Srpska zastava Crnogorska zastava Bosanska zastava Hrvatska zastava
ISKAZ VERE

Verovanja AmightyWind Službe

Slika za Iskaz Vere

Naša Misija
Isaija 53: „Duh JAHVE-a na meni je, jer me je JAHVE pomazao da objavim dobru vest krotkima. Poslao me je da zavijem rane onima koji su slomljenog srca, da objavim slobodu zarobljenima i izlazak iz tame zatvorenima, da objavim godinu JAHVE-ove milosti i dan osvete našeg Boga, da utešim sve koji tuguju, da darujem one koji tuguju zbog Siona, da im dam pokrivalo za glavu umesto pepela, ulje radosti umesto žalosti i ogrtač hvale umesto klonulog duha. I zvaće se ‘stabla pravednosti’ koja je JAHVE zasadio, njemu na lepotu. Oni će ponovo izgraditi mesta koja su davno opustošena, podignuće mesta koja su odavno pusta, obnoviće opustošene gradove, mesta koja su naraštajima bila pusta. Stranci će doći i pašće vaša stada, tuđinci će vam biti ratari i vinogradari. A vi ćete se zvati sveštenici JAHVE-a, nazivaćete se slugama našeg Boga. Ješćete bogatstvo naroda, dičićete se blagom njihovim. Umesto sramote Moj će narod dobiti dvostruki deo, umesto poniženja klicaće od radosti zbog svog nasledstva. Zato će u svojoj zemlji posedovati dvostruki deo. Imaće večnu radost. Jer Ja, JAHVE, volim pravdu, a mrzim pljačkanje i nepravdu. Verno ću im dati platu i s njima ću sklopiti trajni savez. Njihovo potomstvo biće poznato među narodima i njihovi potomci među plemenima. Svi koji ih vide prepoznaće da su potomstvo koje je JAHVE blagoslovio. Ja ću klicati JAHVE-u. Moja će se duša veseliti mom Bogu. Jer me je on obukao u haljine spasenja, ogrnuo me je plaštem pravednosti, kao mladoženju koji, poput sveštenika, stavlja pokrivalo na glavu, i kao nevestu koja se ukrašava nakitom. Jer kao što zemlja pušta svoj izdanak i kao što u vrtu niče ono što je posejano, tako će JAHVE dati da nikne pravednost i hvala pred svim narodima.“


U šta verujemo?
JAHUŠUA je SIN BOGA JAHVE-a koji se pojavio u telu! JAHUŠUA je naš MESIJA! JAHUŠUA je KRALJ Jevreja, KRALJ nad kraljevima i GOSPODAR nad gospodarima! JAHUŠUA je naš MLADOŽENJA koji dolazi uskoro! JAHUŠUA je rođen od device i NJEGOV jedini OTAC je JAHVE! JAHUŠUA je bio razapet umesto nas kao jedina Sveta Žrtva za greh, i vaskrsao u treći dan. Mi žudimo za NJEGOVIM ponovnim Dolaskom, jer će ON doći po SVOJU Mladu – što je predstavljeno pričom o pet mudrih Devica (Matej 25). „Dođi JAHUŠUA, dođi brzo“ (Otkrivenje 22:20) – to je naša molitva!

Verujemo...
JAHUŠUA je takođe poznat pod imenom ISUS HRIST, ali ova Služba veruje da trebamo zvati svog MESIJU NJEGOVIM Hebrejskim Imenom – ’JAHUŠUA’ – koje znači ’JAH spašava’, i podsetnik je da JAHVE BOG, OTAC, TVORAC Nebesa i Zemlje i svega što je između i spašava naše duše putem SVOG Jedinorođenog SINA JAHUŠUA-e.

Verujemo...
Jedini put do Nebesa je putem prihvatanja JAHUŠUA-e, koji je rođen od device, koji je razapet umesto nas, koji je vaskrsao u 3. dan i nakon 40 dana se uspeo natrag na Nebesa pred svedocima (Dela Apostolska 1:19).

