Srpska zastava Crnogorska zastava Bosanska zastava Hrvatska zastava
Proroštvo 21

JESTE LI SPREMNI ZA ŠOK? GAVRILO JE ZATRUBIO U SVOJ ROG!


Zapisano/izgovoreno pod pomazanjem RUAH HA KODEŠ (SVETOG DUHA)

Apostol i Prorok Elizabeta Šeri Elajdža (Eliševa Elijahu)1

7. avgust, 1998.

Slika za Proroštvo 21

Hebrejska IMENA BOGA:

JAH2 (יה) – IME BOGA
JAHVE3 (יהוה) – IME OCA
JAHUŠUA4 (יהושוע) – IME SINA
ŠEKHINJAH5 (שכניה) – IME SVETOG DUHA

ELOHIM (אלוהים) – 'BOG'
ADONAJ (אדני) – 'GOSPOD'
ABA JAH (אבא יה) – 'OTAC JAH'
IMA JAH (אמא יה) – 'MAJKA JAH'
HA MAŠIAH (המשיח) – 'MESIJA' ('HRIST')
RUAH HA KODEŠ (רוח הקדש) – 'SVETI DUH'


Citati iz Biblije su iz Novog Revidiranog Prevoda

Sledi Proroštvo koje je predato Proroku Eliševi putem "Svetih jezika", kako SVETI DUH daje (Dela Apostolska 2:3-4) da se govori na ljudskim i anđeoskim jezicima (1. Korinćanima 13:1). Eliševa govori u jezicima, što podstiče Proroštvo (1. Korinćanima 14:6).


Reči koje je JAHVE rekao da se stave pre svakog Proroštva:

„Upozorio sam te pre mnogo vremena Elizabeta (Eliševa), da ne nazoveš ovu Službu po muškarcu ili ženi. Još dok Služba nije ni postojala, stavio sam to u tvoj duh. Jer ništa od ovoga nije učinjeno tvojim rukama. Ništa od ovoga nije došlo iz tvojih usta. Već je iz usta JAHVE-a porođeno. Iz usta JAHUŠUA-e, tvog MAŠIAH-а, porođeno je. Iz usta RUAH HA KODEŠ, tvoje IMAJAH, porođeno je. Da je bilo samo od tvoje ruke, odavno bi propalo. To je od vetra ŠEKHINJAH SLAVE koji duva po svoj zemlji, Svetog Vetra oživljenja. Nije od tvog daha, jer bi propalo. Isaija 42:8: 'Ja sam JAHVE. To je MOME IME, i nikome neću dati Slavu SVOJU, niti Hvalu SVOJU likovima rezbarenim.'” (Proroštvo 105)

Jula 2010. JAHVE BOG je takođe rekao da dodam sledeće kao upozorenje onima koji se rugaju: „Ali oni su se stalno rugali Glasnicima JAHVE-a, prezirali su NJEGOVE Reči i smejali se NJEGOVIM Prorocima, sve dok NJEGOV gnev nije došao na NJEGOV Narod, te više nije bilo leka.” (2. Dnevnika 36:16)

Onda, jula 2016.: „Teško bilo kome ko se usudi da pokuša da naškodi ovim dvoma Pomazanih. Zažalićete dan kada ste se uopšte rodili. Ne dirajte MOJE Pomazanike, niti činite zla ovim dvoma Prorocima (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22). Bilo bi vam bolje kada bih JA, ABA JAHVE, iščupao vaš jezik!“ (Proroštvo 128)

I od Proroka Ezre: „Upozoravam vas sada – sve one koji napadaju ovu Službu i Proroštva, i Eliševu i mene, sve Službenike Amightywind Službe – upozoravam vas sada: ne dirajte JAH-ove Pomazanike i ne činite Njegovim Prorocima nikakvog zla (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22), da ne bi gnev Štapa JAH-а došao na vas. Ali oni koji su blagosloveni, i koji su blagoslov za ovu Službu, i koji su verni, i koji primaju Proroštva – mnogi će blagoslovi doći na vas – sve radi zaštite onoga što pripada JAH-u u IME JAHUŠUA-e.“

