, PURE EMANATION OF THE GLORY OF THE ALMIGHTY; so nothing impure can find its way into HER.
26 For SHE is a REFLECTION OF THE ETERNAL LIGHT, UNTARNISHED MIRROR OF GOD’S ACTIVE POWER, IMAGE OF HIS GOODNESS.
27 Although SHE is alone, SHE can do everything;HERSELF unchanging, SHE renews the world, and,generation after generation, passing into Holy souls,SHE makes them into GOD’S Friends & Prophets.

Bygevoeg, 9 Junie 2010

Sirach/Ecclesiasticus: Wisdom of the Son of Sirach

Ecclesiasticus, Wisdom of the Son of Sirach, Book of the All-Virtuous Wisdom of Joshua ben Sira, Wisdom of Sirach of net, Sirach is ‘n boek wat ingesluit was in die vroeë Hebreeuse & Griekse Bybels. Dit is geglo dat dit geskryf was in die 2de eeu B.C. Die vroeë Griekse kerk het dit ook genoem, “The All-Virtuous Wisdom.” In Hebreeus was die boek bekend as “ the Book of Ben Sirach”, “Proverbs of Ben Sirach” of “Wisdom of Ben Sirach”.

Ecclesiasticus is ‘n Latynse woord wat beteken, “kerklike” en sou enige boek beskryf wat in die kerk gelees was of wat as kerklik of kerklik geheilig, ontvang was. Ben Sirach, Hebreeuse betekenis van “seun van Sirach”, was ‘n skolier, en ‘n skrifgeleerde met deeglike kennis van die Joodse Wet, en veral van die “Books of Wisdom”.

Sirach

(New Jerusalem Bible)

Sirach Chapter 1 (Forward & Verses 1,4-20)
Forward: The Law, the Prophets, and the other writers succeeding them have passed on to us great lessons, in consequence of which Israel must be commended for Learning Wisdom…

1 ALL WISDOM comes from the LORD YAHUVEH, she is with HIM for ever.
4 WISDOM was created before everything, PRUDENT UNDERSTANDING subsists from remotest ages…
5 [missing verse]
6 For whom has the root of WISDOM ever been uncovered? HER resourceful ways, who knows them?...
7 [missing verse].
8 ONE only is wise, terrible indeed,
9 seated on HIS Throne, the LORD.It was HE, WHO created, inspected and weighed HER up, and then poured HER out on all HIS works…..
10 The BASIS of WISDOM is to fear the LORD; SHE was created with the faithful in their mothers’ womb;
11 THE FEAR OF THE LORD YAHUVEH IS GLORY & PRIDE,[15] HAPPINESS A CROWN OF JOYFULNESS.
12 THE FEAR OF THE LORD YAHUVEH gladdens the heart, giving Happiness, Joy Long Life.
13 For those who fear the LORD YAHUVEH, all will end well: on their dying day they will be blessed.
14 The Basis of WISDOM is to fear the LORD YAHUVEH; SHE was [joined] with the faithful in their mothers' womb;
15 SHE has made a home in the human race, an age-old foundation, and to their descendants will SHE faithfully cling.
16 The fullness of WISDOM is to fear the LORD YAHUVEH; SHE intoxicates them with HER fruits;
17 SHE fills their entire house with treasures and their storerooms with HER produce.
18 The Crown of WISDOM is to fear the LORD YAHUVEH: SHE makes Peace Health flourish.
19 The LORD YAHUVEH has seen and assessed HER, HE has showered down KNOWLEDGE INTELLIGENCE, HE has exalted the renown of those who possess HER.
20 The root of WISDOM is to fear the LORD YAHUVEH, and HER Branches are long life.