Verujemo...
JAHUŠUA, Jedinorođeni SIN JAHVE-a, je sišao sa Nebesa da umre za naše grehove kao jedina savršena, bezgrešna krvna Žrtva. Ipak, ON nije ostao mrtav, već je vaskrsao u 3. dan i NJEMU je data sva Vlast na Nebesima i na Zemlji od JAHVE-a (Matej 28:18). Mi verujemo da JAHUŠUA dolazi ponovo po verne koje naziva SVOJOM Mladom, predstavljenu preko pet mudrih Devica, u takozvanom Uznesenju (eng. Rapture).

Verujemo...
Zbog prihvatanja JAHUŠUA-e kao MESIJE i pokajanja JAHVE-u i JAHUŠUA-i za naše grehove1, odvraćanja od tih grehova i davanja svega od sebe da budemo poslušni, da volimo, poklanjamo se, služimo i u svemu stavljamo na prvo mesto našeg voljenog OCA JAHVE-a i JAHUŠUA ha MAŠIAH-a – zbog toga će ON spasiti naše duše i odvesti nas na Nebesa kada umremo ili budemo uzneseni.

Verujemo...
Kada učinimo tako, RUAH ha KODEŠ, takođe nazvan SVETI DUH, naseli naše telo koje potom postaje Hram RUAH ha KODEŠ-a (1. Korinćanima 6:19). Mi verujemo da trebamo mrzeti đavola i njegova dela onoliko koliko volimo našeg JAHVE-a i JAHUŠUA-u i RUAH ha KODEŠ-a. Mi trebamo braniti sve što je Sveto i prekoriti i odreći se svega što je nesveto. Mi trebamo živeti Svetim životom za našeg MESIJU i slediti NJEGOV primer Svetosti (1. Jovanova 2:6).

Verujemo...
Da smo mi nesavršeni, jer je samo JAHUŠUA savršen. Ipak, kada zgrešimo (rečju ili delom), možemo dozvati JAHVE-a u Ime JAHUŠUA ha MAŠIAH-a, pokrivajući svoje grehove NJEGOVOM prolivenom Krvlju, tražeći oprost (1. Jovanova 1:7) – i onda se trudimo da izbegnemo buduće ponavljanje tih grehova.

Verujemo...
Samo je JAHUŠUA naš Posrednik pred JAHVE-om (1. Timotiju 2:5). Mi cenimo, poštujemo i volimo NJEGOVU majku, Mariju (heb. Miriam), jer je ona bila NJEGOVA zemaljska majka, ali joj se mi ne poklanjamo niti joj se molimo. JAHUŠUA je takođe bio i Marijin MESIJA i ona GA je zvala „GOSPODE“. Da je Marija bila bezgrešna, onda bi ona bila dostojna da bude Krvna Žrtva za greh na Golgoti. Greška katoličke crkve je u tome što je čini ravnom sa JAHUŠUA-om. Postoji samo jedno TROJSTVO, a to su OTAC JAHVE, NJEGOV SIN JAHUŠUA i RUAH ha KODESH (1. Jovanova 5:7). Niko od nas ne bi bio spašen da RUAH ha KODEŠ-om nismo privedeni da zavolimo i prihvatimo JAHUŠUA-u kao MESIJU.

Verujemo...
Da trebamo da izučavamo i učimo o Jevrejstvu našeg MESIJE, koji je KRALJ Jevreja (Marko 15:2, 26; Luka 23:3; Matej 27:37, 42; Jovan 19:19-20). To znači da trebamo svetkovati Svete Praznike2 kao što je JAHUŠUA to činio i kako je JAHVE odredio. To podrazumeva držanje Šabata3 i njegovo svetkovanje – sedmog dana nedelje, od zalaska sunca u petak do zalaska sunca u subotu. Ova Služba ima mandat Isaije 61 da proglasi da svaka osoba ima Nebesa za zadobiti i Pakao za izbeći – ovisno o njihovom odgovoru na Žrtveni Dar JAHUŠUA-e sa Golgote. Svako živ vrši svoju rezervaciju na Nebesima ili u Paklu, zasnovanu na tom odgovoru.