Danilo 12:1-3: „U to vreme ustaće Mihailo, veliki knez koji stoji pomažući sinovima tvoga naroda. I nastaće Vreme Teskobe kakve nije bilo otkako je naroda pa do tog vremena. U to će se vreme tvoj narod izbaviti, svako ko se nađe zapisan u Knjizi. A mnogi od onih što spavaju u prahu zemaljskom probudiće se, jedni za večan život, a drugi za sramotu i večni prezir. Oni koji su razumni sijaće poput sjajnog nebeskog svoda, i oni koji su mnoge doveli do pravednosti sijaće poput zvezda doveka, u svu večnost.“


Uzviknite to preko interneta! Uzviknite to sa krovova! Proglasite to na ulicama i u crkvama, na radiju i televiziji! JAHUŠUA HA MAŠIAH je na putu!

Gavrilo je zatrubio! Zvučni talasi bivaju blokirani žestokom bitkom koja se sada vodi na Nebesima. Mihailo i satana i anđeli se bore – dobro protiv zla – ali dobro uvek pobedi. Ima onih koji su čuli zvuk šofar6 roga i onih koji nisu.

Ipak, kažem vam, izdao sam upozorenje onima koji su čuli rog – iako su Gavrilov rog čuli tek neki, za sad – to je bilo samo radi pripreme MOJE Mlade, jer njen MLADOŽENJA dolazi! Ne sekirajte se ako još uvek niste čuli šofar rog Gavrila, jer je to tek za u zakazano vreme. Čak i zvučni talasi mogu biti blokirani samo do određenog vremena. Nisam li JA taj koji zna koliko su Nebesa udaljena od zemlje? Čak sam i ove proračune unapred predodredio.

Brzo činite ono za šta sam vas odredio i na šta sam vas pozvao da radite. Oni koje sam blagoslovio finansijski – kada se vratim i zateknem da ste nagomilavali svoj novac za crne dane i ostavljali Proroke i Apostole u oskudici, koji trebaju objavljivati Proročke Reči po svetu i govoriti o MOM Dolasku i potrebi da se bude spreman – teško onima koji su tako činili.

Teško onima koji su ućutkivali ili pokušavali da ućutkaju, ili koji su obeshrabrivali ili sputavali MOJE Apostole i Proroke da govore. Teško onima koji su izrugivali, zlostavljali MOJE Apostole i Proroke zbog objavljivanja ovoga. Upozoreni ste, a sada recite ostalima. Rekao sam ovo prvo SVOJOJ Sluškinji Šeri Elajdža (Elijahu), i rekao sam joj da ispituje duh koji govori i da drugima ispriča postepeno. Dobila bi potvrdu koju je tražila, od onih koje nije znala, ali sam JA znao da oni imaju uši da čuju. Ovo je bilo protiv doktrine koje se držala i verovanja kome je naučena, kada je Gavrilo zatrubio. Onda ćete vi koji ste živi da budete uzneseni sa MNOM u vazduh.

To je tačno, ali ono što ne znate su otkrivenja koja sada objavljujem kroz ovu Sluškinju. Biće to protiv vaše religije, da, i protiv vaše doktrine. Ali su MOJE Reči verne i istinite. Postoji vremenski razmak između ova dva događaja. Prvo Gavrilo zatrubi u šofar, a onda nastupa veliki rat na Nebesima, koji ova zemlja već vidi – sevanje i zvuci tutnjave MOJIH gromova. Ova zemlja već oseća kataklizmičke posledice. Kao kad se žena porađa, tako Nebesa porađaju put Povratka SINA JAHVE-a! Nebesa se grče kao kad se žena porađa. Zemlja će videti i osetiti te kontrakcije, kako kad se žena porađa. Biće uragana, tornada, vulkanskih erupcija i zemljotresa, i biće sve snažniji kako se približava MOJ Dolazak.

Uvek ste imali te događaje – istina – ali ćete sada videti promenu u atmosferi, jer sam samo JA Svemoćni BOG JAHVE i JA ću vam dokazati da ne možete verovati kalendaru kada će koje godišnje doba nastupiti. Obraćajte pažnju na planete, dok ja premeštam ono u šta ste verovali i pokazujem vam šta još niste videli.