Sirach Chapter 4 (Verses 11-19)

11 WISDOM brings up HER own children and cares for those who seek HER.
12 Whoever loves HER loves life, those who seek HER early will be filled with joy.
13 Whoever possesses HER will inherit honor, and wherever he walks the LORD YAHUVEH will bless him.
14 Those who serve HER minister to the HOLY ONE, and the LORD YAHUVEH loves those who love HER.
15 Whoever obeys HER rules the nations, whoever pays attention to HER dwells secure.
16 If he trusts himself to HER, he will inherit HER, and his descendants will remain in possession of HER;
17 for though SHE takes him at first through winding ways, bringing fear and faintness on him, trying him out with HER Discipline till SHE can trust him, and testing him with HER Ordeals,
18 SHE then comes back to him on the straight road, makes him happy and reveals HER Secrets to him.
19 If he goes astray, however, SHE abandons him and leaves him to his own destruction.

Sirach Chapter 24

1 WISDOM speaks HER own praises,
2 In the midst of HER people, SHE glories in HERSELF.
3 SHE opens HER Mouth in the assembly of the MOST HIGH, SHE glories in HERSELF in the PRESENCE OF THE MIGHTY ONE:
4 ‘I came forth from the Mouth of the MOST HIGH, and I covered the earth like MIST.
5 I had MY Tent in the heights, and MY Throne was a PILLAR OF CLOUD.
6 Alone, I have made the circuit of the Heavens and walked through the depths of the abyss.
7 Over the waves of the sea and over the whole Earth, and over every people and nation I have held sway.
8 Among all these I searched for rest, and looked to see in whose territory I might pitch camp.
9 Then the CREATOR OF ALL things instructed ME and HE WHO created ME fixed a place for MY Tent. HE said, ‘Pitch your tent in Jacob, make Israel your inheritance.’
10 From Eternity, in the beginning, HE created ME, and for Eternity I shall remain.
11 In the Holy Tent I ministered before HIM and thus became established in Zion.
12 In the Beloved City, HE has given ME rest, and in Jerusalem I wield MY Authority.
13 I have taken root in a privileged people, in the LORD YAHUVEH’S Property, in HIS Inheritance.
14 I have grown tall as a cedar on Lebanon, as a cypress on Mount Hermon;
15 I have grown tall as a palm in En-Gedi, as the rose bushes of Jericho; as a fine olive in the plain, as a plane tree, I have grown tall.
16 Like cinnamon and acanthus, I have yielded a perfume, like choice myrrh, have breathed out a scent, like galbanum, onycha, labdanum, like the smoke of incense in the tent.
17 I have spread MY Branches like a terebinth, and MY Branches are glorious and graceful.
18 I AM like a VINE putting out graceful shoots, MY Blossoms bear the Fruit of Glory Wealth.
19 [missing verse].
20 Approach ME, you who desire ME, and take your fill of MY Fruits,
21 for memories of ME are sweeter than honey, inheriting ME is sweeter than the honeycomb.
22 They who eat ME will hunger for more, They who drink ME will thirst for more.
23 No one who obeys ME will ever have to blush, No one who acts as I dictate will ever sin.
24 All this is no other than the Book of the Covenant of the MOST HIGH GOD, the Law that Moses enjoined on us, an inheritance for the communities of Jacob.
25 [missing verse]
26 This is what makes WISDOM brim over like the Pishon, like the Tigris in the season of fruit,
27 what makes INTELLIGENCE overflow like the Euphrates, like the Jordan at harvest time;
28 and makes DISCIPLINE flow like the Nile, like the Gihon when the grapes are harvested.
29 The first man did not finish discovering about HER, nor has the most recent tracked HER down;
30 for HER Thoughts are wider than the sea, and HER Designs more profound than the abyss.
31 And I, like a conduit from a river, like a watercourse running into a garden,
32 I said, ‘I AM going to water MY orchard, I intend to irrigate MY flower beds.’ And see, MY conduit has grown into a river, and MY river has grown into a sea.
33 Making Discipline shine forth from daybreak, I shall send its light far and wide.
34 I shall pour out Teaching like Prophecy, as a legacy to all future generations.
35 And note, I have been working not merely for MYSELF, but for all who are seeking WISDOM.

