Srpska zastava Crnogorska zastava Bosanska zastava Hrvatska zastava
Proroštvo 23

CRKVO PRETVARAČA, PUSTI MOJ NAROD!


Zapisano/izgovoreno pod pomazanjem RUAH HA KODEŠ (SVETOG DUHA)

Apostol i Prorok Elizabeta Šeri Elajdža (Eliševa Elijahu)1

26. avgust, 1998.

Slika za Proroštvo 23

Hebrejska IMENA BOGA:

JAH2 (יה) – IME BOGA
JAHVE3 (יהוה) – IME OCA
JAHUŠUA4 (יהושוע) – IME SINA
ŠEKHINJAH5 (שכניה) – IME SVETOG DUHA

ELOHIM (אלוהים) – 'BOG'
ADONAJ (אדני) – 'GOSPOD'
ABA JAH (אבא יה) – 'OTAC JAH'
IMA JAH (אמא יה) – 'MAJKA JAH'
HA MAŠIAH (המשיח) – 'MESIJA' ('HRIST')
RUAH HA KODEŠ (רוח הקדש) – 'SVETI DUH'


Citati iz Biblije su iz Novog Revidiranog Prevoda

Sledi Proroštvo koje je predato Proroku Eliševi putem "Svetih jezika", kako SVETI DUH daje (Dela Apostolska 2:3-4) da se govori na ljudskim i anđeoskim jezicima (1. Korinćanima 13:1). Eliševa govori u jezicima, što podstiče Proroštvo (1. Korinćanima 14:6).


Reči koje je JAHVE rekao da se stave pre svakog Proroštva:

„Upozorio sam te pre mnogo vremena Elizabeta (Eliševa), da ne nazoveš ovu Službu po muškarcu ili ženi. Još dok Služba nije ni postojala, stavio sam to u tvoj duh. Jer ništa od ovoga nije učinjeno tvojim rukama. Ništa od ovoga nije došlo iz tvojih usta. Već je iz usta JAHVE-a porođeno. Iz usta JAHUŠUA-e, tvog MAŠIAH-а, porođeno je. Iz usta RUAH HA KODEŠ, tvoje IMAJAH, porođeno je. Da je bilo samo od tvoje ruke, odavno bi propalo. To je od vetra ŠEKHINJAH SLAVE koji duva po svoj zemlji, Svetog Vetra oživljenja. Nije od tvog daha, jer bi propalo. Isaija 42:8: 'Ja sam JAHVE. To je MOME IME, i nikome neću dati Slavu SVOJU, niti Hvalu SVOJU likovima rezbarenim.'” (Proroštvo 105)

Jula 2010. JAHVE BOG je takođe rekao da dodam sledeće kao upozorenje onima koji se rugaju: „Ali oni su se stalno rugali Glasnicima JAHVE-a, prezirali su NJEGOVE Reči i smejali se NJEGOVIM Prorocima, sve dok NJEGOV gnev nije došao na NJEGOV Narod, te više nije bilo leka.” (2. Dnevnika 36:16)

Onda, jula 2016.: „Teško bilo kome ko se usudi da pokuša da naškodi ovim dvoma Pomazanih. Zažalićete dan kada ste se uopšte rodili. Ne dirajte MOJE Pomazanike, niti činite zla ovim dvoma Prorocima (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22). Bilo bi vam bolje kada bih JA, ABA JAHVE, iščupao vaš jezik!“ (Proroštvo 128)

I od Proroka Ezre: „Upozoravam vas sada – sve one koji napadaju ovu Službu i Proroštva, i Eliševu i mene, sve Službenike Amightywind Službe – upozoravam vas sada: ne dirajte JAH-ove Pomazanike i ne činite Njegovim Prorocima nikakvog zla (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22), da ne bi gnev Štapa JAH-а došao na vas. Ali oni koji su blagosloveni, i koji su blagoslov za ovu Službu, i koji su verni, i koji primaju Proroštva – mnogi će blagoslovi doći na vas – sve radi zaštite onoga što pripada JAH-u u IME JAHUŠUA-e.“