Obraćajte pažnju na sunce i mesec i zvezde, jer ja imam iznenađenja za ovu zemlju. Dokazaću da sam samo JA Svemoćni BOG JAHVE! Obezbediću da više ne budem izrugivan. U vezi onog za šta neznabošci kažu da je nemoguće, pokazaću da je sa Svemoćnim JAHVE-om sve moguće. Paganski bogovi će se sravniti sa zemljom. Zemlja će se otvoriti i progutati Budu. Pokazaću koliko su ništavni bogovi u koje pagani veruju. Neće biti drugih bogova preda MNOM. Oni koji obožavaju druge bogove će umreti zajedno sa svojim bogovima ako se ne pokaju danas. Sutra već može biti prekasno! Upozoreni ste! Šta god stavite ispred JAHUŠUA HA MAŠIAH-a, to vam je bog. Bilo osoba, mesto ili stvar. Šta god volite više od MENE, ja ću ukloniti. Naum 1 jasno navodi: JA sam ljubomoran BOG.

Videćete me u borbi, kako uništavam SVOJE neprijatelje. Odvojiću one koji pripadaju MENI – svojim umom, telom, duhom i dušom. JA znam ko zaista služi JAHUŠUA-i i ko zaista ima dokaz da RUAH HA KODEŠ obitava u zemaljskim telima. JA nisam prevaren ponavljačkim rečima ili postupcima ili religijom. JA sam bivao izrugivan i sve što je Sveto je bivalo izrugivano, i MOJE Ime je proklinjano, psovano neprekidno na vašim talasima – u pesmama, na televiziji – čak i u domovima gde MOJA Deca žive. U zemlji izdvojenoj za MOJU Slavu. Malo dete, a toliko smelo i osiljeno da kaže TVORCU: „U Boga mi verujemo“, a ruga MI se ne dozvoljavanjem da RUAH HA KODEŠ bude u njihovim školama, sudovima ili vladi. Pokazaću JA Vrhovnom Sudu ko je jedini Vrhovni. Pokazaću Americi šta se dogodi bebi koja kaže „Odlazi, ne treba mi više taj OTAC JAHVE“.

Pokazaću Americi, i upotrebiću je kao primer, jer sam SVOJE najgore sačuvao za kraj. Vaša kazna se nagomilava. Orao će rastrgnuti zemlju koju je trebao da čuva! Ah! Ah! Ali JA mogu da čujem SVOJE Bebice, SVOJE istinske Bebice, SVOJU Decu, i malenu i zrelu, i one koji jedu meso i one još uvek dojene mlekom MOJIH grudi. I oni kažu: „Ne ja, sigurno ne ja, ja živim u Americi i šta će sa mnom biti?“ Jednima u strahu teku suze, drugi trepću da zaustave suze.

Evo šta JA govorim onima koji imaju MOJU RUAH HA KODEŠ i stavljaju MENE na prvo mesto, i nije ih sramota od Imena JAHUŠUA HA MAŠIAH-a ili da budu nazvani RUAH HA KODEŠ-om ispunjeni nanovo rođeni Hrišćani. Slušajte pažljivo, i oni koji poznaju MOJ glas će osetiti mir koji prevazilazi svaki um i znaće da sam to JA, vaš GOSPODAR JAHUŠUA HA MAŠIAH, koji govori kroz ovu Sluškinju ovom svetu!

Evo šta vaš SPASITELJ JAHUŠUA govori SVOJOJ Deci ispunjenoj MOJOM RUAH HA KODEŠ. Slušajte pažljivo i recite svima koji će saslušati. Kao u vreme Mojsija, tako će biti ponovo. Rastaviću Izraelce od Egipćana.

MOJI blagoslovi i MOJE kletve: blagoslovi onima koji su MI poslušni i kletve onima koji nisu. Nisam li im obezbedio mesto, kada je zli Faraon učinio život nemogućim u toj neznabožnoj zemlji? Ne dešava li se isto sada u Americi? Zar ne vidite zle Faraone kako nastupaju u formi vlasti koja oduzima vaše Hrišćanske slobode? Donose zakone po kojima ne smete govoriti protiv onoga što sam JA nazvao gadošću. Primoravaju vas da novcem za porez plaćate te gadosti koje vam JA nisam rekao da plaćate, načine života za koje sam JA jasno rekao u SVOJOJ Reči da su gadost pred JAHVE-om.

