Srpska zastava Crnogorska zastava Bosanska zastava Hrvatska zastava
Proroštvo 50

ČUJ, O IZRAELE! MOĆ! MOĆ! MOĆ JE U IMENU JAHVE-A!


Zapisano/izgovoreno pod pomazanjem RUAH HA KODEŠ (SVETOG DUHA)

Apostol i Prorok Elizabeta Šeri Elajdža (Eliševa Elijahu)1

8. oktobar, 2001.

Slika za Proroštvo 50

Hebrejska IMENA BOGA:

JAH2 (יה) – IME BOGA
JAHVE3 (יהוה) – IME OCA
JAHUŠUA4 (יהושוע) – IME SINA
ŠEKHINJAH5 (שכניה) – IME SVETOG DUHA

ELOHIM (אלוהים) – 'BOG'
ADONAJ (אדני) – 'GOSPOD'
ABA JAH (אבא יה) – 'OTAC JAH'
IMA JAH (אמא יה) – 'MAJKA JAH'
HA MAŠIAH (המשיח) – 'MESIJA' ('HRIST')
RUAH HA KODEŠ (רוח הקדש) – 'SVETI DUH'


Citati iz Biblije su iz Novog Revidiranog Prevoda

Sledi Proroštvo koje je predato Proroku Eliševi putem "Svetih jezika", kako SVETI DUH daje (Dela Apostolska 2:3-4) da se govori na ljudskim i anđeoskim jezicima (1. Korinćanima 13:1). Eliševa govori u jezicima, što podstiče Proroštvo (1. Korinćanima 14:6).


Reči koje je JAHVE rekao da se stave pre svakog Proroštva:

„Upozorio sam te pre mnogo vremena Elizabeta (Eliševa), da ne nazoveš ovu Službu po muškarcu ili ženi. Još dok Služba nije ni postojala, stavio sam to u tvoj duh. Jer ništa od ovoga nije učinjeno tvojim rukama. Ništa od ovoga nije došlo iz tvojih usta. Već je iz usta JAHVE-a porođeno. Iz usta JAHUŠUA-e, tvog MAŠIAH-а, porođeno je. Iz usta RUAH HA KODEŠ, tvoje IMAJAH, porođeno je. Da je bilo samo od tvoje ruke, odavno bi propalo. To je od vetra ŠEKHINJAH SLAVE koji duva po svoj zemlji, Svetog Vetra oživljenja. Nije od tvog daha, jer bi propalo. Isaija 42:8: 'Ja sam JAHVE. To je MOME IME, i nikome neću dati Slavu SVOJU, niti Hvalu SVOJU likovima rezbarenim.'” (Proroštvo 105)

Jula 2010. JAHVE BOG je takođe rekao da dodam sledeće kao upozorenje onima koji se rugaju: „Ali oni su se stalno rugali Glasnicima JAHVE-a, prezirali su NJEGOVE Reči i smejali se NJEGOVIM Prorocima, sve dok NJEGOV gnev nije došao na NJEGOV Narod, te više nije bilo leka.” (2. Dnevnika 36:16)

Onda, jula 2016.: „Teško bilo kome ko se usudi da pokuša da naškodi ovim dvoma Pomazanih. Zažalićete dan kada ste se uopšte rodili. Ne dirajte MOJE Pomazanike, niti činite zla ovim dvoma Prorocima (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22). Bilo bi vam bolje kada bih JA, ABA JAHVE, iščupao vaš jezik!“ (Proroštvo 128)

I od Proroka Ezre: „Upozoravam vas sada – sve one koji napadaju ovu Službu i Proroštva, i Eliševu i mene, sve Službenike Amightywind Službe – upozoravam vas sada: ne dirajte JAH-ove Pomazanike i ne činite Njegovim Prorocima nikakvog zla (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22), da ne bi gnev Štapa JAH-а došao na vas. Ali oni koji su blagosloveni, i koji su blagoslov za ovu Službu, i koji su verni, i koji primaju Proroštva – mnogi će blagoslovi doći na vas – sve radi zaštite onoga što pripada JAH-u u IME JAHUŠUA-e.“

5. Mojsijeva 12:1-4: „Ovo su propisi i zakoni po kojima treba savesno da postupate u zemlji koju ti da je JAHVE, Bog tvojih praočeva, za sve dane dok živite na zemlji. Uništite do temelja sva mesta na kojima narodi, koje ćete oterati, služe svojim bogovima, na visokim gorama, na brdima i pod svakim zelenim drvetom. Srušite njihove oltare, oborite njihove obredne stubove, spalite vatrom njihova obredna debla, uništite rezbarene likove njihovih bogova i istrebite njihova imena na tom mestu. Ne činite JAHVE-u, svom Bogu, ono što oni čine.”