Verujemo...
Biblija je inspirisana i nepogrešiva Reč JAHVE-a u originalnom pisanju/jezicima, računajući: Knjigu Mudrosti; Knjigu Siraha; Knjigu Baruhovu; Knjigu Jašera; Knjigu Jubileja; Knjigu Tobija; Jevanđelje po Hebrejima4. Mi verujemo da Reč JAHVE-a, Biblija i Tora, ne mogu lagati. JAHVE je jedini Nebeski OTAC, TVORAC svega.

Verujemo...
U ona apokrifna dela koja nisu u suprotnosti sa učenjima Biblije, računajući Knjigu Adama i Eve, Knjigu Enoha i Ode Solomona (koje se pripisuju Solomonu).

Verujemo...
Neko ne može živeti kao đavo, a ipak otići na Nebesa. Naprotiv, čovek mora da se odvrati od greha, verujući da je kroz JAHUŠUA-u postati novo stvorenje. Kao što stoji u Bibliji u 2. Korinćanima 5:17: „Dakle, ako je neko u jedinstvu sa MAŠIAH-om, on je novo stvorenje...“ JAHUŠUA je potpuno bezgrešan, i NJEGOVA Čista i Sveta Krv su jedino pokrivanje za naše grehove.

Verujemo...
Jednom kada prihvatimo JAHUŠUA-u za svog BOGA, GOSPODA i SPASITELJA, imaćemo želju da MU budemo poslušni zato što GA volimo. Znamo da, kada grešimo, imamo NJEGOVU Svetu Krv koja spira naše grehove. Ali ne grešimo namerno. Umesto toga, trudimo se da budemo poslušni JAHUŠUA-i i da budemo Sveti kao što je ON Svet (Jovan 14:15, 21; Luka 6:46; 1. Petrova 1:16).

Verujemo...
Jedan je BOG, koji večno postoji kroz TRI OSOBE: BOG OTAC – JAHVE, BOG SIN – JAHUŠUA i BOG MAJKA – RUAH ha KODEŠ (SVETI DUH).

Verujemo...
U BOŽANSTVO JAHUŠUA-e, u NJEGOVO devičansko Rođenje, u NJEGOV bezgrešan Život, u NJEGOVA Čuda, u NJEGOVU zameničku i iskupljujuću Smrt, u NJEGOVO Vaskrsenje u telu, u NJEGOVO Uspinjanje do desne strane OCU (Marko 16:19), u NJEGOV lični budući Povratak na ovu zemlju u Sili i Slavi, da k SEBI uzme SVOJU Krvlju kupljenu Crkvu, koja će vladati sa NJIM doveka – Mladu JAHUŠUA-e.

Verujemo...
U Uznesenje (eng. Rapture) Mlade JAHUŠUA-e – onih koji nisu određeni za Gnev OCA JAHVE-a. Ne zauzimamo poseban stav u vezi toga da li će se desiti pre, u toku ili nakon Velike Nevolje, jer zapravo može biti kombinacija toga. Naše glavno usredsređenje je da budemo spremni kad god se JAHUŠUA vrati po SVOJU voljenu Mladu, da ostajemo u veri i zauzimamo se dok ON ne dođe, živeći svaki dan kao da je zadnji.

Verujemo...
Biblija jeste JAHUŠUA, Reč koja je postala Telo:
„I Reč je postala Telo i prebivala je među nama i gledali smo NJEGOVU Slavu, Slavu koju je kao Jedinorođeni Sin imao od Oca, punu dobrote i istine (Jovan 1:14).

Verujemo...
JAHUŠUA pomazuje ovu Službu da dopre do Jevreja i ne-Jevreja – svih rasa, naroda, jezika i nacija. Mi ne gledamo ko je ko, da li bogat ili siromašan. Svima će biti besplatno služeno od strane svih u ovoj Službi.