Živite u zemlji, u Americi, gde je MOJE Ime neprestano izrugivano i psovano. Prokletstvo pada na glave natrag onima koji proklinju MOJE Ime radi profita. Neću im to oprostiti, ako ti glumci ne isplaču suze pokajanja i ne priznaju pred ljudima da su zgrešili. Nisam li obezbedio Lotu sigurno utočište kada je pobegao? Samo je Lotova žena koja se okrenula natrag uništena. Jer je ona želela način života od kog je bežala. Zato sam joj podao istu nagradu: uništenje!

Nisam li obezbedio sigurno utočište Noju? Zašto ne bih obezbedio sigurno utočište za MOJU Decu koja su ispunjena MOJOM RUAH HA KODEŠ? Zašto sumnjate u MOJU ljubav, kada oni nisu?

Ah, kako ME rastužujete kada činite to. Nisam li JA sposoban da se staram o svima onima na ovoj zemlji koji pripadaju MENI i MOM OCU? Prestanite sumnjati u MENE! Nisam li u vreme Mojsija čak primorao neznabošce da podaju svoje srebro i zlato, kako oni koji su bili Sveti ne bi otišli praznih ruku i siromašni? Bogatstvo zlih se nagomilava za pravednike. [Poslovice 13:22]

Neka vas ne brinu ekonomske jadi. To su jadi neznabožaca, a ne jadi MOJE Dece. Zbog Slave JAHUŠUA-e, JAHVE-a i RUAH HA KODEŠ – ću JA blagosloviti SVOJ Narod na načine na koje se oni nisu usuđivali ni da sanjaju – a ne zbog njihove sebičnosti. Govorim ovo kako bi MOJI Apostoli i Proroci mogli da objave svetu: Gavrilo je zatrubio u svoj rog.

Deco koja čujete MOJ glas, zapovedam vam da podržite MOJE Apostole i Proroke koji se usuđuju da odvažno govore. Mislite da toga nema u Pismima? Nisam li naredio maloj udovici, koja je imala tek toliko da napravi veknu hleba za sebe i svog sina za jedan poslednji obrok, da nahrani MOG Proroka starog, Iliju? [1. Kraljevima 17] Ali je ona verovala da ćeš kada blagosloviš Proroka onda i ti napredovati. Na mnogo načina sam, pored finansijskog, blagoslovio tu udovicu.

Čak sam i uredio da Ilija stari spasi život njenog sina, vraćajući ga iz mrtvih. MOJI Proroci neće moći da rade kao što vi radite, jer ko bi hteo da zaposli osobu koja može da čuje glas JAHVE-a? Plašili bi se za svoje živote, i da im se grehovi ne razotkriju. Zato hranite MOJE Apostole i Proroke, kao što ste hranili MOJE druge službe. Kada začepite usta Apostolima i Prorocima govoreći im da nisu dovoljno važni da bi im pomogli, vi sprečavate da se MOJ glas čuje na ovoj zemlji na glasan, jasan i smeo način.

Pravi Apostoli i Proroci su oni koji dnevno polažu svoje živote na oltar, koji su omraženi i odbačeni radi MOG Imena – a eto koliko malo vas uopšte podržava Apostola ili Proroka. Oni budu u oskudici, dok vi podržavate ono što smatrate vrednijim službama.

Gavrilo je zatrubio u šofar! Zvučni talasi za sad bivaju blokirani, zbog žestoke borbe koja se vodi na Nebesima. Ali još malo vremena i Onaj koga čekate će se pojaviti za SVOJU Mladu! Da li ćete biti spremni? Prenesite dalje tajne koje vam smelo govorim!

Podržite službe, iako deluju skromno u odnosu na velike koje imaju puno finansijske podrške. Da li mislite da ću vas blagosloviti što dajete službama kojima ne treba vaš novac? Vaš novac ih samo čini još pohlepnijima i moćnijima u njihovom sopstvenom imenu, za njihovu sopstvenu slavu. Zapovedam vam da dajete Prorocima i Apostolima koji se oslanjaju na MENE da im pomognem, šaljući im seme kroz SVOJ Narod. Ona kojoj sada govorim uopšte i ne zna odakle će doći naredni dolar, ali MI veruje i JA ću snabdeti.