Sirach Chapter 51 (Verses 13-30)

13 When I was still a youth, before I went traveling, in my prayers I asked outright for WISDOM.
14 Outside the Sanctuary I would pray for HER, and to the last I shall continue to seek HER.
15 From HER blossoming to the ripening of HER grape my heart has taken its delight in HER. My foot has pursued a straight path, I have sought HER ever since my youth.
16 By bowing my ear a little, I have received HER, and have found much instruction.
17 Thanks to HER I have advanced; Glory be to HIM WHO has given me WISDOM!
18 For I was determined to put HER into practice, have earnestly pursued the good, and shall not be put to shame.
19 My soul has fought to possess HER, I have been scrupulous in keeping the Law; I have stretched out my hands to Heaven and bewailed how little I knew of HER;
20 I have directed my soul towards HER, and in purity I have found HER; having my heart fixed on HER from the outset, I shall never be deserted;
21 my very core having yearned to discover HER, I have now acquired a GOOD POSSESSION.
22 In reward the LORD has given me a tongue with which I shall sing HIS PRAISES.
23 Come close to me, you ignorant, take your place in my school.
24 Why complain about lacking these things when your souls are so thirsty for them
25 I have opened my mouth, I have said: ‘Buy HER without money,
26 Put your necks under HER yoke, Let your souls receive instruction, SHE is near, within your reach.’
27 See for yourselves: how slight my efforts have been to win so much peace.
28 Buy INSTRUCTION with a large sum of silver, Thanks to HER you will gain much gold.
29 May your souls rejoice in the MERCY OF THE LORD, May you never be ashamed of praising HIM.
30 Do your work before the appointed time and at the appointed time HE will give you your reward.



Profesie 139, Been Van My Gebeente, Vlees Van My Vlees

Gespreek onder die Salwing van die RUACH HA KODESH Deur Apostel Elisheva Eliyahu Ontvang op 23 Oktober, 1999, Sabbat Saterdag Her-vrygestel 11 Januarie 2019

Genesis 2: 18,23 Ook het die HERE YAHUVEH GOD gesê: Dit is nie goed dat die mens alleen is nie. EK sal vir hom ‘n hulp maak wat by hom pas […]
23 En Adam het gesê: Dit is nou eindelik Been van my Gebeente & Vlees van my Vlees: sy sal Mannin genoem word, want sy is uit die Man geneem.

Hierdie gedig is 'n Profesie en is 'n belofte aan my susters in YAHUSHUA ('JESUS CHRISTUS') - wie alhoewel hulle hul verstand, liggaam, gees en siele aan YAHUSHUA gegee het, word hulle steeds gevangene gehou of in bewaring gehou deur herinneringe van 'n beledigende huwelik wat in die hel georden is. Slegs YAHUSHUA kan jou vrymaak van hulle wat groot siektes, liggaam, gees en siel aan jou toegedien het of veroorsaak het. Dit is jou belofte en my belofte, waar jy die ergste geken het, sal jy die beste ken.

Ek het wakker geword met die HERE YAHUVEH wat hierdie Woorde vir my sê: "Ek het jou Pastoor Harry Regan gestuur. In vier seisoene sal jy as bevestiging weet. Hy het gevas sodat jy kon hoor ... "

Die HERE het vir my gesê: "Staan op en skryf hulle neer." ABBA YAHUVEH het my hierdie gedig gegee om te skryf, soos GOD met my in 'n droom gepraat het, en wakker maak met die woorde van die gedig hieronder. Ek het gedink hierdie Woorde was net 'n belofte vir my. Nou weet ek hulle is vir AL my susters, in 'JESUS CHRISTUS' (YAHUSHUA ons MASHIACH), wat loop in die skoene wat ek geloop het.

Dit is 'n belofte van GOD wat aan my gegee is, en ek deel dit nou saam met diegene wat vir die beste wag in 'n GOD-geordende man, waar daar aan hulle die ergste van die hel gestuur was. Lees dit en eis dit as jou belofte.

Die manne wat vir hierdie vroue geordineer is, weet dit: jy het 'n vrou wat gaan kom wat die vuuroond oorleef het en suiwerder as goud uitgekom het. Sy sal jou waardeer op maniere wat 'n vrou wat nog nooit gely het op die maniere waarop ons beskik nie, 'n godvresende man kan waardeer. As iemand dit op hul webwerwe wil deel, skryf asseblief net vir my en laat my weet. Aan YAHUVEH behoort die lof, eer en glorie!

* * * * * * *

Hieronder is die Profesie soos dit voortgekom het.

—Met Profeet Elisheva se “Heilige tale” soos GOD se GEES uiting gee. (Hand. 2:3-4) van hemelse of aardse tale (1 Kor. 13:1) Elisheva spreek voort in tale wat Profesie laat voortkom (1 Kor. 14:6)

Dit bevat die HEBREEUSE NAME van GOD:

YAH/YAHU is die HEILIGE , GEWYDE NAAM van GOD soos in “Alleluia” of “Hallelu YAH” wat letterlik beteken: “Prys YAH”: YAHUVEH/YAHWEH GOD DIE VADER; YAHUSHUA/YAHSHUA GOD SE ENIGSTE GEBORE SEUN—(HA MASHIACH beteken “DIE MESSIAS”; ELOHIM beteken “GOD”)

Die Openbaring van “SH’KHINYAH GLORY’ – as die PERSOONLIKE NAAM van RUACH HA KODESH (In Afrikaans genoem “Die HEILIGE GEES”) –is ook op hierdie webwerf. (HA SH’KHINAH {SHEKINAH} is Hebreeus vir GOD VERTOEF, HEILIGE TEENWOORDIGHEID)

Addisioneel, ABBA YAH beteken “VADER YAH” en IMMA YAH beteken “MOEDER YAH.” In Hebreeus is die GEES VAN GOD vroulik, verwys na “HAAR,” en dit is so gereflekteer in die Profesie en Skriftuurlike aanhalings hieronder.

Skrifaanhalings is uit die Woord en Getuienis bybel indien anders aangedui.

* * * * * * *

YAHUVEH se Waarskuwing wat voor elke Profesie bygevoeg moet word.


EK het jou lank gelede gewaarsku Elisabeth (Elisheva), om nie hierdie Bediening na ‘n man of ‘n vrou te vernoem nie. Selfs nog voordat daar ‘n Bediening was, het EK dit in jou gees geplaas. Want niks hiervan was deur jou eie toedoen nie,
Niks hiervan het uit jou mond voortgekom nie.

Dit is uit die mond van YAHUVEH geboorte gegee. Dit is uit die mond van YAHUSHUA,
jou MASHIACH geboorte gegee. Dit is uit die Mond van die RUACH HA KODESH,
jou IMMAYAH geboorte gegee.

As dit net deur jou hand was sou dit lankal misluk het.

Dit is deur die SHKHINYAH GLORIE se WIND wat oor hierdie aarde waai, die HEILIGE WIND VAN HERLEWING. Dit is nie deur jou asem nie, anders sou dit misluk het. “EK IS YAHUVEH, dit is MY NAAM; en MY EER sal EK aan geen ander gee, Of ook MY LOF aan die gesnede beelde nie. Jesaja 42:8
(Profesie 105)

In Julie 2010 het YAHUVEH GOD beveel dat die volgende as waarskuwing bygevoeg word vir hulle wat spot:


“Maar hulle het die Boodskappers van ELOHIEM uitgelag, SY Woorde verag
en met SY Profete gespot totdat die Gramskap van YAHWEH
teen SY Volk opgekom het, totdat daar geen genesing meer was nie.”
–2 Kronieke 36:16

* * * * * * *

Profetie 139 Begint


ALMAL sal weet dit is “EK IS”—
wat julle albei saam gevoeg het en GEEN man,
of vrou—of demoon van die hel,
kan stop wat GOD vooraf georden het nie.
Alhoewel julle albei met tye ‘n ophef sal maak en sal kabbel,
weet net dat “EK IS” die presiese tyd, en plek beplan het,
en hoe julle eerste sal ontmoet.

EK bring jou‘n man wie net MY Vrede ken,
Om saam te voeg met ‘n vrou
wie nooit hierdie Vrede geken het nie....
En tog, is hierdie man vol van MY Deernis & MY Liefde,
het MY Geduld, MY Salwing,
om te wys en haar te leer om te strek na die Hemel se beste,
te bid vir meer vir haar, en haar vir hom, en nie vir minder.

EK bring jou ‘n man wie net MY Vreugde & MY Lag ken...
om saam te voeg met ‘n vrou, wat hy sal moet leer en
MY Vreugde deel en hoe om met haar te lag.

EK bring jou ‘n man wie geen vrees ken nie,
om saam te voeg met ‘n vrou, wie, vir suurstof, net vrees ingeasem het
vir al haar jare.
EK bring jou ‘n vrou wie net geken het
elke soort gruwel, gebruik en misbruik,
om saam te voeg met ‘n man wie MY Salwing het om te beskerm
en die pyn en trane van haar oë te vee
van hulle wat beskuldig en almal van hulle wat misbruik,
die waarheid te ontbloot en die vyande se leuens te ontken!
EK bring jou ‘n vrou wie net onveiligheid ken,
om saam te voeg met ‘n man wie net MY Veiligheid ken.
EK bring jou ‘n vrou wie geen aardse troos geken het nie,
om saam te voeg met ‘n man wat
MY Aardse sowel as MY Geestelike Troos ken.

EK bring jou ‘n vrou wie nie weet wat dit is om lief gehê te word nie,
om saam te voeg met ‘n man wat MY Liefde gekombineer met sy liefde het
wat haar en ander die betekenis van Ware Liefde sal leer.
EK bring jou ‘n vrou wie geen begeerte gehad het om te lewe nie,
om saam te voeg met ‘n man wie elke dag voluit lewe
en vra vir meer jare vir MY om aan hulle te gee.

EK bring jou ‘n vrou wie oor haarself dink as geen skoonheid nie,
om saam te voeg met ‘n man wat sal waardeer
nie net haar fisiese skoonheid nie
maar haar innerlike geestelike skoonheid.
Hy sal haar wys wat die vyand haar nie toegelaat het om te sien nie
en dit sal haar net nader aan hom trek en aan MY!

EK bring hierdie man ‘n vrou
wie net hartverskeurende trane geken het,
deur al haar jare,
om saam te voeg met ‘n man wie MY HEILIGE GEES SALWING het
to om hulle alles uit te vee, tesame met al haar vrese
en herinneringe van skuld, skaamte
en alleenheid, pyn en blaam.

EK bring jou ‘n vrou wie alle mans wantrou.
—sy het geleer om teen hulle oorlog te maak
sy het in haar vlees geleer om te verdedig—
om saam te voeg met ‘n man om te bewys hy is waardig
om MYNE genoem te word.
EK gee haar hierdie vertroostende teken:
In MY Salwings Krag sal hy haar verdedig keer, na keer,
as dit nodig is, gewillig om sy lewe op te offer
vir die een wat EK bestem het as sy vrou.

EK bring jou ‘n vrou
wie nooit die troos van liefdevolle arms gehad het nie,
om saam te voeg met ‘n man
wie ondersteun, bemoedig en haar beskerm teen alle skade,
om saam te voeg met ‘n man wie MY Gesalfde Arms het
om vas te hou, haar te beskerm en te bedek soos ‘n pels.
Dan, sal sy ten laaste weet wat haar GOD wil hê sy moet weet
wat dit is wanneer die twee van hulle een is
gedagtes, liggaam, gees, en siel.

In perfekte harmonie,
saam, sal hulle in MY vloei.

EK bring jou ‘n vrou, wie alhoewel sy gesoen is,
ken sy nie die liefdevolle passie wat sy mis nie,
om saam te voeg met ‘n man wie selfs MY Salwende Liefde het
in sy streling en soene.
EK bring jou ‘n vrou wie net die aakligheid ken,
besoedeling, misbruik van seks,
om saam te voeg met ‘n gesalfde eggenoot wie die
skoonheid van ‘n gesalfde rus ken
waar twee gedagtes, liggame, geeste, siele
deur GOD georden is
en sonder mekaar nooit dieselfde sal wees nie.

Hierdie man en vrou sal sien
soos hulle saamkom in eenheid met MY,
MY Liefde & Geseënde Vredevolle Vertroue & Harmonie.
Hierdie eggenoot en vrou sal waarlik een word in MY—
Hy wat die pyn uitvee, besoedeling van haar misbruikte geheue.

EK bring jou ‘n vrou wie weier om deur ‘n man geleer te word,
tog is dit wat sy nog altyd verlang het en na gesoek het,
om saam te voeg met ‘n man wat EK hom vir haar gesalf het om te leer,
vir volheid van ‘n nuwe gesalfde liefde wat sy nog nie bereik het nie.

EK bring jou ‘n vrou so delikaat,
sensitief, breekbaar, emosioneel soos ‘n skoenlapper
met gebreekte, geskeurde gesnipperde vlerke,
om saam te voeg met ‘n man wie MY HEILIGE GEES SALWING het
om Genesing, Liefde, Deernis, Vrede & Lag te spreek,
en in MY Salwing, haar geskeurde vlerke te heel
—sodat sy kan vlieg, hoog, in die lug—
met die gesalfde liedere wat EK hom sal gee om te sing.

EK bring jou ‘n vrou wie die minute en ure tel
asof hulle jare was,
altyd weier om die jare van haar ouderdom te tel
Want sy voel dat sy nog nie eers gelewe het nie.
EK gee nou, om saam te voeg met ‘n man wat nie die
konsep van ouderdom of tyd ken nie
en net weet dat elke ouderdom van sy jare,
alles MYNE was.

EK bring jou ‘n vrou wie, met tye, geloof kortkom,
om saam te voeg met ‘n man wie net MY Geloof ken.
EK bring jou ‘n man wie loop
in die volheid van die Salwing
om saam te voeg met ‘n vrou wie geleer is
die volheid van MY Salwing.

EK bring jou ‘n vrou wie met haar mond geleer het hoe om oorlog te maak,
om saam te voeg met ‘n man wie sy gebede gebruik om oorlog te maak,
om die vyande se deure af te breek.

EK bring jou ‘n vrou wie geen arrogansie en trots ken nie,
om saam te voeg met ‘n man wat kan gebruik
die nederigheid, om langs haar sy te staan.
EK bring jou ‘n man wat ‘n genie is in mens se oë,
om saam te voeg met ‘n vrou wat selfs hulle verwar
wie dink dat hulle wys is!

EK bring jou ‘n vrou wie jou meer sal hou
by MY Voete,
soos jy sal sukkel om haar meer te verstaan elke dag,
net die antwoorde te kry onder MY salwing wanneer MY seun
MY sal aanbid, lof sing en bid!

EK bring jou ‘n vrou wie net nederlaag geken het,
soos vyande haar weer en weer
van haar voete af geslaan het,
om saam te voeg met ‘n man wie net Oorwinning ken
in YAHUSHUA SE NAAM.
Wat EK saamgevoeg het sal nooit weer dieselfde wees nie!

EK bring jou ‘n vrou met ‘n leeftyd van bloedige,
oop wonde en letsels,
om saam te voeg met die Salwing van MY Snydokter se Hande
wat EK in hierdie man geplaas het.

EK bring jou ‘n vrou wie nooit vry was nie,
toegesluit agter onsigbare tralies—swaar-belaai—
laste en bande is wat sy gesien het,
om saam te voeg met ‘n man wie haar sal leer
wat dit is om vry te wees in MY!

EK bring jou ‘n vrou met ‘n rare soort van HEILIGE GEES SALWING,
om saam te voeg met ‘n man om haar te leer om dit te gebruik
vir MY Lof, Eer & Glorie!
EK bring jou ‘n vrou wie nie die betekenis van rus ken nie,
om saam te voeg met ‘n man wie net in MY GESALFDE TEENWOORDIGHEID bly
waar daar ware rus is!
Hy sal haar leer hoe om in vrede te bly en geseënd te bly!
EK bring jou ‘n vrou wie nie goeie gesondheid geken het nie,
om saam te voeg met ‘n man wie net in MY Perfekte Gesondheid loop;

Hy weet dit is ware rykdom!

Hy sal help om wag te hou, jou gedagtes, gees, siel en liggaam te beskerm,
deur te bid in YAHUSHUA SE NAAM
en deur in MY Geestelike Outoriteit te loop, dit is eenvoudig…

‘n Geskenk wat EK aan julle albei gee, om julle vry te maak
van alle maniere van swakhede, siekte
en armoede en siektes!

EK bring jou ‘n vrou wat EK vertrou het met MY Roede
om saam te voeg met ‘n man wat EK vertrou het met MY Staf.
EK bring jou ‘n vrou wie die kort lont het
om saam te voeg met ‘n man wie die vuurhoutjie hou.
EK bring jou ‘n vrou wie hierdie wêreld vir MY sal aanraak
om saam te voeg met ‘n man wie se salwing die ander helfte is
en albei sal oorwinning sien en nie nederlaag!

Sonder mekaar sal julle nie sukses hê nie
in wat EK vooraf bepaal het vir julle om te doen vir MY Glorie
—deur Vars Manna van die Hemel te bring!
EK stuur julle uit om MY Skape & MY Lammers te voed,
water te gee en hulle te voed onder MY Salwing.
Melk, Nuwe Wyn & Vleis
sal hulle fees en eet.
EK onderrig julle albei nou. Luister na mekaar.
Vir alhoewel goed bedoel, verstaan hulle nie.
Toe EK julle siele geskape het, het EK hulle vir mekaar geskape.
Geen ander stukke van die legkaart sal pas,
alhoewel julle ophef maak, rusie maak en beterweterig fout vind.
Want julle wil nog nie dinge verander nie,
maar MY geliefdes, die datum is alreeds vasgestel.
Dit is vir MY Goddelike Doel. Julle sal nie misluk nie.

EK bring julle twee saam.
Die SALWING sal julle saam plak tesame met MY LIEFDE
en die HEILIGE GEES SE GESALFDE GOM!
Net om te bewys “EK IS” is‘n GOD
wat aanhoudend die wyse verwar.
Onthou, by GOD is alle dinge moontlik.
Julle sal hierdie, nooit ontken nie.

Elke dag wanneer julle mekaar vashou
sal julle ‘n nuwe mate van liefde van MY af ondervind.
Saam sal julle sien.

EK het vooraf georden wanneer julle oë eerste sal ontmoet.
Julle sal weet en aanskou,
die belofte wat EK voorspel het.
EK het vooraf georden wanneer julle hart en hande sal ontmoet.
Want dit is wanneer die twee Salwings bymekaar voeg as een
en onbeperkte mate sal begin om te vloei.

EK belowe hierdie vir julle.

EK sal ‘n nuwe betekenis moet gee vir die woord “vinnig”
—want alhoewel julle albei nou spot—
sal julle wees soos ‘n vuurhoutjie wat die ander se olie lantern pit aansteek.

EK bring julle bymekaar om hierdie wêreld te bereik
vir die onthalwe van verlore en seergemaakte siele
—eendag sal julle verstaan,
want dinge is steeds vir julle albei ongekend.
Niks sal onmoontlik wees as julle saamstaan nie;
wanneer die een swak is moet die ander sterk wees,
al is dit die vrou of die man!
Gee mekaar spasie soos ek besluit het
en moet nooit die liefde vir mekaar toelaat om die plek in te neem
vir die liefde vir MY nie.

EK bring julle saam en vermaan julle nou.
Let op na julle humeure!
Hulle was nie gemaak om teen mekaar oorlog te maak nie!
Julle geeste, siele, salwings, gebede—
harte, oë, hande, ore, liggame
was geskape vir mekaar.
Maar nie julle humeure nie, nie julle argumente nie!
Hulle is van die hel gestuur.

Julle gesalfde vegters geeste het EK in albei van julle ingeboesem.
Hierdie vegters geeste mag nie teenoor mekaar gebruik word nie,
maar is gereserveer vir satan, julle vyand!
NOOIT sal ek toelaat dat julle tonge mekaar vernietig nie.
Alle onenigheid moet in gesalfde gebed geneem word
op julle knieë na MY.

Tesame moet julle die kwessies neem!
NOOIT woorde van haat spreek nie!
Want “EK IS” is die ENIGSTE SKEIDSREGTER.
En MY Oordeel is finaal en ek het besluit.
GEEN argumentering vir ALMAL van ons ontwil!

EK sal NIE toelaat dat die HEILIGE GEES vir julle treur nie!
Want hierdie Huwelik & Bediening sal wees soos EK besluit het,
En NIE gedoen word op die manier wat julle dink of dit selfs wil hê nie!
Wanneer een kwaad is,
Mag GEEN son toegelaat word om onder te gaan nie
Totdat in MY Liefde & Vrede
julle mekaar gesoen en ontmoet het.

EK bring jou ‘n vrou wat baie gesalf is.
EK bring jou ‘n man wat in MY Salwing loop.
Moet NOOIT waag om aan te raak, die SALWING enige skade te doen nie!
Want dit sal die HEILIGE GEES waarskuwings alarm laat afgaan!
As julle nie wil hê dat EK julle op so ‘n manier moet slaan nie,
beter julle berou en mekaar om vergifnis vra daardie selfde dag!

Moenie uitstel nie!

“EK IS” is die ENIGSTE EEN
WIE bepaal wie is verkeerd of reg!
“EK IS” is die ENIGSTE EEN
WIE beide voor en agter “hindsight” het!
EK weet wat is die begin en die einde en
“EK IS” beveel julle albei.
Na “EK IS” SE Wil—
alhoewel julle albei hardkoppig is,
sal julle MY gehoorsaam en na MY Wil,
sal julle albei buig!
NIE EEN VAN JULLE mag ooit dink dat hulle op ‘n hoër
of ‘n laer geestelike vlak is nie!
Want dit is “EK IS” wat julle salf en
“EK IS” wat julle reg van
daardie eiegeregtige,
grootpraterige, arrogante voetstuk sal afslaan!

EK het aan hierdie diensmaagd hierdie gedig gegee vir julle albei om te bestudeer
en te lees, want lank gelede het julle jul lewens vir MY gegee,
toe julle MY GESKENK by Golgota aanvaar het.
EK wil hê julle moet hierdie elke dag lees en bid,
dat julle ALLES sal wees wat EK julle georden het om te wees,
hieraan te werk sonder uitstel.

Julle sal op Aarde word
mekaar se beste vriend en maat.
Onthou hierdie was nie julle plan nie
so moenie eers probeer verstaan nie.
Dit was vir julle wat “EK IS” julle lot bestem het.
Saam sal julle MY seën en hierdie wêreld sal sien!
“EK IS” maak nie foute nie!

GEEN geheime sal julle vir mekaar hou nie.
Julle sal eerlik en lojaal wees,
soos julle tot MY is, of “EK IS” sal praat
en aan die ander bekendmaak
wat julle probeer om weg te steek en te seël.
NOU, hardloop vir die prys van die mees allerhoogste roeping wedloop!
Onder MY HEILIGE GEES SE SALWING, vinnig, maak gou!

GEEN meer ontkenning wat julle weet waar is nie
want oor en oor, het EK vir julle gesê:

EK bring jou ‘n vrou wie in ‘n man
net die ergste geken het soos ‘n vloek.
EK bring haar ‘n man wie “EK IS” weet die beste is vir haar
en sy was gekies vir hom uit al die res.
EK bring jou ‘n vrou wie “EK IS” besluit het
—jou liefde was bedoel vir haar
en haar liefde was bedoel vir jou—
NIE net nou nie, maar vir ALLE ewigheid!

Gespreek onder die Salwing van die RUACH HA KODESH
Deur Apostel Profeet Elisheva Eliyahu 23 Oktober 1997