Verujemo...
U privođenje duša JAHUŠUA-i, jedino NJEMU na Hvalu, Čast i Slavu!

Verujemo...
Da jedini način za očišćenje od greha dolazi putem pokajanja, odvraćanja od greha i priznavanja greha pred JAHUŠUA-om Golgote i Nazareta – tražeći oprost za taj greh, pranjem u Svetu prolivenu Krv JAHUŠUA-e Golgotskog, i imajući veru u dragocenu Krv JAHUŠUA-e. Krštenje vodom je fizički znak drugima da mi otvoreno priznajemo JAHUŠUA-u kao GOSPODA i SPASITELJA i prihvatamo NJEGOV Žrtveni Dar sa Golgote (Matej 10:32-33).

Verujemo...
Jovan je krstio vodom, a JAHUŠUA koristi RUAH ha KODEŠ da nas krštava Vatrom SVETOG DUHA, kao u Dan Pedesetnice (Dela Apostolska 2). Verujemo u govorenje u Svetim Jezicima i u sve Darove RUAH ha KODEŠ-a. Verujemo u Krštenje RUAH ha KODEŠ-om, kao u Delima Apostolskim 2:3, i da se ono pruža vernicima koji ga zatraže i veruju da ga primaju po veri.

Verujemo...
Ovi znakovi će pratiti one koji veruju: isterivanje demona u Ime JAHUŠUA-e, govorenje novim Svetim Jezicima, polaganje ruku na bolesne i njihovo ozdravljenje (Marko 16:17-18). Verujemo da znaci, čuda i velika dela prate one koji veruju u JAHUŠUA-u kao IZBAVITELJA, ISKUPITELJA, LEKARA, SPASITELJA i Onog od kog potiču svi blagoslovi.

Verujemo...
JAHVE, JAHUŠUA i RUAH ha KODEŠ nisu samo Svemoćni u Ljubavi, već su i Svemoćni u Ratu protiv SVOJIH neprijatelja.5

Verujemo...
Da je Obnova koju vrši RUAH ha KODEŠ apsolutno neophodna za lično Spasenje (Titu 3:5). Verujemo da RUAH ha KODEŠ privodi duše Spasonosnoj Milosti JAHUŠUA-e, i niko ne može biti spašen ako RUAH ha KODEŠ ne privede duše JAHUŠUA-i Golgote i Nazareta.

Verujemo...
RUAH ha KODEŠ skida sav jaram i okove. Verujemo da RUAH ha KODEŠ i dalje pomazuje i govori kroz Apostole, Proroke, Jevanđeliste, Učitelje i Pastore. Mi verujemo da trebamo biti rukopoloženi od strane JAHVE-a, a ne samo rukopoloženi od strane čoveka.

Verujemo...
Mi trebamo živeti u ovom svetu, ali ne postati kao ovaj svet (Jovan 15:19, Rimljanima 12:2). Verujemo da zemlja nije naš dom, već da su Nebesa naš dom. Kada završimo svoje poslove na zemlji, mi ćemo se vratiti našem Nebeskom OCU JAHVE-u. Verujemo da su ova tela u kojima smo sada privremena i samo glinene ljuske koje se vraćaju u prah nakon smrti, a verujemo da naš Duh živi kroz večnost (2. Korinćanima 4:18; 5:1) ili na Nebesima ili u Paklu. Ne verujemo u reinkarnaciju; verujemo Bibliji: „Ljudima je određeno da jednom umru, a zatim dolazi Sud.“ (Jevrejima 9:27)

Verujemo...
U ne sabiranje blaga na zemlji, već na Nebesima – gde moljac i rđa ne mogu da pokvare i lopovi ne mogu da ukradu (Matej 6:19-21; Luka 12:13-21).