Zbog usuđivanja da govori ono što do sad nisam govorio ni kroz jednog Proroka, MOJA Ćerka, Šeri Elajdža (Elijahu), će biti progonjena zbog tog govorenja, i ismevana čak i od sopstvenih kolega. Veliki će biti njihov gnev zbog toga, i velika će nagrada biti njoj što govori o čemu se više ne može ćutati. Nisam li u vreme Mojsija obezbeđivao decu Izraela? A deca Izraela su se ponašala nezahvalno.

A sva se MOJA Deca u nekom trenutku ponašaju na isti način. Koliko vas uzima zdravo za gotovo blagoslove koje JA svakodnevno dajem? Ali kao što vi opraštate svojoj deci što vam ne zahvaljuju što se svakodnevno o njima brinete, tako i JA vama opraštam što zaboravljate. Nisam li u vreme Mojsija obezbedio vodu da utole svoju žeđ, iz kamena, iz tvrdog, suvog kamena? A ipak MOJE Žive Vode su potekle koje su ih održale. MOJA Deca su bila žedna, pa sam im dao vodu iz kamena, i JA to mogu učiniti opet i opet, i hoću. JA ne gledam ko je ko.

Samo verujte, i verujte da ću podići i da sam podigao Apostole i Proroke koji će činiti takve stvari i još toga. Uradiću to opet! Oni koji ne prihvataju MOJE Žive Vode će biti žedni, umreće i završiće u Paklu. Samo za MOJU Slavu ću pustiti Žive Vode iz kamenja. Jesam li dozvolio da MOJA Deca gladuju u pustinji? Da li shvatate koliko njih sam morao da nahranim? Je li mi to predstavljalo problem? Ne! Čak i bez ispaljivanja jedne strele, čak i bez traženja ptica, uredio sam da ptice žrtvuju svoje živote kako bi MOJA Deca imala mesa kada im je dosadila Mana – Anđeoski Hleb sa Nebesa.

Hranio sam ih hranom sa Nebesa na koju su se žalili i koja im je dosadila, i opet ću ih hraniti. Onda kada su se žalili, jer im je dosadila hrana sa Nebesa, dao sam im meso ove zemlje od kojeg su se prežderali i hiljade ih je umrlo. Bio sam ljut zbog njihove nezahvalnosti! Zato se pazite, jer JA sam BOG koji se ne menja! Eto ste naučeni ovog dana. Obezbedio sam Mojsiju i SVOJOJ Deci prelaz preko Crvenog Mora, kada su se suočavali sa smrću i ispred i iza sebe, i učiniću to opet.

Samo MI verujte. Pripremio sam mesto za SVOJU Decu. Nisam još uvek otkrio ovo mesto čak ni Apostolima i Prorocima. Jer još uvek nije vreme da MOJA Deca pobegnu. Ne možete ići ispred Oblaka Slave, niti iza njega. Morate ostati tačno ispod njega i kretati se kada se on kreće, i stati kada stane. Obezbediću vam ponovo Oblak Slave da ga pratite i Stub Vatre da obasjava vaš put noću. Ne brinite se za elektroprivredu.

Ako bude bilo potrebe, poslaću anđele da vas vode. JA ću i dalje imati Narod. JA ću i dalje štititi ono što je MOJE. Da, neki od vas će voljno dati živote za MENE, ali JA ću vam samo dati vaš život natrag. Neki će se probuditi na Nebesima znajući da je njihova krv samo podigla još Stefana. Jer – setite se – Savle je držao Stefanov ogrtač kada je Stefan bivao kamenovan i Savle je postao Pavle. Ovaj mučenik Stefan ME je video – Nebesa su se otvorila i MOJA Slava je obasjala njegovo lice. Zato ne mislite da ista vrsta mučenika, koja je već dala svoje živote, nije videla isto.

Neki od MOJIH Apostola, Proroka i Dece će biti ubijeni, a ipak živeti ponovo – i đavo to ne može zaustaviti, niti čovek. Pokazaću više čuda u ovim poslednjim vremenima nego u celoj Bibliji zajedno. Da li ćete biti spremni? Da li ćete biti na strani koja ME se odriče ili koja priznaje MENE kao GOSPODA i SPASITELJA?