Dragi JAHUŠUA, podaj Reč SVOM Narodu u ovaj dan. Ti si stavio Proroštvo u moj Duh, koje si hteo da govoriš vucima u ovčjoj odeći, i ja se molim u IME JAHUŠUA-e – neka bude izrečeno. Neka rastera vukove dalje od TVOJIH uplašenih Ovaca. Molim se u IME JAHUŠUA HA MAŠIAH-a, neka ne čuju moj glas, već neka čuju TVOJ glas. Molim u IME JAHUŠUA-e, govori SVOM Narodu sada i ne dozvoli da ni jedna telesna reč bude izgovorena sa ovih usana. Već neka zaista budu od RUAH HA KODEŠ. U IME JAHUŠUA-e, amen.


Pustite MOJ Narod! Novo se Proroštvo objavljuje u ovaj dan. Upozorenje vukovima u ovčjoj odeći, koji imaju zvanje apostola, proroka, jevanđeliste i učitelja, koji su tu da prožderu MOJE Ovce, da ih zlostavljaju, ubijaju i sakate, da ih kontrolišu, varaju ili da ih rasteraju. Pustite MOJ Narod! Kao u dane Mojsija, kada sam govorio zlom Faraonu i rekao sam: „Pusti MOJ Narod!“, tako danas govorim vama, vukovima koji se pretvaraju da su MOJI, a čak ni ne znaju ko sam JA! Onima koji se pretvaraju da ME vole i služe MI i citiraju MOJE Reči, a u stvari čak ni ne znaju ko sam JA! Kažem vama u ovaj dan: Pustite MOJ Narod!

Ima mnogo vukova u ovčjoj odeći, oni čine čuda i znakove i velika dela. Oni kažu da izvode ta čuda u MOJE Ime. Oni su na televizijskim i radio stanicama. A ipak kažem vam – oni ne čine te stvari u moći MOJE RUAH HA KODEŠ. To je po moći samog Pakla. Ne budite prevareni. Ne budite zavedeni. Jer će anti-hrist činiti isto i još mnogo toga. Pazite se MOJA nevina Deco. Ima onih koji ovo sad čitaju, koji neće poslušati, ali će se kasnije setiti ovih Reči koje sam izgovorio. Nisu svi koji čine znake, čuda i velika dela MOJI. Uvek postoji falsifikovanje, zapamtite to. Satana samo lažira istinsko pomazanje i darove MOJE RUAH HA KODEŠ.

Ali danas JA zapovedam vukovima koji varaju MOJE Ovce i vode ih stranputicom svojim lažnim doktrinama, kontrolom uma, umnim prevarama, umnim manipulacijama, lažljivim i varljivim duhovima: Pustite MOJ Narod! JA sam BOG koji neće više biti izrugivan! Vi ste ukrali njihove desetke i ponude, ono što je određeno kao Sveto. i kažem vam sada: odgovaraće te za ono što ste učinili. Jer ste to činili u IME JAHUŠUA HA MAŠIAH-a. Pretvarali ste se da ste MOJI, ali je vaše srce daleko od MENE. Zato vam kažem u ovaj dan: Vukovi u ovčjoj odeći, sud počinje od doma JAHVE-a, što važi čak i za crkvu pretvarača.