Joilo 2:32: „I svako ko prizove Ime JAHVE-a biće spasen, jer će na gori Sion i u Jerusalimu biti oni koji su izbavljeni, kao što je JAHVE rekao, i među ostatkom koji JAHVE pozove.”

Jeremija 16:19-21: „JAHVE, snago moja i tvrđavo moja, utočište moje u dan nevolje, k tebi će narodi doći s krajeva zemlje i reći će: Zaista su naši praočevi imali lažne bogove, ništavne, od kojih nikakve koristi nema. Može li zemaljski čovek načiniti sebi bogove, kad to nisu bogovi? „Zato ću im dati da osete, da ovog puta osete ruku MOJU i Moć MOJU, pa će znati da je MOJE Ime JAHVE.””

Jovan 5:43: „JA sam došao u Ime SVOG Oca, ali vi ME ne primate. Kad bi neko drugi došao u svoje ime, njega biste primili.”

Luka 13:35: „Evo, vaša kuća vam se ostavlja napuštena. Kažem vam, nećete ME videti dok ne kažete: „Blagoslovljen onaj koji dolazi u Ime JAHVE-a!””

Izučavajte malo. Potražite ime ‘Isus’ u Strongovom registru reči. Pod brojem 2424 je na Grčkom. Ovo se odnosi na 3091 na Hebrejskom. Pogledajte, 3091 je ’Jehošua’, što znači: ’JAHVE spašava’. Halelu JAH! Hvala JAH-u! Zamenite originalnim rečima reči ’Gospod’ i ’Isus’ u Pismima, i razumećete stvari na potpuno nov način. Ove su Reči došle nakon mnogo plakanja i govorenja u duhovnim jezicima, i JAHVE je rekao da će ostatak tumačenja biti predan kroz druge Apostole i Proroke. Proslediću snimak onima kojima mi RUAH HA KODEŠ kaže. Ova je Poruka došla potpuno neočekivano, tokom molitve sa jednom sestrom. O OČE, JAHVE, govori Reči koje želiš da kažeš...


O, ne! Ne! Ne! Ne! ... [duboko plakanje]

O, kako sam skrhanog srca, skrhanog srca, skrhanog srca. Mislite da vaš ELOHIM JAHVE ne može biti skrhanog srca? O, JA sam skrhanog srca. O, JA plačem. JA dajem čoveku izbor. Dajem im slobodnu volju, i šta oni čine? Dajem im znanje. Ne znate li zašto sam vam rekao da ne jedete plod dobra i zla? Zato što sam znao da će čovek odabrati da jede plod dobra i zla. Zato što sam znao da će čovek odabrati da jede plod lošeg znanja. JA im dajem znanje, i šta oni čine? Oni prave oružja za rat da unište ljudsku rasu.

Svaki želi biti veći od onog drugog. Svaki je nezadovoljan onim što sam im dao. Te tako žele biti kao Kain koji je ubio Avelja, i ubiti sopstvenog brata. Deco MOJA, Deco MOJA, Deco MOJA... Ne krivite MENE za ono što vi činite, jer sam vam JA dao slobodnu volju. Vi ste ti koji izabirate ove vođe. Vi ste ti koji ih dovodite na položaj. Vi ste ti. Niste ispitivali od kojeg duha su, vi koji niste marili da li su se molili ili ne, i kom bogu su se molili. Vi ste ti koji niste marili da li drže Zapovesti i Toru. Vi ste ti koji niste marili da li vole Izrael.

Krv, krv, krv je na vašim rukama. Vi ste ti koji u strahu niste protestvovali protiv abortusa. Vi ste ti. Vi ste ti koji su ućutkani kada ste rekli: "Homoseksualnost je pogrešna!" Vi punite crkve i vi punite klupe, i sedite iza pastira koji uopšte nije pastir. Gledate ih dok zarađuju milione i govore da je to od MENE, a zapravo je krvavi novac dat njima od strane vlasti koja vodi ovu zemlju. JA sam izvukao SVOJE najmoćnije ratnike iz crkava. Oni su bez ijednog pastira osim velikog ELOHIMA „JA JESAM“. MOJI pravi Pastiri ne znaju odakle će stići sledeći dolar, ali znaju da će veliki ELOHIM „JA JESAM“ namiriti njihove potrebe.

To su oni koje ću JA blagosloviti i nastaviti da blagosiljam. Jer oni plaču i jadikuju zbog onoga što vide, ali ne ćute. Jer postoji vatra u njihovim kostima, kao što ova sluškinja oseća da gori, jer je to MOJA Vatra, MOJA Vatra koja gori u njima. Oni ne mogu da ćute čak iako žele. Oni ne mogu prestati da plaču, iako žele. To je Znak MOJIH istinskih. To je Znak Odabranih.

O Izraele, o Izraele, o Izraele! Hoćeš li se sada konačno okrenuti ka velikom ELOHIMU „JA JESAM“? Ako je to bilo dovoljno dobro za tvog oca Avrama, hoće li opet biti dovoljno dobro za tebe? Ne, Avram nije bio bog. „JA JESAM“ njegov OTAC ELOHIM. Ali su čak i tada ljudi gledali na Avrama kao da je bio elohim. Ne gledaj više na ljude kao da su elohim. O Izraele, o Izraele, čuj ME! Moć, moć, moć je u MOM Imenu! Ne slušajte rabine i zle ljude koji su zabranili MOJE Ime na vašim usnama.

Elizabeta (Eliševa): Prekorevam te i svezujem te satano: pokušavaš da ometeš ovu poruku da bude prosleđena i sada preuzimam autoritet nad tobom u IME JAHUŠUA HA MAŠIAH-a. Krv, Krv je protiv svakog duha koji pokušava da omete ovu poruku i spreči me da je čujem. Krv JAHUŠUA HA MAŠIAH-a je protiv vas! Pozivam Mihaila sada i molim da mi pomogne da dostavim ovu poruku. Pomozi mi, pomozi mi, pomozi mi! Ne dozvoli da duh zbunjenosti napadne ovu poruku. Hvala ti! Hvala ti!

Deco MOJA, Deco Moja, Izraele, JA sam postavio moć unutar vašeg Grada, čak i vaših sopstvenih zidova. To je mesto gde je Isak trebao biti žrtvovan, ali umesto toga sam obezbedio žrtvu gde Avram nije morao da ubije svog sina. Tamo sam JA obezbedio MOJU Žrtvu, na vašem sopstvenom tlu, na Golgoti. Izraele, prizivaj Ime JAHVE-a. Nemoj se stideti moći u tom Imenu. Nemoj ga više brisati. Nemoj više pokrivati svoja usta. Već prizovi MOJE Ime - jedino Ime koje može spasiti. Nemoj više odbacivati MOG SINA JAHUŠUA-u. ON dolazi iz vaše sopstvene zemlje. Da dolazi iz druge, mogao bih da razumem, ali ON dolazi iz vaše sopstvene zemlje. Na vašoj zemlji je ON bio razapet. NJEGOVA Krv je potekla u zemlju. U vašu je grobnicu ON bio položen. U vašoj je zemlji ON vaskrsao. Radi vaših i radi grehova sveta je ON umro, i radi vas i radi sveta je ON vaskrsao. Nemoj odbaciti Jedinog koji spašava. Prizovite Ime ’JAHUŠUA’. Prizovite Ime ’JAHVE’.

Ne slušajte zle rabine koji vas vode stranputicom. Kao što JA izdajem upozorenje crkvama, izdajem upozorenje hramovima. Hramovi su puni, ali MOJ DUH nije tamo. Imate Zakon, ali nemate RUAH. O, Deco MOJA, Deco MOJA, Deco MOJA, zar ne znate zašto nema vode u zemlji? Vi ste žedni i pitate se zašto je suša u Izraelu. To je zato što ste odbili Živu Vodu od žene sa bunara. JA stalno šaljem SVOJE Službenike, SVOJE Proroke i Apostole. Oni dolaze u Ime MOG SINA JAHUŠUA-e. Oni vam nude Živu Vodu, ali vi im odguravate ruke na stranu. Vi ste ti, o Narode Izraelski, koji ste prihvatili laži vaših vođa. Rabini ne žele da poznate moć koja je u Imenu, silu koja je u Imenu. MOJE Ime je ’JAHVE’! Ime vašeg Spasitelja, MESIJE, je ’JAHUŠUA’! Hoćete li sada slušati i hoćete li početi da učite da se molite u to Ime?

Pogledaj oko sebe, o Izraele. Ne vidiš prijatelja. Pogledaj okolo Izraele. Od čega ste jednom zavisili, više nikada nećete zavisiti. Hoćete li sada slušati dok JA govorim kroz ovu sluškinju ovog dana? Hoćete li sada zavapiti u Ime JAHVE-a i prihvatiti Dar JAHUŠUA-e koji vam dajem, i Ime koje sam vam dao da bi bili spašeni? Trebate primiti Mesijanske Hrišćane, one koji nose MOJE Ime, jer to je tvoja zaštita, o Izraele. Prestani da ih odbacuješ. Oni vape k MENI, ELOHIMU JAHVE-u. Oni vape k MENI u IME JAHUŠUA-e. Prestani ih odbacivati. Slušaj MOJE Proroke, slušaj MOJE Apostole, i slušaj one koje JA šaljem. Jer oni dolaze sa MOJIM srcem, MOJIM srcem ljubavi za tebe, o Izraele.

Svaki put kada ste okrenuti prema Zapadnom Zidu, pogledajte gore, jer će MOJ SIN doći na istočnom nebu. Ne budite više prevareni ovim lažima. JA sam brojao svaku suzu koja je prolivena na tom Zapadnom Zidu. To je baš ono mesto na kome je Avram mislio da mora da ubije Isaka. To je baš ono mesto na kom je Jakov video merdevine ka Nebesima. To je zaista Sveto, posvećeno tlo. Za one koji zapomažu u Ime JAHVE-a – čuda koja sam jednom činio za tebe Izraele ću činiti ponovo. Ne činite kako svet čini. Ne verujte ni jednom oružju čovečjem. Već se okrenite ka velikom ELOHIMU JAHVE-u, onome koji se zove Veliki ELOHIM „JA JESAM“. Vidi, o Izraele, jednog dana ćeš, veoma uskoro, videti oružja čovečja uperena u tebe. Ali moraš postiti, i moraš plakati, i moraš jadikovati u Ime JAHVE-a, u IME JAHUŠUA-e. I JA ću čuti i JA ću izbaviti tvoju zemlju.

O, istina je - zli dolazi - i on će reći da je on „JA JESAM“! Ali će on odstraniti Toru i on će prepraviti MOJE Zakone, i učiniti ih ljudskim. On će ti reći, o Izraele, da on ima rešenja, da nećeš nikada više žedneti, ni gladovati, ni ratovati ponovo. Ali znaj da su to reči zlog čoveka koji se pokušava nametnuti kao mesija svog čovečanstva. Ali te JA upozoravam, o Izraele, sada, pre nego što krv poteče svim ulicama. Ovaj zli koji dolazi biće okončan porazom. Zato podigni svoje glasove Izraele, i svi oni koji vole Izrael; zavapite jedinom Imenu JAHVE-a, i u IME JAHUŠUA-e, koji jedini može spasiti. O Izraele, o Izraele! Izraele, ti si još uvek zenica MOG oka, jer čak ni MOJE Praznike i Šabate ne prezireš. Ispitujte bilo kog vođu kojeg imate koji se ne moli u MOJE Ime i ne živi po Tori, i recite narodu: „Nećemo dobiti ovo ratovanje oružjem, već postom i molitvom.“

Čuvajte se, svi neprijatelji Izraela. Ti imaš zaštitu, o Izraele, Amerike. Ali kada okreneš leđa Izraelu, o teško tebi, Ameriko. Čak i Pisma potvrđuju da se trebate moliti za mir Jerusalima. Kada učinite bilo šta što je u suprotnosti MOJOJ Reči, nemojte misliti da JA nisam čuo. Govorim čitavom svetu: ostavite zenicu MOG oka na miru! Jer sam je JA ukoravao; nije znala za mir. Ali to je na MENI da činim, ne na vama. Ona će ponovo zavapiti k MENI, ELOHIMU njenih praočeva. Jer sam JA učinio savez sa Avramom i JA ga neću prekršiti. JA sam obećao JAHUŠUA-i, jer je ON rekao da ne znaju šta čine. Rekao je: „Oprosti im, o OČE, jer oni ne znaju šta čine.“ Ali tebe Ameriko, i one koji se pridružuju Ujedinjenim Nacijama – upozoravam vas sada – ne budite protiv zenice MOG oka. Iako je ona učinila mnogo toga pogrešnog, ona je takođe činila šta je ispravno u MOJIM očima. Narod Izraela je kao jedna velika porodica – kada povredite jednog, povređujete ih sve; kada ubijete jednog, kao da ste nekog od njihove sopstvene porodice.

O Ameriko, ti samo misliš da znaš za žalost. Morala bi hodati putem kojim je Izrael hodio. Oni se tuku i bore za svaki dah, još od kada sam je proglasio nacijom. Od kad je ova beba rođena, ta beba je bila oprobavana iznova i iznova. Pokušavali su da je ubiju. Ali JA sam udahnuo život u nju svaki put, radeći to iznova i iznova. Oni koji traže njeno uništenje neka znaju da će „JA JESAM“ učiniti to opet. Oni gladuju i žedni su za pravednošću, i ne znaju zbog čega. Ali kada bi samo prihvatili svežu Manu i Hleb Života i Novo Vino, onda bi živeli i ne bi umrli. Ali hoće, kažem vam, hoće. Jer JA imam ostatak koji će izaći od Izraela i živeti, i Izrael će opstati, ali on neće biti branjen rukom čoveka.

Jer sam JA postavio misteriju unutar Izraela. I moć je unutar tog Kovčega, moć kao ni jedna druga. Sva vaša atomska oružja se ne mogu ni porediti sa Štapom koji sam postavio u taj Kovčeg. On će još jednom isušiti korito Crvenog Mora. Čuda koja je Mojsije činio će ponovo biti viđena. Samo kada bi ponovo mogli poverovati. Ime, Ime, Ime. Moć je jedino u Imenu. Prizovite ME u IME JAHUŠUA-e, jer u IME JAHUŠUA-e zlo neće opstati. Prizovite ME u IME JAHUŠUA-e, Krvnog pokrića ove zemlje i sveta. Jer ON zaista jeste JAHUŠUA HA MAŠIAH, MESIJA ne samo Izraela, već celog sveta. Jer je NJEGOVA Krv potekla u zemlju, u samo tlo Izraela, i tekla je po svom svetu do svakog čoveka i žene, dečaka i devojčice. MOJA Deca znaju moć tog Imena. U IME JAHUŠUA-e, MOJA će Deca biti spašena.

Elizabeta (Eliševa): Hvala TI, hvala TI Oče! Hvala TI, hvala TI, hvala TI!

Samo reci Izraelu da sam im dao daleko veću Žrtvu od one za koju je Avram jednom mislio da MI treba prineti, a to je bio njegov sopstveni sin. Jer sam JA dao SVOG sopstvenog SINA, i NJEGOVO Ime je ’JAHUŠUA’. I tačno tamo gde je Zapadni Zid, gde kleče i mole se. Oni čak ni ne shvataju koliko je Sveto to tlo.

Elizabeta (Eliševa): Hvala TI GOSPODE, hvala ti OČE, hvala TI JAHVE, hvala TI JAHUŠUA.

Molim za milost, milost za Izrael. Ne znamo šta se dešava; nismo slušali vesti večeras, ali TE hvalimo i zahvaljujemo na TVOJIM Rečima JAHVE. TI si rekao da su oni zenica TVOG oka. Oni su zenica TVOG oka. O, imaj milosti! Imaj milosti, o imaj milosti! Molim za više milosti prema Izraelu nego što čak molim prema Americi. Molim za milost OČE. Viđenje koje sam videla je bila krv, ali Krv kada je JAHUŠUA umro, i Krv je otekla u zemlju. JAHVE mi je pokazao da je bilo crveno po čitavom svetu. Pokrivala je čitav svet. Iako to čovek nije mogao videti, pokrivala je čitav svet. Halelu JAH! Hvala TI Oče; hvala TI JAHUŠUA!


Predato Apostolu Elizabeti Šeri Elajdža (Eliševi Elijahu), 8. oktobra (21. Tišrija6), 2001., između 03:00č i 04:00č, tokom Praznika Senica.

1. 'Eliševa' znači: 'BOG je moja zakletva' (na engleskom: 'Elizabet',a nai srpskom: 'Elizabeta'); 'Elijahu' znači: 'Moj BOG je JAH' (na engleskom: 'Elajdža', a na srpskom: 'Ilija')
2. IME SVETOG TROJSTVA je ujedno i skraćeni oblik IMENA 'JAHVE'; kao u 'aleluja', zapravo 'halelu JAH', što znači: 'hvalite JAH-a'
3. IME OCA je uzročni oblik glagola 'biti/postojati', a znači: 'ON će učiniti da bude/postoji'
4. IME SINA je kombinacija IMENA 'JAHVE' i reči 'spasi/izbavi', a znači: 'JAH spašava/izbavlja'
5. IME SVETOG DUHA znači: 'koja prebiva sa JAH-om'; od reči 'ha Šekhina', koja znači: BOŽIJE 'Sveto prisustvo/prebivanje'

6. 7. Biblijski mesec


Štampaj

Originalno Proroštvo

Ostala Proroštva

Početna Stranica