Verujemo...
Da iskupljujuće delo JAHUŠUA-e na Krstu omogućava Izlečenje Vernika u JAHUŠUA-u – u umu, telu, duhu i duši – kao odgovor na vernikovu Molitvu, u veri da je JAHUŠUA BOG i ima svu Vlast predatu NJEMU od strane NJEGOVOG OCA JAHVE-a (Matej 28:18).

Verujemo...
JAHVE i JAHUŠUA su isti juče, danas i zauvek. ONI se ne menjaju po osnovu naših vremena.

Verujemo...
Mi trebamo biti Sveti kao što su JAHVE i JAHUŠUA Sveti [1. Petrova 1:16], makar se truditi da budemo –jer se niko nikad ne može uporediti sa Svetošću JAHVE-a i JAHUŠUA-e, kojima služimo.

Verujemo...
U Osvećujuću Moć prebivanja RUAH ha KODEŠ-a, koja omogućuje Verniku da živi Sveti život (2. Solunjanima 1:13b).

Verujemo...
U Vaskrsenje kako spašenih, tako i izgubljenih – jednih na Večan Život, a drugih na večnu osudu (Jovan 5:29; Danilo 12:2; 1. Solunjanima 5:9). Verujemo da je to izbor svake osobe, i isključivo njen izbor – da li će provesti Večnost na Nebesima ili u Paklu.

Verujemo...
JAHVE i naš SPASITELJ JAHUŠUA već znaju čija su imena upisana u JAGNJETOVU Knjigu Života (Otkrivenje 21:27), napisanu pre postanka sveta. Verujemo u Nebeskog OCA koji blagosilja one koji su MU poslušni i proklinje one koji su MU neposlušni, kao što je navedeno u 5. Mojsijevoj 28.

Verujemo...
U držanje Šabatnog Dana Svetim (od zalaska sunca u petak do zalaska sunca u subotu). Ne u svetkovanje ljudskog dana koji je stvorila Katolička crkva – nedelje.6

Verujemo...
Da je držanje Šabata znak da želimo da budemo poslušni svom Nebeskom OCU (2. Mojsijeva 31:12-13), a iako neposlušnost ovome neće da vam uskrati Nebesa, uskratiće vam blagoslove i zaštitu određenu onima koji budu poslušni. Poštuj Šabatni Dan i smatraj ga Svetim. To bi trebalo biti vreme odmora i traženja JAHVE-a i JAHUŠUA-e. Verujemo da će JAHUŠUA doći opet na Šabat. Ne znamo na koji.

Verujemo...
Da je ne držanje pravog Šabata, kao i neposlušnost ostatku 10 Zapovesti, voljna neposlušnost i mora biti priznata i okajana, da ne biste potpali pod Sud.

Verujemo...
JAHVE i JAHUŠUA govore kroz Apostole i Proroke u današnje vreme. Verujemo da RUAH ha KODEŠ ne mari kog je pola osoba, jesu li muško ili žensko. RUAH ha KODEŠ će izabrati koga god ONA pomaže da govori NJENE Reči. Verujemo u izdavanje upozorenja gde su vukovi, zli pastiri i lažni proroci ili lažni učitelji – jer verujemo da smo takođe Stražari na Kuli i kao što stoji u Jezekilju 3:17-21, kada dobijemo upozorenje, trebamo ga proslediti ili će krv onih koje trebamo upozoriti biti na našim rukama. Ako upozorimo, a oni ne poslušaju, oni će umreti u svom grehu, ali mi nećemo imati njihovu krv na svojim rukama.

Verujemo...
JAHVE i JAHUŠUA će štititi SVOJ Narod tokom dolazeće Velike Nevolje; da li ćemo morati da prođemo kroz neki njen deo – samo JAHVE zna. Verujemo da će JAHVE obezbediti nas, NJEGOVU Decu koja se drže vere u Onoga koji će natprirodno namiriti sve naše potrebe neizmerno i izobilno, više od onoga što zamislimo ili molimo (Efescima 3:20). