Srpska zastava Crnogorska zastava Bosanska zastava Hrvatska zastava
Proroštvo 58

AMERIKO POKAJ SE ILI NESTANI! PRE NEGO ŠTO BUDE PREKASNO!


Zapisano/izgovoreno pod pomazanjem RUAH HA KODEŠ (SVETOG DUHA)

Apostol i Prorok Elizabeta Šeri Elajdža (Eliševa Elijahu)1

12. septembar, 2001.

Slika za Proroštvo 58

Hebrejska IMENA BOGA:

JAH2 (יה) – IME BOGA
JAHVE3 (יהוה) – IME OCA
JAHUŠUA4 (יהושוע) – IME SINA
ŠEKHINJAH5 (שכניה) – IME SVETOG DUHA

ELOHIM (אלוהים) – 'BOG'
ADONAJ (אדני) – 'GOSPOD'
ABA JAH (אבא יה) – 'OTAC JAH'
IMA JAH (אמא יה) – 'MAJKA JAH'
HA MAŠIAH (המשיח) – 'MESIJA' ('HRIST')
RUAH HA KODEŠ (רוח הקדש) – 'SVETI DUH'


Citati iz Biblije su iz Novog Revidiranog Prevoda

Sledi Proroštvo koje je predato Proroku Eliševi putem "Svetih jezika", kako SVETI DUH daje (Dela Apostolska 2:3-4) da se govori na ljudskim i anđeoskim jezicima (1. Korinćanima 13:1). Eliševa govori u jezicima, što podstiče Proroštvo (1. Korinćanima 14:6).


Reči koje je JAHVE rekao da se stave pre svakog Proroštva:

„Upozorio sam te pre mnogo vremena Elizabeta (Eliševa), da ne nazoveš ovu Službu po muškarcu ili ženi. Još dok Služba nije ni postojala, stavio sam to u tvoj duh. Jer ništa od ovoga nije učinjeno tvojim rukama. Ništa od ovoga nije došlo iz tvojih usta. Već je iz usta JAHVE-a porođeno. Iz usta JAHUŠUA-e, tvog MAŠIAH-а, porođeno je. Iz usta RUAH HA KODEŠ, tvoje IMAJAH, porođeno je. Da je bilo samo od tvoje ruke, odavno bi propalo. To je od vetra ŠEKHINJAH SLAVE koji duva po svoj zemlji, Svetog Vetra oživljenja. Nije od tvog daha, jer bi propalo. Isaija 42:8: 'Ja sam JAHVE. To je MOME IME, i nikome neću dati Slavu SVOJU, niti Hvalu SVOJU likovima rezbarenim.'” (Proroštvo 105)

Jula 2010. JAHVE BOG je takođe rekao da dodam sledeće kao upozorenje onima koji se rugaju: „Ali oni su se stalno rugali Glasnicima JAHVE-a, prezirali su NJEGOVE Reči i smejali se NJEGOVIM Prorocima, sve dok NJEGOV gnev nije došao na NJEGOV Narod, te više nije bilo leka.” (2. Dnevnika 36:16)

Onda, jula 2016.: „Teško bilo kome ko se usudi da pokuša da naškodi ovim dvoma Pomazanih. Zažalićete dan kada ste se uopšte rodili. Ne dirajte MOJE Pomazanike, niti činite zla ovim dvoma Prorocima (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22). Bilo bi vam bolje kada bih JA, ABA JAHVE, iščupao vaš jezik!“ (Proroštvo 128)

I od Proroka Ezre: „Upozoravam vas sada – sve one koji napadaju ovu Službu i Proroštva, i Eliševu i mene, sve Službenike Amightywind Službe – upozoravam vas sada: ne dirajte JAH-ove Pomazanike i ne činite Njegovim Prorocima nikakvog zla (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22), da ne bi gnev Štapa JAH-а došao na vas. Ali oni koji su blagosloveni, i koji su blagoslov za ovu Službu, i koji su verni, i koji primaju Proroštva – mnogi će blagoslovi doći na vas – sve radi zaštite onoga što pripada JAH-u u IME JAHUŠUA-e.“

Molim vas, razumite da sam ja Amerikanka i živim u Americi, dok govorim ovo pod snažnim Pomazanjem, u velikom strahu od onoga što će doći ako se ne pokajemo pred svojim TVORCEM JAHVE-om i JAHUŠUA-om našim MESIJOM. Veliki strah, jer sam čula i izgovorila i zapisala šta JAHVE želi da vi i ja čujemo. Trudila sam se da čujem svaku Reč jasno i tražim oprost ako nisam, u IME JAHUŠUA-e.

Rečeno mi je da upozorim ljude da će se nešto važno duhovno desiti i da će se ispoljiti u fizičkoj ravni oko Šabata Roš ha Šana [Dan Truba], Jevrejskog datuma koji su rabini postavili što je 17-18. septembar; ipak, u duhu osećam da je datum pogrešan. JAHVE mi je rekao da kažem ljudima da paze na datume oko Šabata 14. septembra. Dodajem da takođe pazimo šta se dešava za Jom Kipur, Dan Očišćenja, ili tokom 10 dana strahopoštovanja6, a jednog dana posta u žalovanju za naše grehove. Jom Kipur je najveći Sveti Dan, i ako mislite da samo Jevreji trebaju obeležavati ove Dane, grešite. Zato što ste vi Jevrej kada prihvatite JAHUŠUA-u za svog BOGA i MESIJU. JAHUŠUA je KRALJ Jevreja. Šta je ON svetkovao trebamo svetkovati i mi, poput Jevrejskih Svetih Dana i Praznika. Ne trebamo li slediti primer našeg SPASITELJA?

Jevreji veruju da je Roš ha Šana vreme kada će njihov Mesija doći, ali oni ne shvataju u Izraelu da čekaju lažnog, anti-mesiju. Jer oni odbijaju da prihvate JAHUŠUA-u kao SINA JAHVE-a, takođe zvanog „JA JESAM“. Jevreji veruju da je Roš ha Šana nova godina7 i oni razmišljaju o dolazećem Sudnjem Danu JAHVE-a, čak i govore jedni drugima: „Neka ti ime bude upisano u Knjizi Života“. Ja sam Mesijanska Jevrejka, iako je moja krvna linija Jevrejska i moje devojačko prezime – to nije ono što me čini Jevrejkom, već sam kroz prolivenu Krv JAHUŠUA-e ja Jevrejka i ne stidim se da to viknem na internetu! Volim svoju Jevrejsku braću i sestre koji vole i služe JAHUŠUA-u, ali takođe volim Jevreje koji vole samo HaŠem8 ADONAJA, iako me oni mrze ili odbacuju – autor Beri Hamiš [Barry Chamish] mi je rekao da on ima svoju sopstvenu religiju i da mu je tako komforno.

Žao mi je, jer Isaija 53 jasno kaže ko je JAHUŠUA i koju je cenu platio. Zato što Jevreji žele da žive po Mojsijevom Zakonu, onda će im – Pisma kažu – suditi Mojsije, jer je prekršenje samo jednog Zakona dovoljno za Pakao; nema žrtve, nema krvnog iskupljenja, nema milosti. A ja sam zahvalna da je JAHUŠUA savršeno JAGNJE koje je ubijeno umesto mene, Sveti SIN JAHVE-a koji nije nikad zgrešio, i voljno je podao SVOJ Život kako bi moji grehovi bili oprošteni putem Krvi koju je prolio na Golgoti i Života koji je žrtvovao kako bi ja bila spašena. Jevreji znaju Zakone, ali ne znaju ISKUPITELJA Zakona. Šta će biti potrebno da Izrael prepozna JAHUŠUA-u kao KRALJA nad kraljevima i GOSPODARA nad gospodarima, Svemoćnog BOGA i Jedinorođenog SINA JAHVE-a? ON je MESIJA, Sveto JAGNJE JAHVE-a.


JA, JAHVE, kažem: Ljudi, morate se pokajati, stati u rascep, plakati, postiti i moliti se za Ameriku – pre nego što sud padne na nju ponovo. Molim te, objavi molitvu za Ameriku. JA, JAHVE, ti nalažem da objaviš sva Proroštva koja se tiču Amerike. Ne plaši se da uvrediš Ameriku, ali ako ne poslušaš plaši se vređanja MENE. JA, JAHVE, ti kažem predsedniče Buš: Moraš sazvati nacionalni dan molitve, žalovanja, dan pokajanja, i moraš pasti ničice preda MNOM. Pred svetom, moraš se poniziti, pokajati, žalovati, postiti, i moliti se da bi MOJA Ruka suda bila podignuta sa Amerike. Hrišćani i Jevreji, poslušajte Pisma: „Ako se Moj Narod, koji nosi Moje Ime, ponizi i moli se i traži MOJE lice, i odvrati se od svojih grehova, onda ću Ja čuti sa Nebesa, i oprostiću im njihov greh i zalečiću njihovu zemlju.“ (2. Dnevnika 7:14)

Ne stidite ME se, inače ću se JA postideti vas. Ne bojte se onih koji vam mogu ubiti telo, već se bojte MENE koji vas mogu uz vriskove poslati u utrobe Pakla i Jezera Ognjenog (Matej 10:28). A plakanje i naricanje je tek počelo. Prihvatite JAHUŠUA-u sada, pre nego što bude prekasno. Pokajte se sada, dok još ima vremena. Zazovite JAHVE-a i JAHUŠUA-u i vaše će se duše spasiti, ako MI budete poslušni i stavljate ME na prvo mesto u vašim životima. Odvratite se i prekorite nesvetost i one koji su nesveti. Odvratite se od svega što je nesveto i prestanite pokušavati da promenite MOJE Zakone koji su objavljeni i postavljeni u kamen prstom „JA JESAM“. „JA JESAM“ ko „JA JESAM“ i JA se ne menjam.

Vaš predsednik Buš se mora podsetiti ko ga je postavio na položaj. Bila je to MOJA Ruka, Ruka JAHVE-a. Sud je došao zbog nesvetih zakona koji su doneseni, navodeći ljude na greh, odobravajući greh, ubijajući decu dok su još u utrobama, eksperimentišući, mučeći i igrajući se tvorca. Ali vi niste tvorac, vi ste ubice. Mislite da ću vas JA blagosloviti lečenjem vaših bolesti, oboljenja i slabosti, jer ubijate nerođenu decu? Mislite da ću blagosloviti vaše doktore i vaše naučnike? Kažem vam, još gora kuga će vas zadesiti jer ste činili te zločine i nazivali ih medicinskim napretkom i rešenjima za vaše tegobe.

Kasapinima vas nazivam – ubitačni kasapini! Vaše će sudbine biti sudbine ubica kasapina, vas doktora i naučnika. Ono što vi zovete vrhovnim sudom u Americi – neznabožački političari su doveli ovaj sud na Ameriku. Nemate kog okriviti sem sami sebe. Žanjete šta ste posejali. Zašto mislite da JA ne čujem tihe vriske nerođenih, samo zato što ste vi zapušili svoje uši i zaslepili svoje oči pred ovim ubistvom? Zar ne znate da sam JA stvorio duše nerođenih, kao i duše rođenih? Neznabošci, fariseji, kako se usuđujete da prepravite ono što sam JA nazvao ubistvom? Ko su vaši političari da odluče šta JA nazivam grešnim načinima života?

Mislite li da sam JA impresioniran vašim novim zakonom? Pokazao sam vam sud nad Amerikom, i kažem vam, čekajte samo dok ne vidite znake na nebu, i delovanje na zemlju kad se vulkani, zemljotresi, poplave, uragani i tornada udruže zajedno, kao da u horu pevaju pesmu prokletih. Ako mislite da je ovo užas, niste još ni videli početak MOG besa kako pada. I ne govorim samo Americi, jer je ona samo mala beba koja MI se prsi nosom.

Već govorim Izraelu – jer iako kažete da ste Jevreji, mnogi od vas nisu, jer ste odbacili Zakone Avrahama. Prodali ste sebe i svoju zemlju onome ko najviše ponudi, i oni za koje JA nikad nisam hteo da poseduju zemlju je sad poseduju. A ono što sam JA dao vašim praocima, vi nemate nikakvo pravo da podajete. Čak podajete i svoju vodu, ne znajući odakle će vam nova voda doći. Probudi se, MOJ Jevrejski Narode. Vi koji dozivate HaŠem ADONAJA, probudite se. Da li se zaista želite vratiti k „JA JESAM“ ili želite da pretrpite sudbinu Ninive i Sodoma i Gomore? Ti nisi ništa bolja Izraele – ti si kurva u MOJIM očima.