Nažalost, čak su ME i MOJI – poput Petra, koji je hodao po vodi, a onda se uplašio za svoj život – odbacili i odrekli ME se. Tako će biti opet i već je bilo opet. Budite sada zahvalni MENI za ono što imate, ili ću doći da vam čak i to oduzmem. Tako ću JA ponovo učiniti sve ove stvari tokom vašeg života – čak i ako ne čujete za to, znajte da će biti učinjeno! JA sam isti BOG juče, danas i zauvek. JA, vaš GOSPOD BOG JAHVE, JAHUŠUA i RUAH HA KODEŠ se ne menjam! Pazite se da ne izaberete pre zemaljsko meso nego Nebesku Manu.

Učiniću JA sve ovo i još toga, za MOJU Slavu, da dokažem da JA, Svemoćni BOG, jedini imam završnu reč – a ne đavo, ne anti-hrist, ne lažni prorok i ne vlast. Dokazaću da JAHUŠUA HA MAŠIAH može da se stara o Ovcama koje MU pripadaju! Čak se ni Mojsijeva obuća nije pohabala. Tako će biti ponovo. Držite ME za MOJU Reč. Znajte da sam JA Svemoćni BOG i da su sa MNOM sve stvari moguće. Jer MOJA će Deca čuti Gavrilov šofar rog. Neki već jesu, samo kao uvod – da bi rekli MOJIM Prorocima, da kažu drugima da ih ohrabre – jer kada sledeći put budu to čuli, sva će MOJA Deca čuti u isto vreme.


Puno ljubavi u JAHUŠUA-i, Sluškinja, Dete, Ratnik, Mlada, Prorok Šeri Elajdža (Elijahu) 07. 08. ’98., u 10:00č počelo, završilo se u 10:13č.

2. deo

MRTVI ĆE USTATI!

Evo još jednog otkrivenja koje sam podelio sa ovim Prorokom kroz koju govorim. Spremite se za šok vašoj doktrini kojoj ste naučeni i čujte istinu koju većina nije shvatila. Morao sam dati ovom Proroku pisanja pod MOJIM Pomazanjem, snove da potvrdim ovo, morao sam i pričati o ovome, čak sam o tome i pričao kroz njenog mladog sina.

Ipak, ona nije slušala, jer je uzdrmalo ono čemu je naučena kao mala beba u JAHUŠUA-i. Spremite se za šok vašem religioznom obrazovanju i pazite se da se ne rugate onome što ne razumete! JA sam BOG koji ne može lagati, ovaj Prorok piše pod MOJIM pomazanjem. Ona vas ne može lagati i nema razloga da navuče ismejavanje na sebe, osim jer govori MOJE istine.

Tek sam skoro pokazao Šeri ove stvari, u mesecu julu, i potvrdio ih kroz druge, dok im je smelo o tome govorila i promišljala se i ispitivala duh koji je govorio. Da, zaista stoji u MOJOJ Reči: “Mrtvi u JAHUŠUA-i (Hristu) će ustati prvi, i vi koji ste živi bićete uzneseni da se sretnete s GOSPODOM u vazduhu.” [1. Solunjanima 4:16-17] Ali evo dela koji niste razumeli – slušajte pažljivo! Satana će se narugati ustajanju Svetaca. Kada njihova duhovna tela dođu i spoji se sa njihovim zemaljskim telima, oni će zaista hodati zemljom kao JA kada sam vaskrsao. Sveci su ustali, nisu li? [Matej 27:51-53] Satana lažira sve što JA radim, i tako će činiti opet.