Zadnji put: Pustite MOJ Narod! Vi ste zlostavljali MOJE Ovce i MOJE Jaganjce, vi rđavi, zli pastiri, vukovi u ovčjoj odeći i vukovi sa maskama ovce. Vi ste ih nemilosrdno tukli. Naterali ste ih da misle da ste vi bog kome se treba poklanjati i obožavati ga, i da samo vi možete da ME čujete. Lagali ste ih i rekli im da su čak i oni bog, da su male mesije. Vi izvrćete MOJA Pisma i zavodite ih stranputicom. Duh pastora je duh crkve. Vi zli pastiri, vi uzimate MOJE Svete desetke i ponude i terate ljude da misle da su oni za preuređivanje ili za novu građevinu, a vi punite svoje džepove njihovim zlatom i mislite da oni nemaju prava da znaju na šta se to zaista troši. Vi ste ostrizali MOJE Stado. Vi zli pastiri ih ne učite da razlikuju dobro od zlog.

Ne, o ne! Možete izgubiti desetke ili kongregaciju ako govorite istinu – da nepriznati greh, nepokajanje i ne napuštanje greha vodi u Pakao. Ne govorite im da vanbračni seks vodi u Pakao ako se ne pokaju. Ne učite da je abortiranje ubistvo i vodi u Pakao ako ostane neokajano. Ne učite da su homoseksualnost i preljube greh i vode u Pakao ako ostanu neokajane. Ne učite “budite Sveti kao što sam JA Svet” [1. Petrova 1:16]. Ne, vi ste se postavili za MOJ gnev. Plašite se da govorite protiv vlasti, jer ste uplašeni da ne izgubite status izuzeća od poreza. Ne govorite protiv drugih službenika koji vode stado stranputicom, ili da moraju biti oprezni – jer to može okrenuti druge protiv vas. I kada kažete drugima da žive Sveto, vi sami živite kao đavo. Vi, koji mislite da sam JA slep i da ne čujem ili ne vidim šta govorite i kako se rugate MENI i svemu što je Sveto – pazite se! Jer ako se ne pokajete, doći ću kada najmanje očekujete i bićete jedino podobni za MOJ gnev!

Pustite MOJ Narod! Kažem vam to još jednom! Pustite MOJ Narod! Pre nego što se štap sa Nebesa spusti i uništi vas koji činite zlo i greh. Veliki BOG “JA JESAM” neće više biti izrugivan. Crkvo pretvarača, čuvaj se! Pastori crkava pretvarača, čuvajte se! Apostoli, proroci, učitelji i jevanđelisti crkava pretvarača, čuvajte se! Štap MOG gneva dolazi! Odvratite se od zla. JA nisam religija, JA sam odnos sa vašim TVORCEM i SPASITELJEM. To propovedate, onda to i živite. JA nisam BOG za izrugivanje. Neću više biti izrugivan! Vi sedite u tim crkvama i popunjavate te klupe, a čak ME i ne poznajete. Stojite za propovedaonicama i čujete MOJE Reči i zatvarate svoje uši, jer vi ME i ne poznajete. Kako možete druge ka MENI voditi i očekivati da ostanu spašeni, kada ME vi čak i ne poznajete? Kažem vam ponovo: Pustite MOJ Narod!

Vi ste okrutni i pohlepni pastori. Kažete “ne govorite jedni protiv drugih”, pokrivate grehe jedni drugima, a MOJ Narod tučete nemilosrdno svojim rečima, postupcima, odsustvom ljubavi i brižnosti. Imate dvostruke standarde, i kada oni vide pastora u grehu, ili nekog drugog u službi, oni trebaju zatvoriti svoje uši i oči i ne usuđivati se da reč kažu – tako im se govori – da je greh otkriti greh pastora. Sud je počeo sa Domom GOSPODA i sa duhovnim vođama, čak i sa onima koji se pretvaraju da su duhovne vođe i za one koji MOJ Narod vode stranputicom. Pozvani ste na odgovornost u ovaj dan.

Sud je počeo od Doma JAHVE-a za stvari koje ste vi zli pastiri činili. O, JA ću suditi neznabošcima i počeo sam da sudim neznabošcima, jer su pošasti poslate. Ali vi, vi, vi koji sedite tamo tako bogobojažljivo, vi koji tvrdite da znate MOJU Reč, vi koji citirate MOJU Reč, vi koji kažete “U IME JAHUŠUA HA MAŠIAH-a”, a čak ME i ne poznajete: Pustite MOJ Narod! U ovaj dan vas upozoravam, strašne će vas pošasti snaći, kakve ovaj svet još nije video – kao kada sam razdvajao Izraelce i Egipćane. Ali ovog puta... Ovog puta neće samo neznabošci biti kažnjeni.

Ovog puta, kada ova nova pošast dođe, doći će na one koji su tvrdili da su MOJI, a zapravo ME ne poznaju. Oni su ukrali desetke i ponude. Oni su tvrdili da su MOJI, a čak ME ni ne poznaju. Čak ni ne mare. Oni su istukli MOJE Ovce i oterali ih, i kada ih nisu mogli da ih kontrolišu onda su im začepili usta i potukli ih do potčinjenosti i oterali ih. Ah, dođite k MENI, vašem GOSPODU, vašem BOGU, vašem SPASITELJU Ovce MOJE i Jaganjci MOJI, jer sam JA dobri PASTIR! JA ću vam zaceliti rane, i daću vam odmora.

Ah, ah, ah, možete li ME čuti kako tugujem?! Nisam vam JA to učinio, MOJI voljeni. Nisam JA to učinio SVOJIM Ovcama, SVOJIM Jaganjcima, SVOJOJ Deci, SVOJOJ Mladi! Ah, platiće vukovi, jer će Štap stići vukove na moćan način u ovaj dan. Pokazaću i razotkriću vukove i JA ću upotrebiti ovaj sud koje sada priča i ona će u MOJOJ Moći pokidati maske sa vaših lica i Ovce će videti vas onakvima kakvi zaista jeste. Prvo kažete da ste ovca i stavite masku, ali ispod imate drugu masku i to je maska vuka. Ali kažem vam, ispod te maske se krije pravo lice, a to je lice demona, koji govori te laži i dolazi iz samog ponora Pakla!

Ah, ah, ah, kažem vam ponovo pre nego što postanete potpuno posednuti demonom, vukovi u ovčjoj odeći, izbavite se sada! Priznajte sve što ste radili pred svim Nebesima i svom zemljom. Bežite, bežite, bežite, jer sam JA GOSPOD BOG Svemoćni JAHUŠUA HA MAŠIAH kome ste se rugali! Kažete da niste služba, a ipak se pravite da služite ili tvrdite da ste služba i strižete MOJA Stada. JA ću biti taj koji će vas najuriti SVOJIM Štapom, i JA podižem vojsku Ilija i Jeremija i Jovana Krstitelja i oni će doći po vas – u MOJE Ime i u MOJOJ Moći, isključivo za MOJU Slavu!

Kažete da JA ne govorim o Sudu. Kažete da JA ne govorim o Gnevu. Unižavate MOJE Svete Proroke i kažete “RUAH HA KODEŠ (SVETI DUH)? O jadan/na ti, baš ti fali!” Ali danas kažem JA vama zli ljudi: JA govorim o Sudu i JA govorim o Gnevu, i vi, vi, vi koji ste u MOJE Ime govorili, vi, vi, vi koji ste zlostavljali MOJE Ovce i MOJE Jaganjce, vi koji ste zlostavljali MOJU Mladu, MOJE male Bebice u JAHUŠUA-i – vi, vi, vi, vi ćete osetiti MOJ Gnev na silan način kada vas Presuda zadesi, baš u ovaj dan.

O da, naučićete gorku lekciju. O da, vi zli pastiri, naučićete je dobro, ako se ne pokajete baš ovog dana. To je ono što JA kažem. Ovo nije igra koju ste vi odlučili da igrate. Strizali ste MOJE Stado i zaveli ih stranputicom, ali ću vas JA naterati da platite. Ah, platićete vi. Bežite vukovi, bežite! Bežite od onoga što ste namerili da učinite! Bežite od onoga što ste činili! Bežite, pokajte se! Padnite na kolena, i vapite za milošću zbog onoga što ste učinili. Vapite za milošću koja još uvek može doći. Vi ućutkujete MOJE istinske Proroke i Apostole. Vi kažete “Ako ne možeš dobro da govoriš, da se ja dobro osećam, ako nas ne prosvećuje, ne bodri i ne izgrađuje...”, kažete: “Ne!” Ne želite čuti nikakva Proroštva od njih. Nazivate ih lažnim prorocima i kažete im: “Odlazite!”

Zaista, RUAH HA KODEŠ ne govori iz vas danas. Iako sam ih slao opet i opet, i upozoravao, upozoravao, upozoravao, vi zapušavate vaše uši i pravite se da čak JA ni ne govorim, a ipak u vašem srcu se plašite da će drugi ljudi čuti. Koliko njih ste zaveli? Koliko njih ste lagali? Koliko njih ste ubedili da su oni bog? I kada su stali pred MENE morao sam im reći “Odlazi!” To je zbog vas, vi zle vođe, što sam morao reći “Odlazite od MENE vi koji nepravdu činite, nikada vas nisam poznavao i Pakao će vam biti boravište.” Uzimate i izvrćete MOJE Reči da imaju značenje koje JA nisam namenio.

Vi zle vođe, hranite ih otrovom, a MOJA je Reč kao Saće – slatka, o tako slatka! Namenjena je da bude prijatno, a opet jako meso. Mleko je namenjeno da bude jednostavno, čak i za najprostiju bebu, a ipak vi ga pretvarate u otrov lažima koje ste izgovarali. Učite ih da JA neću doći opet. Kažete im da je još od vremena Noja tako govoreno. Učite ih da se rugaju i smeju svemu što MOJ RUAH HA KODEŠ radi i svemu što je izgovoreno. Učite ih da je abortus u redu i da je homoseksualnost ljubav i da JA neću suditi za taj greh. Ali zar ne vidite da sam jedino JA čist i svet, a da gadosti dolaze odozdo, a ne Odozgo. Istina je – JA volim grešnika. Istina je – JA mrzim greh. Gadost je u očima MOJIM i svako ko sluša može čuti MOJ RUAH HA KODEŠ iznutra.

O, čujte ME! O, čujte ME! O, čujte ME vi propovednici i vođe koji ste zaveli MOJE Stado stranputicom. O, čujte ME! O, čujte Me! O, čujte ME vukovi: sklonite se od MOJIH Stada u ovaj dan ili ću vas oboriti u vašoj propovedi. Oboriću vas za vašom propovedaonicom. Biće smrtnih ishoda među onima koji su se usudili da MI prkose u ovaj dan. Razotkriću vaše tajne grehove još više, ako mislite da se dosad to doživeli – samo čekajte, jer sam tek počeo.

Vi koji ste u nejednakom jarmu, kažem vam u ovaj dan, pažljivo slušajte! Prignite uho ka svakoj MOJOJ Reči. Toliko je brakova koje JA nisam odredio. Toliko je tih brakova, i u MOJIM očima, kažem vam ovo – ne mogu trpeti fleke greha koje pokrivaju MOJU Mladu, jer su oni ti koji su ovo učinili. Kažem vam, pažljivo slušajte šta ću reći.

Govorim neznabošcima s kojima su u braku, koji ih pokrivaju svakom vrstom perverzije, zla, krivice i greha. Pustite MOJU Mladu! Zagadili ste je seksualnim grehom! Vi idete tamo da se kurvate, pa dođete njoj. Kažem vam, muževi koji ste zavedeni. Kažem vam, vama koji imate muževe koji se kurvaju. Satana nastoji da zagadi MOJU Mladu, onu koja treba biti besprekorna i bela. Kažem vam ovo sada: neću više to tolerisati! Kažem vam sada: neću više to tolerisati! Uzimam SVOJ Mač i razdvajam brakove. Oni koji su pobožni će opstati, oni koji nisu propašće. Nisam JA za razvod – to je samo još veće ropstvo.

Dolazim da oslobodim SVOJU Decu i upravo će tako biti. Ah, vi koji tvrdite da ste MOJI i oženjeni ste pobožnom ženom, a pretražujete na internetu greh i pornografiju – vi zagađujete svoje oči, i duhom i dušom činite preljubu, misleći da niko neće saznati. E pa imam novosti za vas; i verujte MI, kažem vam i istina je, jer sam JA BOG koji ne može lagati: ako se ne pokajete za ovaj greh – umrećete – jer ste zagadili MOJU Mladu! Brak je namenjen da bude Svet. Zar ne razumete? Brak je namenjen da bude Svet. On je između žene i muškarca. Bračni krevet treba biti Svet, jer predstavlja Jedinstvo u MENI.

Jer kada se zaista ujedinjeni umom, telom, duhom i dušom, onda ste Jedno sa MNOM i sa Svetim TROJSTVOM. Ali kako možete biti jedno sa nekim ko se kurva naokolo? Kako možete biti jedno sa nekim čiji um pomišlja na svaku vrstu greha? Kako možete biti jedno sa nekim ko mrzi MOJE Ime? Ah, kažem vam ovo i reći ću to vrlo jasno. Neću više tolerisati zagađivanje MOJE Mlade seksualnim grehom. Neću više to tolerisati i bolje vam je da ozbiljno shvatite ove Reči – jer, vidite – JA nisam BOG koji se da izrugivati. Vi znate MOJ glas i JA vam kažem, bilo da ste suprug ili supruga: vi ne izdajete njih, vi izdajete JAHUŠUA HA MAŠIAH-a! Pogotovu vi takozvani Hrišćanski muževi, koji tvrdite da ste MOJI, a ipak MOJ DUH ne možete čuti i vaše su duhovne oči slepe. Niste izdali samo tog muža i niste izdali samo tu ženu. Kažem vam, ponovo ste izdali JAHUŠUA HA MAŠIAH-a! Izložiću vas javnoj sramoti! Bio je to početak kada je predsednik ove države izašao pred narod i rekao „Iako sam učinio pogrešnu stvar, ne tiče vas se,“ i ljudi su se složili.

E pa, kažem vam ovo u ovaj dan: tiče se GOSPODA BOGA Svemoćnog, jer vas upozoravam u ovaj dan. Crkvo pretvarača, slušaj pažljivo šta govorim. Čak i ako se pretvarate da ste MOJI, čak iako se pretvarate kao što se vođa ove države pretvara da je MOJ, izložiću vas javnoj sramoti kao što sam učinio ovom vođi i činiću opet. Vi koji tvrdite da ste MOJI, šunjate se iza leđa supružnicima i predajete se preljubnim vezama i seksualnom grehu i požudi, ne fali vam toga. Ali kažem vam ovo: kada ste u samom činu preljube sledeći put, zapamtite ovo: vaš sopstveni dah, vaš sledeći otkucaj srca je MOJ. Nećete znati ni u koji dan ni u koji čas. Otkriću supružniku tačno šta radite. Ovaj će svet odmahivati glavom i neće shvatati zašto je rak prostate toliko zastupljen među muškarcima. Ali JA ću pokazati šta tačno mislim o seksualnom grehu i pokazaću vam da ste upozoreni ovog dana, da se odgovorni za oni što sada znate.

Bolje bi vam bilo da se pokajete, i padnete na lice i kolena i da se pokajete, ne samo pred vašim Svemoćnim GOSPODOM JAHUŠUA HA MAŠIAH-om – i oprostiću vam danas – već to morate onda priznati supružniku kojeg ste uvredili i izdali. Jer, kažem vam: ne dam se JA izrugivati, ni dan jedan više. Možete biti u samom činu preljube i misliti da ste se izvukli. Ali kažem vam: JA GOSPOD BOG ću učiniti da umrete, a ne znate kada ću to uraditi, i skliznućete po sopstvenoj spermi pravac u Pakao! Kažem vam to jer sam JA BOG milosti, slušajte i to dobro slušajte. Učeni ste: „A pa dobro, ja sam samo čovek. Mogu činiti šta god hoću, dokle god moja žena to ne vidi sve je u redu.“

Ali zaboravljate da imate Nebeskog OCA, čak i ako se pretvarate da ste MOJI, JA vas znam o tako dobro. I vi takozvane Hrišćanske žene, koje tvrdite da ste MOJE, niste ništa bolje. Izvučete se koliko puta i mislite „Dokle god moj muž ne zna onda je sve u redu“. Ali kažem vam u ovaj dan, pozivam vas na odgovornost i ni vi nećete znati kada ću vam oduzeti život! Vi ćete takođe biti napadane rakom i neće biti leka. Držite ME za MOJU Reč, jer su ove Reči koje čujete od MOG RUAH HA KODEŠ-a i obuzeo vas je strah. Jer vi znate kome to pričam. To ste ti, ti i ti! Možete donositi svakakve zakone i pokušavati da kažete da je istopolni brak Svet.

Ali one države koje donesu taj zakon će zažaliti, jer JA neću biti izrugivan. Jer je institucija braka namenjena da bude Sveta! Simbolizuje Jedinstvo OCA, SINA i SVETOG DUHA. Mi smo Jedno, i kada se venčate, i vi ste jedno. Ako se uzmete za neznabožnu osobu uvek će biti nevolja, bilo da svetlost pokušava da pobedi tamu, ili da tama pokušava da pobedi svetlost. Ali sam JA čuo vapaje MOJE Dece koja su u okovima nejednakog jarma i JA vam kažem ovog dana, kroz ovog Proroka Šeri Elajdžu (Elijahu), govorim na silan način!

Potraživaću život onog koji nastavlja da zagađuje MOJU Mladu JAHUŠUA HA MAŠIAH-a! MOJA Deca koja ME zaista poznaju trebaju živeti u ovom svetu, ali da ne postanu kao ovaj svet! Budite Sveti kao što sam JA Svet – živite Sveto, pričajte Sveto, mislite Sveto i postupajte Sveto! Odvojite se od svega što je nesveto. Nesvetosti ne trebate dati mesta u vama. Deco, molite se u IME JAHUŠUA-e, jer ću vas JA osloboditi. Onda imajte vere da je učinjeno i samo verujte.


Tako je govoreno, tako je napisano pod Pomazanjem RUAH HA KODEŠ-a, 26. 08. ’98., 10:42č, ovom Detetu, Ratniku, Mladoj, Sluškinji, Apostolu Šeri Elajdža (Elijahu).

1. 'Eliševa' znači: 'BOG je moja zakletva' (na engleskom: 'Elizabet',a nai srpskom: 'Elizabeta'); 'Elijahu' znači: 'Moj BOG je JAH' (na engleskom: 'Elajdža', a na srpskom: 'Ilija')
2. IME SVETOG TROJSTVA je ujedno i skraćeni oblik IMENA 'JAHVE'; kao u 'aleluja', zapravo 'halelu JAH', što znači: 'hvalite JAH-a'
3. IME OCA je uzročni oblik glagola 'biti/postojati', a znači: 'ON će učiniti da bude/postoji'
4. IME SINA je kombinacija IMENA 'JAHVE' i reči 'spasi/izbavi', a znači: 'JAH spašava/izbavlja'
5. IME SVETOG DUHA znači: 'koja prebiva sa JAH-om'; od reči 'ha Šekhina', koja znači: BOŽIJE 'Sveto prisustvo/prebivanje'


Štampaj

Originalno Proroštvo

Ostala Proroštva

Početna Stranica