I ti takođe ubijaš nedužne bebe i menjaš MOJE Zakone, samo zato što Amerika i ostali po svetu čine tako. Izraele, „JA JESAM“ te se stidi. Da, i tebe Jerusalime! „JA JESAM“ se stidi zemlje koja treba zastupati Svetost, a vi postavljate fariseje na vlast koji čak nemaju ni obličje pobožnosti, a svakako nemaju pobožnost iznutra. Vi slušate zle rabine koji ME čak ni ne poznaju. Oni poznaju Zakone, a uopšte ih ni ne drže. Vi ih uzdižete kao Svete, a nema Svetosti u njima. Nije tako sa svim MOJIM Rabinima, ali vi znate koji od njih imaju MOJ RUAH HA KODEŠ a koji nemaju.

Izraele, ti gledaš i čekaš u iščekivanju, jer znaš da tvoj sud nije daleko. Govorio sam ti iznova i iznova da se vratiš TVORCU tvojih praočeva. Ali da li slušaš? Da li se vraćaš Svetosti? Da li ME hvališ za sve što sam učinio? Nije sav Izrael zenica mog oka. Samo su oni koji traže „JA JESAM“ i koji slede Svetost i usuđuju se da govore protiv svega što je nesveto, zenica MOG oka. Samo oni koji prihvataju Dar koji sam dao Izraelu, i kroz njih sam blagoslovio svet kada sam podao SVOG SINA JAHUŠUA-u. Ali kada odbijate NJEGA, odbijate MENE, JAHVE-a.

Zašto mislite da JA manje plačem nad ubijenim mučenim nerođenim bebama, nego nad stotinama hiljada života, previše za vas da izbrojite u jednom danu? Pakao je primio većinu njih danas. Ne znate još uvek koliko njih, ali shvatićete da su vas oni koji vam diktiraju šta ćete čuti i videti odveli stranputicom. Hrišćani, zašto dozvoljavate da greh hara vašim domovima? Zašto ne progovarate protiv grešnih načina življenja i onoga što JA nazivam gadošću? Izraele, čak ni ti ne progovaraš, umesto toga praviš zakone da zaštitiš i ohrabriš ovu zlo ruganje onome što sam JA namenio da brak bude – jedan muškarac i jedna žena. Znaš ti o čemu govorim. Ne usuđuj se pomišljati da JA žmurim prema ovom alternativnom stilu života, jer ti žanješ šta si posejala.

Upozorio sam SVOJU Sluškinju da kaže ljudima da paze oko dana Roš ha Šana i pogotovu tokom ovog meseca i meseca oktobra. Setite se šta sam JA, JAHVE, upozorio: „Ameriko, sačuvao sam najgore za kraj“. Moraš se probuditi i shvatiti da si ti država koju sam odvojio da donosi Slavu JAHVE-u i JAHUŠUA-i, a koliko je Hvale i Časti Amerika donela „JA JESAM“? Teško ovoj državi ako se ne vrati Svetosti – JA sam GOSPOD BOG JAHVE. Ovo je najtužniji dan za Ameriku. Bez da je metak ispaljen u odbranu, bez ikakve najave – osim onoga što sam govorio SVOJIM Apostolima i Prorocima, i koliko je njih poslušalo? Amerika trpi velike žrtve i smrt. Morao sam dozvoliti satani da vas prosija, daleko ste odlutali od MOJIH puteva Svetosti. Kažete da je „jedna nacija pod Bogom“ – onda MI budite poslušni. Budite poslušni Svetim Pismima. Odbijte i odbacite sve što je nesveto, vratite se da budete država koju sam voleo i odvojio.

Teško vama ako ne sledite ovo upozorenje. Govorim kroz SVOJE Apostole i Proroke, one koje pastori ne žele u svojim crkvama, one koji odbijaju da kompromituju MOJE Reči, odbijaju da unapred budu cenzurisani, i odbijaju da sednu za bilo čiji sto sem MOG, oni koji odbijaju da ublaže MOJE Reči samo da ne bi uvredile. MOJI istinski Apostoli i Proroci neće biti ućutkivani. To ih samo navodi da viču glasnije. Vi ih izgonite iz svojih crkava, a jedino ih dovodite u MOJE naručje po utehu, i oni shvataju da su većina crkava u Americi i širom sveta kurve za satanu, prodane onome ko najviše ponudi.

MOJ Narod biva prodavan i smatran ličnim vlasništvom, dok pastori prodaju svoje mejling liste, dok oni broje glave ljudi u crkvama i smatraju ih svojim ovcama. Teško vama, vi zli pastiri koji ste vuci u ovčjoj odeći. Teško vama, koji sebe zovete milionerima i s visine gledate na druge. Zapamtite, JA sam ljubomoran za SVOJE Ovce i Jaganjce. Platićete vi. Ah, doći ćete MI i reći: „Ali GOSPODE, izgonio sam đavole u TVOJE Ime i prorokovao u TVOJE Ime...“ a „JA JESAM“ će reći: „Idi od MENE ti koji nepravdu činiš, ne poznajem te.“ (Matej 7:21-23)

Vi koji unosite tuđinsku vatru u kongregacije, koji MI oduzimate Slavu i imenujete službe po samima sebi... Bežite, bežite, bežite iz takvih službi. „JA JESAM“ je tolerisao što sejete seme u sebične, arogantne, kontrolišuće, manipulativne, prevarne službenike i službe. Zato što ih „JA JESAM“ ne blagosilja, oni su se okrenuli lažnim učenjima, da bi izgledalo kao da su naučili tajne od MENE, a zapravo su naučili tajne od samoga satane. Pazite se svakoga ko nastoji da MI ukrade Slavu. Što poznatije ime, to više Slave kradu. Smatraću vas odgovornima za to šta ste uradili sa semenom koje sam vam dao da zasadite. Ako sejete seme u pokvarenost, požnjećete plod MOG uništenja. Ranije niste bili upozoreni, ali JA šaljem ovog SVOG Apostola da vas sada upozori. JA šaljem SVOJE Proroke i Apostole pre nego što sud dođe. JA sam BOG ravnoteže u svim stvarima – jednako blagoslova i prokletstava. Pokajte se i odvratite se od onih koji čine ovo zlo.

JA plačem zbog Amerike. Ah, ne želim da te povredim. Ti si kao svojevoljno dete koje je zalutalo putem grešnog života. Ti si kao rasipni sin koji je uzeo nasledstvo svog oca i protraćio bogatstvo na bezumnost. „JA JESAM“ taj Sveti OTAC, nema drugoga. Sve što imaš, JA sam ti dao. Bio sam strpljiv sa tobom, puštajući te da biraš, ali te sada upozoravam: Izađi iz smrdljivih svinjaca ovog sveta. Prestani da jedeš svinjetinu ovoga sveta. Vrati se MENI i JA ću te obući u Odore Pravednosti MOG SINA JAHUŠUA-e. Staviću na tebe MOJ sopstveni Prsten Obećanja, koji te čini jednim sa MOJIM SINOM JAHUŠUA-om i sa MNOM, JAHVE-om – jer ćeš biti udata za Istinu, Pravednost i Svetost – kad bi MI samo bila poslušna. Vrati se Svetosti.

JA, JAHVE i JAHUŠUA, ne žmurim na greh. Nisam zadivljen što ME kušaš sve više i više. Sad će čak i bogohuljenje da bude na tvojim talasima9 u udarno vreme, pri čemu će bebice biti odvedene stranputicom. JA sam JAHVE i vaš TVORAC. Upozorio sam te, ali da li slušaš? Dođi da da raščistimo stvari. JA sam isti juče, danas i zauvek, i JA, JAHVE, se ne menjam. Samo zato što vi menjate definiciju greha, menjate MOJE Zapovesti, menjate vaše definicije Svetosti, „JA JESAM“ se nije promenio. Šta je greh na zemlji je greh na Nebesima, a nijedan greh nije dozvoljen na Nebesima. Samo zašto to ste naučili da budete tolerantni prema grehu, i zatvarate svoje oči i uši dok se MOJE ime izrugava i proklinje, dok se ono što sam JA zapisao u Svetim Pismima krši, ismeva, i izvrće da znači ono što JA nisam rekao. Da li mislite da bih JA delovao protiv SVOJIH sopstvenih Zakona, SVOJIH Reči koje su postale Telo?

Ameriko, trebala si biti primer ovom svetu. Sada si pod MOJIM sudom, i ovo je samo početak. Ameriko, moraš se pokajati, i svaki čovek, žena i dete koje se zove Amerikancem – morate se pokajati zbog besa koji ste izazvali u vašem TVORCU velikom BOGU „JA JESAM“. Nema drugog tvorca, Krvno pokrivanje JAHUŠUA-e je jedino koje ću prihvatiti. RUAH HA KODEŠ (SVETI DUH) je jedini Duh koji će slomiti jaram i okove s vas, dok bivate izbavljani od ruku zlih. Niniva se pokajala i dao sam joj još vremena. Istina, vremenom se vratila svojim grešnim putevima i veoma ME naljutila i JA sam uništio Ninivu.

Ali uprkos onome što sam rekao Joni, dao sam joj šansu, jer sam poštedeo Ninivu. Poštedeću i tebe Ameriko, samo kad bi ponovo sledila MOJE Zakone i prestala da donosiš zakone koji su pokušaj izmene MOJIH Zakona koje sam ispisao SVOJIM prstom na kamenoj ploči. Poslao sam ove sa upozorenjima poput Joninih, i koliko malo njih je poslušalo, dok nisam dozvolio da ovaj užas zadesi Ameriku danas. Deco MOJA, recite MI ovo, dok sedite prikovani za vaše televizore i radije i gledate u užasu i šoku, pitajući se šta se to dogodilo:

Koja je razlika između Amerike koja pati od udara terorizma i Izraela koja pati od terorizma, ili Kosova, ili Afrike, i mnogih drugih mesta širom sveta? Uzgred to čitate u novinama, slušate na radiju i televiziji, ili gledate kako vam naslovi iskaču na vašim kompjuterima, a ipak ni jedna država ne oseća bol dok vam JA ne dozvolim da pogodi vaše države, dok poginuli ne budu vaša rasa, rod, jezik i vaše nacije. Licemeri! Vi sada plačete i jadikujete zato što je u pitanju vaša nacija. Da li ćete sada uzeti za ozbiljno kada drugi pate zbog ratova? Ameriko, pokaj se i vrati se da budeš država koju sam JA izdvojio SEBI na Hvalu, Čast i Slavu. Budi ponovo primer pobožnosti. Da li si toliko brzo zaboravila depresiju i čuda koja sam učinio? To je razlog što je tvoja ekonomija bila blagoslovena. Ne želim te ponovo vratiti na tu poziciju da naučiš lekciju. Sud predugo biva odlagan.

Vaši Apostoli i Proroci, poput ovog, su vas upozorili – ali da li su se crkve uopšte pokajale? Ne! Ćutanje je samo pomoglo da se nesveti zakoni donesu, jer su se plašili da uvrede kongregacije, a nisu imali strah da uvrede MENE, JAHVE-a. Oni su samo najurili Apostole i Proroke koji su pokušavali da im dostave MOJA Proročka upozorenja, vređali ih, odbacili ih, nipodaštavali ih, poput ovog Apostola koja sada govori. Koliko bi vas glavnih denominacija uopšte dozvolilo ovom Apostolu da upozori o užasima Pakla, ili da upozori na MOJ sud koji će doći. „Ne“, kažete, „možda uznemiri ljude“, a nemate straga da uznemirite MENE, JAHVE-a.

Vi ismevate Apostole i Proroke jer oni nemaju crkvu. Ipak, crkva nije zgrada, niti pastor. Crkva, MOJ Hram, je Telo JAHUŠUA-e, a to je MOJ Narod koji čuje MOJ Glas i biva poslušan i voli i stavlja MENE, JAHVE-a, JAHUŠUA-u i RUAH HA KODEŠ, prve u svojim životima. Čak i ispred želja svojih porodica, čak i ako to znači da ih mač razdvajanja razdvaja od njihovih voljenih koji odbacuju MENE i MOG SINA JAHUŠUA-u i Pomazanje RUAH HA KODEŠ-a. Jao vama da vam nisam poslao SVOJE Apostole i Proroke da se zauzmu i upozore vas, kao što sada radim. Teško vama, jer JA šaljem SVOJE Apostole i Proroke da vas upozore pre nego što pošaljem SVOJ gnev i sud. Ali koliko njih uopšte mari da im se zahvali? Koliko je malo njih uopšte brinulo da pokušaju i pomognu da se podrži ona koja čak i sada kuca MOJE Reči.

JA, JAHVE, vas pitam ovo pitanje, obzirom da odbijate da joj pomognete u njenom času potrebe: Zašto bi ste pomogli bogatim i poznatim službenicima da kradu MOJU Slavu, stavljajući svoja imena na službe? Oni rade pod tuđinskom vatrom koja nije Pomazanje RUAH HA KODEŠ-a koje sam dao ovom Apostolu, i još jednom Apostolu – koje će biti blagoslov ili kletva zavisno od toga šta su uradili sa JAHUŠUA-om i da li su primili Apostole i Proroke kao blagoslove, a ne kao kletvu (Matej 10:41-42)

JA, JAHVE, vam kažem ovo: Onima koji su zatvorili oči na njene patnje, i zaglušili uši na njene mole, JA, JAHVE, ću učiniti isto kada ME zazovete radi uslišenja molitva u Ime MOG SINA, JAHUŠUA HA MAŠIAH-a.

JA, JAHVE, vas pitam ovo, recite MI ako smete: Koliko ih je spašenih, isceljenih, izbavljenih i ohrabrenih; koliko bi njih počinilo samoubistvo i otišlo u Pakao (Luka 17:11-18) da JA nisam podigao ovu Službu? Lično ste bili blagosloveni, a toliko vas nikad nije ni jednom pokušalo da bude blagoslov natrag MOJOJ Kćeri, a ona je iznova i iznova izlivala svoj um, telo, duh i dušu, izlivajući zadnje atome snage, finansija, i zapostavljala svoje zdravlje, jer joj je rečeno da odmara, a čak ni ne zna šta odmor znači. Zašto ona ovako radi? Za Slavu MOJU, JAHVE-a i JAHUŠUA-e, i za vaše dobro.

JA, JAHVE, vas pitam ovo, dobro porazmislite jer ću vas pozvati na odgovornost za ono što kažete i uradite: Koja je cena vaše duše, vašeg zdravlja? Ko bi vam lečio rane da je JA nisam pomazao da govori MOJE Reči? Koliko je vas blagosloveno ovom Službom? Da li mislite da ću JA dozvoliti da se ovo nastavi bez da vas pozovem na odgovornost? Vi koji dođete i ismevate je i šaljete joj poruke da žena ne treba učiti čoveka – zar još ne shvatate da je to satana koji govori iz vaših ustiju da obeshrabri nju i ostale žene sa sličnim pozivima, lično odabranih od strane „JA JESAM“? Zar ne shvatate, vi koji mislite da znate Pisma, a ne znate ih, da slovo ubija a DUH daje život? (2. Korinćanima 6:3)

Prestanite vi MENI govoriti koji pol mogu da upotrebim da dostavim ove Poruke i naučim i koristim SVOJE Apostole i Proroke. (Galatima 3:27-29) RUAH HA KODEŠ pomazuje kog JA odredim, ne kog vi odredite. JA ne odabiram SVOJE Apostole i Proroke bez da ih prvo testiram, i ko ste vi da kažete hoće li to biti muškarac ili žena? Zar niste čitali MOJU Reč? Da li znate bolje od MENE, JAHVE-a? JA sam taj koji pomazujem SVOJE sudove i izlivam SVOJE ulje Pomazanja i Žive Vode bez mere. Sada govorim onima koji su uzimali i nikada ništa nisu dali ovoj Službi ili Službeniku, čak ni reč ohrabrenja.

JA, JAHVE, sam poslao starog Iliju [Heb. Elijahu] udovici iz Sarepta, jer sam JA, JAHVE, unapred znao da je mala udovica pripremala svoj zadnji obrok za sebe i svog sina, i onda bi ona i njen sin umrli – da nisam poslao Iliju da joj umnoži ulje i obroke u loncima. Ona je morala da bude poslušna i da prepozna Pomazanje u Proroku starom Iliji, i jeste. Ilija je imao Pomazanje da prizove vodu sa Nebesa da ispuni potok koji je presušio, ali JA, JAHVE, nisam to dozvolio. Umesto toga, poslao sam starog Iliju da iskuša udovicu iz Sarepta (1. Kraljevima 17:8-24). Iako Pisma kažu da je bilo puno udovica, stari Ilija je bio poslat baš toj ženi (Luka 4:25). Ja je koristim kao starog Iliju. JA, JAHVE, sam joj naložio da piše i izgovori svoje potrebe – i koliko ih je malo položilo testove. Milioneri su ovde dolazili i rugali se. Neće imati milione još zadugo, jer kažem vam: Upotrebite papir i plastične kartice dok još možete, da pomognete ovoj novoj Iliji [Eng. Elajdža; Heb. Elijahu] – ne zbog nje, nego zbog vas.

JA, JAHVE, govorim ovo samo onima koji prepoznaju MOJ Glas kroz ove Proročke Reči zapisane ovde i prepoznaju vatreno Pomazanje RUAH HA KODEŠ-a koje je nad njom. JA, JAHVE, želim da blagoslovim ljude, ali su oni odbili MOJE blagoslove i ovu Sluškinju koju sam pomazao da izgovara MOJE blagoslove kao stari Ilija. Kada vaš papirni novac bude bezvredan, i kreditne kartice bezvredne, i hartije od vrednosti i CD-ovi bezvredni, i kad se suočite sa siromaštvom, glađu, beskućništvom, bolešću – setićete se da ste bili zamoljeni da budete blagoslov kao udovica iz Sarepta koja je podržala MOG starog Iliju. Bili bi ste blagosloveni i zaštićeni kao udovica iz Sarepta, a izabrali ste da se oglušite na upozorenja JAHVE-a da blagoslovite ovu Sluškinju, MOJU novu Iliju [Eng. Elajdža; Heb. Elijahu].

JA sam JAHVE i JA sam pomazao starog Iliju, kao što sam pomazao SVOJU Sluškinju koju ja zovem SVOJOM novom Ilijom [Eng. Elajdža; Heb. Elijahu]. Bićete smatrani odgovornima da li ste joj bili blagoslov ili prokletstvo. JA je pomazujem da izgovara Proročke Poruke koje bi se retki usudili da govore u strahu od ismevanja. Ali oni koji se usuđuju da se rugaju i poriču da ovo „JA JESAM“ govori, znajte ovo: Zabili ste prst u oko MENI, JAHVE-u. Nemojte mi verovati, samo čekajte i gledajte i videćete da li će se ono što prorokujem obistiniti. Tada će biti prekasno za one koji je proklinju i odbacuju sada. Teško onima koji se usuđuju da kušaju „JA JESAM“! „JA JESAM“ zna da vi čitate Proročke Poruke vašim kongregacijama, i lažete i kažete da ih je JAHVE vama izgovorio! Vi niste platili cenu za Pomazanje, koju ona i ostali jesu, a ipak se usuđujete da izgovarate Reči i čak ih ni ne pozovete da dođu i izgovore ih u Pomazanju koje sam postavio na nju i druge, kada sam im to izgovorio pod Pomazanjem. Niste ništa bolji od lopova i lažova.

Vi ne želite da pozovete Apostola poput ovog kroz kog sada pričam. Preferirate da pozovete bogate i poznate, naduvane sopstvenim ponosom i egom i tuđinskom vatrom zlata bezumnika, što JA zovem ’lažno oživljenje zlatne prašine, zlatnih zuba i smejanja’10! Jer treba biti bezuman da bi se verovalo da bi „JA JESAM“ koristio požudu ovog sveta da dokaže SVOJU moć Pomazanja. JA sam TVORAC, ne imitator. Već sam sudio onima koji promovišu ovu laž iz utrobe Pakla i onima koji se nisu pokajali za promovisanje ovoga i koji nastavljaju da promovišu ovo zlato bezumnika. Sudiću im, kao što sam sudio Ruti Heflin [Ruth Heflin] i Bobu Šetlsu [Bob Shattles], koji više nisu na licu ove Zemlje, i ostali će ih slediti jer oni stoje kao domine spremne da padnu. Oboreni će biti zajedno sa okultnom tuđinskom vatrom koja se može naći u crkvama gde je MOJA RUAH HA KODEŠ falsifikovana i izrugivana i oni se smeju Svetim Pismima i nazivaju to ’oživljenje smehom’. Nije stvar u smehu, već su to demoni rugači koji se smeju kroz njihova usta i demoni koji im se rugaju i smeju, znajući da to raspaljuje MOJU ljutnju.

Radost JAHVE-a je vaša snaga, ali to nije haos i ruganje, nije prenosna kao kuga. Čuvajte se onih koji su se sjatili u te crkve koje ovo čine, one nakupljaju na sebe gnev i sud „JA JESAM“. Vaši su dani odbrojani ako se ne pokajete. Oni koji su se sjatili u crkve i kod službenika koji kradu MOJU Slavu (Naum 1), stavljajući svoja imena na službe, sakupljaju gnev i sud „JA JESAM“, i to gde sejete svoje seme će postati tvrda, prokleta zemlja. Pre niste znali bolje, ali se sada bolje pokajte pre nego što pustim kletve 5. Mojsijeve 28 na vas (prokletstva za neposlušnost).

"15 Ako ne budeš slušao glas JAHVE-a, svog Boga, i ne budeš držao i tvorio sve Njegove Zapovesti i Njegove odredbe koje ti danas dajem, sva ova prokletstva doći će na tebe i stići će te: 16 Bićeš proklet u gradu i bićeš proklet u polju. 17 Biće prokleta tvoja korpa i tvoje naćve. 18 Biće proklet plod tvoje utrobe i plod tvoje zemlje, plod tvoje krupne i sitne stoke. 19 Bićeš proklet u svemu što budeš činio. 20 JAHVE će pustiti na tebe prokletstvo i pometnju, i kažnjavaće te u svemu što radiš, dok ne budeš uništen i dok brzo ne propadneš zbog svojih zlih dela kojima si Me napustio. 21 JAHVE će učiniti da za tebe prione pošast dok te ne istrebi sa zemlje u koju ideš da je zauzmeš. 22 JAHVE-a će te udariti tuberkulozom, jakom groznicom, upalama, velikom žegom, mačem i pustiće na tebe sušu i buđ, i sve to progoniće te dok ne propadneš. 23 Nebo nad tvojom glavom postaće bakar, a zemlja pod tobom gvožđe. 24 JAHVE će učiniti da pesak i prašina padaju kao kiša na tvoju zemlju, da padaju s nebesa na tebe dok ne budeš uništen. 25 JAHVE će učiniti da te poraze tvoji neprijatelji. Jednim ćeš putem izaći na njih, a na sedam puteva bežaćeš pred njima. I postaćeš zastrašujući prizor svim zemaljskim carstvima. 26 Tvoje mrtvo telo biće hrana svim stvorenjima koja lete po nebesima i poljskim zverima, i niko ih neće plašiti. 27 JAHVE će te udariti egipatskim čirevima, šuljevima, krastama i osipom, od čega nećeš moći da se izlečiš. 28 JAHVE će te udariti ludilom, slepilom i smetenošću. 29 Usred dana pipaćeš oko sebe kao što slep čovek pipa u mraku, i nećeš biti uspešan na svojim putevima. Uvek će te samo varati i pljačkati, a neće biti nikoga da te izbavi. 30 Verićeš se sa ženom, ali će je drugi uzeti i leći će sa njom. Sagradićeš kuću, ali nećeš živeti u njoj. Zasadićeš vinograd, ali ga nećeš brati. 31 Tvoj bik biće zaklan pred tvojim očima, ali ti ga nećeš jesti. Tvoj magarac biće otet pred tobom i neće ti biti vraćen. Tvoje ovce biće predane tvojim neprijateljima i neće biti nikoga da ti pomogne. 32 Tvoji sinovi i tvoje kćeri biće predani drugom narodu i ti ćeš to svojim očima gledati i zauvek ćeš čeznuti za njima, ali će ti ruke biti nemoćne. 33 Narod koji ne poznaješ ješće plod tvoje zemlje i sveg tvog truda. Uvek ćeš biti varan i gažen. 34 Poludećeš od onoga što svojim očima budeš gledao. 35 JAHVE će te udariti velikim čirevima po kolenima i po bedrima, udariće te od glave do pete, tako da nećeš moći da se izlečiš. 36 JAHVE će tebe i tvog cara koga ćeš postaviti nad sobom odvesti u narod nepoznat i tebi i tvojim praočevima, i tamo ćeš služiti drugim bogovima, drvenim i kamenim. 37 Bićeš strašan prizor i podrugljivo će se pričati o tebi, i bićeš ruglo svim narodima među koje će te JAHVE odvesti. 38 Mnogo semena iznećeš u polje, ali ćeš malo žita požnjeti, jer će sve pojesti skakavci. 39 Sadićeš i obrađivaćeš vinograde, ali nećeš piti sok od grožđa niti ćeš išta brati, jer će sve pojesti crvi. 40 Imaćeš maslina u celoj svojoj zemlji, ali se nećeš mazati uljem, jer će ti masline opadati. 41 Rađaćeš sinove i kćeri, ali oni neće biti tvoji, jer će biti odvedeni u zarobljeništvo. 42 Insekti koji zuje uništiće sve tvoje drveće i plodove tvoje zemlje. 43 Stranac koji je kod tebe sve više će se uzdizati nad tobom, a ti ćeš sve niže padati. 44 On će tebi davati u zajam, a ti njemu nećeš davati u zajam. On će postati glava, a ti ćeš postati rep. 45 Sva ta prokletstva doći će na tebe, progoniće te i stizaće te sve dok ne budeš uništen, jer nisi slušao glas JAHVE-a, svog Boga, i nisi držao Njegove Zapovesti i Njegove Odredbe koje ti je dao. 46 Ona će biti kao znak i kao čudo tebi i tvom potomstvu doveka, 47 jer JAHVE-u, svom Bogu, nisi služio veselog i radosnog srca u izobilju svega. 48 Služićeš svojim neprijateljima koje će JAHVE poslati na tebe, u gladi, u žeđi, u golotinji i u svakoj oskudici. Na vratu ćeš nositi njihov gvozdeni jaram dok ne budeš uništen. 49 JAHVE će podići na tebe narod koji će doći izdaleka, s kraja zemlje, narod koji će se obrušiti na tebe kao orao i čiji jezik nećeš razumeti, 50 narod okrutnog lica koji neće imati obzira prema starima niti će imati milosti prema mladima. 51 Oni će jesti plod tvoje stoke i plod tvoje zemlje, dok ne budeš uništen. Neće ti ostavljati ni žita ni šire ni ulja ni plod krupne ni sitne stoke, dok te ne unište. 52 Opkoliće te u svim tvojim gradovima dok po svoj tvojoj zemlji ne padnu visoke i utvrđene zidine u koje se uzdaš. Opkoliće te u svim tvojim gradovima u svoj zemlji koju ti daje JAHVE, tvoj Bog. 53 Tada ćeš jesti plod svoje utrobe, meso svojih sinova i svojih kćeri, koje ti je dao JAHVE, tvoj Bog, zbog teskobe i nevolje kojima će te tvoj neprijatelj pritisnuti. 54 Čovek koji je među vama bio vrlo nežan i osetljiv, zlobnim okom gledaće svog brata, svoju voljenu ženu i svoje sinove koji mu ostanu, 55 i nikome od njih neće dati od mesa svojih sinova koje će jesti, jer ništa drugo neće imati zbog teskobe i nevolje kojima će te tvoj neprijatelj pritisnuti u svim tvojim gradovima. 56 Žena koja je među vama bila vrlo nežna i osetljiva i koja se zbog svoje osetljivosti i nežnosti nije usudila da nogom stane na zemlju, zlobnim okom gledaće svog voljenog muža, svog sina i svoju kćer, 57 svoju posteljicu koja joj izađe između nogu i svoje sinove koje je rodila, jer će ih potajno jesti zato što će u svemu vladati oskudica zbog teskobe i nevolje kojima će te neprijatelj tvoj pritisnuti u tvojim gradovima. 58 Ako se ne budeš pridržavao i tvorio svih Reči ovog Zakona koje su zapisane u ovoj Knjizi i ako se ne budeš bojao ovog velikog Imena koje uliva strah, imena JAHVE-a, svog Boga, 59 JAHVE će učiniti da tvoje nevolje i nevolje tvojih potomaka budu posebno teške. To će biti velike i dugotrajne nevolje i opake i dugotrajne bolesti. 60 I pustiće na tebe sve egipatske bolesti kojih si se bojao, i one će prionuti za tebe. 61 JAHVE će puštati na tebe i sve druge bolesti i sve nevolje koje nisu zapisane u Knjizi ovog Zakona, dok ne budeš uništen. 62 I ako vas je bilo mnogo kao zvezda na nebesima, ostaće vas veoma malo jer niste slušali Glas JAHVE-a, svog Boga. 63 Kao što se JAHVE radovao dok vam je činio dobro i umnožavao vas, tako će se JAHVE radovati kad vas bude uništavao i istrebljivao. Bićete iščupani iz zemlje u koju idete da je zauzmete. 64 JAHVE će te rasejati među sve narode od jednog kraja zemlje do drugog, i tamo ćeš služiti drugim bogovima, drvenim i kamenim, koji su nepoznati i tebi i tvojim praočevima. 65 U tim narodima nećeš imati mira i nećeš naći mesto gde bi tvoja noga počinula. JAHVE će učiniti da ti tamo srce drhti, da ti oči ugasnu i da ti duša očajava. 66 Život će ti biti u velikoj opasnosti, bićeš u strahu noć i dan i nećeš biti siguran ni za svoj život. 67 Ujutru ćeš govoriti: ‘Da je barem veče!’, a uveče ćeš govoriti: ‘Da je barem jutro!’, zbog straha koji će ispuniti tvoje srce i zbog onoga što ćeš svojim očima gledati. 68 JAHVE će te na brodovima odvesti nazad u Egipat, putem za koji sam ti rekao: ‘Nikada ga više nećeš videti.’ Tamo ćete se vi sami nuditi na prodaju svojim neprijateljima kao robovi i kao robinje, ali niko neće hteti da vas kupi.”

Pokajte se, odvratite se, upozorite i bežite od takvih službi, jer samo ohrabrujete te službe koji čine to da nastave da ME vređaju i istovremeno ih blagosiljate.

Teško bilo kome ko prepravlja MOJE Zapovesti i naučava MOJ Narod da ih krši i vodi ostale stranputicom lažnim doktrinama, i samo aplaudira apostolima i prorocima koji govore ublažujuće reči kao med, da bi mogle da im skliznu glatko niz grlo i u njihove uši i da ne uvrede. Kada se zaista MOJ Apostol i Prorok, plašićete se da uvredite „JA JESAM“ više nego bilo koju osobu na zemlji. „JA JESAM“ je taj kome ste odgovorni. „JA JESAM“ vas je upozorio u ovaj dan – budite zahvalni i blagoslovite MOJU Sluškinju koja ima ovlašćenje da pomogne pripremu Mlade JAHUŠUA-e, jer MLADOŽENJA dolazi brže nego što bilo ko misli.

Malahija 4:4-6: „Pamtite Zakon Mojsija, sluge Moga, koji sam mu dao na Horivu za ceo Izrael, uredbe i sudove. Evo, Ja vam šaljem proroka Iliju [Eng. Elajdža; Heb. Elijahu] pre nego što dođe veliki i zastrašujući Dan JAHVE-a. On će obratiti srce očeva ka sinovima i srce sinova obratiće ka očevima, da ne dođem i ne udarim zemlju uništenjem.”

JA sam pomazao MOG Apostola Elizabetu Šeri Elajdža [Eliševu Elijahu] da vam bude blagoslov, a ne kletva, i nema ničega između. Ona ima mandat da ne blagosilja ono što sam JA, JAHVE, prokleo i da ne proklinje ono što sam JA, JAHVE, blagoslovio. Šta ćete učiniti sa Rečima koje ste pročitali u ovaj dan? JA sam JAHVE i JA ću zaštititi nekolicinu koji su čuli MOJ Glas i koji će joj biti blagoslov u IME JAHUŠUA-e. Kao što sam JA blagoslovio udovicu iz Sarepta, u vreme u koje ne mislite, na način na koji ne mislite – podržaću vas čudima.

Kao što sada niste čuli o MOJOJ Slavi – jer sam ja zaštitio toliko njih koji bi umrli u terorističkom aktu, a samo o užasima čujete. O čudima tek treba da čujete. Čak ćete čuti kako su oni koji služe i stavljaju JAHUŠUA-u na prvo mesto, voleći NJEGA i MENE, JAHVE-a, videli i čuli anđele koji su štitili MOJU Decu koja su prizvala MOJE Ime i IME JAHUŠUA-e. Da ste mogli videti mirijade anđela koji su poslati sa nebesa, koji su nasleđe MOJE Dece, da čuvaju i štite, bili biste zadivljeni i i dalje bi ste ME hvalili.

Vi čujete o užasima i tragedijama, čuli ste o MOM sudu, ali kažem vam sada: „JA JESAM“ je milostiv i za one koji pripadaju MENI čuda su daleko nadmašila smrt i žrtve. „JA JESAM“ TVORAC i Onaj koji blagosilja čudima još neizrečenim. Zato hvalite JAHVE-a velikog BOGA „JA JESAM“ i hvalite JAHUŠUA-u vašeg MESIJU i jedinog PSOREDNIKA koji stoji preda MNOM na Nebesima i posreduje za MOJU Decu. Neka svi koji imaju pomazane duhovne oči u uši budu poslušni ovim Rečima i slede ih, budu poslušni i budu blagosloveni 5. Mojsijevom 28.

„1 Ako budeš slušao glas JAHVE-a, svog Boga, i držao i tvorio sve Njegove Zapovesti koje ti danas dajem, JAHVE, tvoj Bog, uzvisiće te iznad svih drugih naroda na zemlji. 2 Svi ovi blagoslovi doći će na tebe i stići će te samo ako budeš slušao glas JAHVE-a, svog Boga: 3 Bićeš blagoslovljen u gradu i bićeš blagoslovljen u polju. 4 Biće blagoslovljen plod tvoje utrobe, plod tvoje zemlje i plod tvoje stoke, plod tvoje krupne i sitne stoke. 5 Biće blagoslovljena tvoja korpa i tvoje naćve. 6 Bićeš blagoslovljen u svemu što budeš činio. 7 JAHVE će učiniti da pred tobom budu poraženi neprijatelji koji se podignu na tebe. Jednim će putem doći na tebe, a na sedam puteva bežaće pred tobom. 8 JAHVE će poslati blagoslov na tvoje žitnice i na sve što radiš. JAHVE, tvoj Bog, blagosloviće te u zemlji koju ti daje. 9 JAHVE će učiniti da budeš Njegov Svet Narod, kao što ti se zakleo. JAHVE, tvoj Bog, učiniće to ako budeš izvršavao Njegove Zapovesti i ako budeš išao Njegovim putevima. 10 Svi narodi na zemlji videće da nosiš Ime JAHVE-a, i bojaće te se. 11 JAHVE će učiniti da obiluješ svakim dobrom. Obilovaćeš plodom svoje utrobe, plodom svoje stoke i plodom svoje zemlje, u zemlji za koju se JAHVE zakleo tvojim praočevima da će ti je dati. 12 JAHVE će ti otvoriti svoju dobru riznicu, nebesa, da na vreme daju kišu tvojoj zemlji i da blagoslovi svako delo tvojih ruku. Mnogim narodima davaćeš u zajam, a sam nećeš uzimati u zajam. 13 JAHVE će te postaviti da budeš glava, a ne rep. Bićeš uvek na vrhu, a ne na dnu, ako budeš slušao zapovesti JAHVE-a, svog Boga, koje ti danas dajem da ih se držiš i da po njima postupaš. 14 Ne odstupaj ni od jedne reči koju ti danas zapovedam, ni desno ni levo, tako što bi išao za drugim bogovima i služio im.“

Blagoslovi JAHVE-a sačuvani za MOJU poslušnu Decu. Teško svima ostalima koji izaberu da ostanu gluvi i slepi – to je vaš izbor.


Tako je izgovoreno, tako je zapisano u ovaj dan, 12. 09. ’01. Dete, Ratnik, Mlada JAHUŠUA HA MAŠIAH-a, Apostol Elizabeta Elajdža (Eliševa Elijahu)

1. 'Eliševa' znači: 'BOG je moja zakletva' (na engleskom: 'Elizabet',a nai srpskom: 'Elizabeta'); 'Elijahu' znači: 'Moj BOG je JAH' (na engleskom: 'Elajdža', a na srpskom: 'Ilija')
2. IME SVETOG TROJSTVA je ujedno i skraćeni oblik IMENA 'JAHVE'; kao u 'aleluja', zapravo 'halelu JAH', što znači: 'hvalite JAH-a'
3. IME OCA je uzročni oblik glagola 'biti/postojati', a znači: 'ON će učiniti da bude/postoji'
4. IME SINA je kombinacija IMENA 'JAHVE' i reči 'spasi/izbavi', a znači: 'JAH spašava/izbavlja'
5. IME SVETOG DUHA znači: 'koja prebiva sa JAH-om'; od reči 'ha Šekhina', koja znači: BOŽIJE 'Sveto prisustvo/prebivanje'

6. Period između Dana Truba (1. dana 7. Biblijskog meseca) i Dana Očišćenja (10. dana 7. Biblijskog meseca)
7. „Roš ha Šana“ može da se prevede kao „početak godine“, i po zvaničnom Jevrejskom kalendaru građanska nova godina počinje 1. dana 7. Biblijskog meseca. Taj isti dan je takođe poznat kao „Dan Truba“, heb. „Jom Terua“ [3. Mojsijeva 23:23-25]. Biblijska nova godina, s druge strane, počinje 1. dana 1. Biblijskog meseca, te je i taj dan poznat kao „Roš ha Šana“ u nekim krugovima.
8. „HaŠem“ znači „Ime“, i kao što mnogi po svetu zamenjuju BOŽIJE lično Ime sa titulom „GOSPOD“, tako i Jevreji čine zamenjujući ga rečju „Ime“, misleći da ne smeju da ga izgovaraju na osnovu pogrešnog tumačenja 3. Zapovesti
9. Misli se na TV, radio talase
10. Pogledaj Proroštvo 32


Štampaj

Originalno Proroštvo

Ostala Proroštva

Početna Stranica