Danilo 12:1-3: „U to vreme ustaće Mihailo, veliki knez koji stoji pomažući sinovima tvoga naroda. I nastaće Vreme Teskobe kakve nije bilo otkako je naroda pa do tog vremena. U to će se vreme tvoj narod izbaviti, svako ko se nađe zapisan u Knjizi. A mnogi od onih što spavaju u prahu zemaljskom probudiće se, jedni za večan život, a drugi za sramotu i večni prezir. Oni koji su razumni sijaće poput sjajnog nebeskog svoda, i oni koji su mnoge doveli do pravednosti sijaće poput zvezda doveka, u svu večnost.“

Kažem vam ovo sada, tako da se – kada vidite ove stvari kako se zbivaju – ne biste bojali njegove vojske zombija, koji će biti pobijeni silom Krsta JAHUŠUA HA MAŠIAH-a! Zapamtite: udarite ih daskom ili drvenim predmetom koji predstavlja Krst. Mrtvi u JAHUŠUA-i (Hristu), koji će hodati i svedočiti za MOJU Slavu, će kao u stara vremena hodati i svedočiti za Nebesa – da se ne uzima Žig Zveri! Oni će dokazati da postoji život posle smrti. MOJE Svece ćete slušati i gledati u njihovim Proslavljenim Telima koja ne mogu biti ubijena!

Satana će reći da nisu samo Hrišćani oni koji su ustali iz grobova, već i oni koji nisu Hrišćani, i dokazaće to izazivanjem ogromnog straha koji će spopasti svakog ko nije čuo MOJE Reči u ovaj dan. Gledaće te zle demonske mesojede koji su se sjedinili sa telima neznabožaca u grobovima, kako izlaze iz bezdana da izazovu haos, kako bi ovo čudo prošlo nezapaženo. Ali satanina vojska mrtvih nisu zaista majke, očevi, sestre, braće, muževi i žene neznabožaca, već demoni koji će ujedati. I ovi će demoni biti prebačeni u žive, ali samo neznabošci mogu ovim biti ugroženi.

Zato, udarite ih komadom drveta u IME JAHUŠUA HA MAŠIAH-a! Prekorite ih i svežite ih! Izgonite demone napolje, kažite: “Krv JAHUŠUA HA MAŠIAH-a je protiv tebe satano i svi demoni moraju pobeći od mene!” I pobeći će! Leševi neznabožaca će pasti na zemlju. Zračenje iz NLO-a nije prouzrokovalo ovaj haos. To je plan iz Pakla i unapred ste u ovaj dan upozoreni putem ovog Proroka, koja MI je tražila da joj ne dam da ovo govori dok ne dođe MOJ pravi čas. E pa sada je pravi čas!

A sada još jedan šok, jeste li spremni? Da, zaista ćete biti uzneseni sa MNOM u vazduh. Zaista ćete se naći sa svojim SPASITELJEM u MOJIM rukama. Ali prvo, podsećam vas: nisam li ja hodao zemljom 40 dana nakon SVOG Vaskrsenja, u SVOM Proslavljenom Telu? [Dela Apostolska 1:3] Vi ste Telo JAHUŠUA HA MAŠIAH-a, i tako ćete i vi činiti – svedočeći za MENE i upozoravajući neznabošce da ne uzimaju Žig Zveri, dokazujući da su Nebesa stvarna, da je JAHUŠUA HA MAŠIAH stvaran. Smrt nije kraj, već početak – ili spasenja, ili osude.

Tokom tih 40 dana hodanja u Proslavljenim Telima, nikakve vas rešetke neće moći zadržati, i nećete imati potrebe za hranom ili vodom, ali ćete moći uzimati ako hoćete. Nisam li JA jeo ribu? [Luka 24:41-43] Nisam li JA imao Telo, kada me je Toma dotakao u rebra? [Jovan 20:27] Tako ćete i vi. Nisam li JA prolazio kroz zidove? Vrata su bila zaključana kada sam prvo otišao SVOJIM učenicima, sećate se? [Jovan 20:19] Tako ćete i vi prolaziti kroz zidove. Ništa vam neće biti nemoguće tih 40 dana. Oni koji neće dobiti Proslavljena Tela će žaliti, jer će znati da je JAHUŠUA govorio istinu kada je rekao: “Kao što ste MENE videli da se podižem u oblake, tako ćete i vi.”

Govorio sam te Reči preko SVOJE RUAH HA KODEŠ SVOJIM učenicima. Sada ih ponovo izgovaram kroz SVOJU Učenicu Šeri Elajdža (Elijahu). Radujte se vi koji pripadate MENI. Velike li nagrade – da vas ovaj svet vidi u Proslavljenim Telima i da neprijatelj zna da vas nikada više ne može ubiti.

Oni za kojima JA plačem su prikazani na slici i u viziju “Jedan Minut do Ponoći” – to je crkva pretvarača. Religija će vas sprečiti da budete MOJA Mlada. Odnos pun ljubavi i poslušanja sa MNOM je jedini način da uzmete učešća u ovom blagoslovu. Ah, plača i suza i jecanja i naricanja pet devica bez ulja u svojim svetiljkama, dok izjuruju za pet mudrih devica koje su čekale svog MLADOŽENJU, sa svežim uljem u svojim svetiljkama – oni će hteti ono što vi imate, a neće moći to da kupe, ni prime, bez polaganja svojih života MENE radi.

Oni koji ME ne očekuju – koji ne veruju da ću doći da izbavim SVOJU Mladu, oni koji veruju da će MOJA Mlada morati da prođe kroz Veliku Nevolju i Veliki Gnev – će nažalost dobiti po onome u šta veruju. Ali to ne znači da nećete biti spašeni. To samo znači da sam hteo da vas poštedim, ali niste bili spremni. Nakon 40 dana ja ću odvesti SVOJU Mladu kući i imaćemo gozbu na Svadbenoj Večeri JAGNJETA, MOJA Proslavljena Mlada će se boriti protiv zle vojske mrtvih dok su još na zemlji. Jer oni znaju moć Krsta.

Zato se i zovu MOJOM Mladom. Zato sam JA njihov SPASITELJ. Njihova venčanica je blistavo bela i neće imati krvi ili gneva ovog sveta na sebi. Samo MOJA Krv pere belije od snega. Molite se za Sluškinju kojoj sam ovo Proroštvo govorio, jer će neprijatelj nastojati da je trajno ućutka, jer se usudila da govori tako smelo. Molite se za Šeri Elajdža (Elijahu) da nastavi da govori ono što ovaj svet smatra nemogućim. Niste mnogo od nje čuli, jer je on već pokušao da ućutka glas koju ću JA nastaviti da koristim da govorim SVOJIM Ovcama i narodima, bogatima i siromašnima, vođama svih nacija. Što više pokušavaju da ućutkaju taj glas, to ću ću glasnije vikati kroz nju!

Tako je napisano 7. avgusta, 1998. u 10:00č. Tako je izgovoreno i tako će se obistiniti. JA sam izgovorio ove stvari da vas upozorim na vreme, da se MOJA Deca ne bi plašila i da bi neprijatelji Jevanđelja JAHUŠUA HA MAŠIAH-a znali koga da se plaše, i čega da se plaše. JAHUŠUA HA MAŠIAH je BOG milosti i ljubavi, i BOG rata! JA ne vodim rat protiv SVOJE Dece već protiv SVOJIH neprijatelja, koji drugog zovu gospodom i gospodarem. Upozoreni ste!


Puno ljubavi u JAHUŠUA-i, Sluškinja, Dete, Ratnik, Mlada, Prorok Šeri Elajdža (Elijahu) 07. 08. ’98., u 10:00č počelo, završilo se u 10:13č.

1. 'Eliševa' znači: 'BOG je moja zakletva' (na engleskom: 'Elizabet',a nai srpskom: 'Elizabeta'); 'Elijahu' znači: 'Moj BOG je JAH' (na engleskom: 'Elajdža', a na srpskom: 'Ilija')
2. IME SVETOG TROJSTVA je ujedno i skraćeni oblik IMENA 'JAHVE'; kao u 'aleluja', zapravo 'halelu JAH', što znači: 'hvalite JAH-a'
3. IME OCA je uzročni oblik glagola 'biti/postojati', a znači: 'ON će učiniti da bude/postoji'
4. IME SINA je kombinacija IMENA 'JAHVE' i reči 'spasi/izbavi', a znači: 'JAH spašava/izbavlja'
5. IME SVETOG DUHA znači: 'koja prebiva sa JAH-om'; od reči 'ha Šekhina', koja znači: BOŽIJE 'Sveto prisustvo/prebivanje'

6. Obredni rog, obično ovnujski


Štampaj

Originalno Proroštvo

Ostala Proroštva

Početna Stranica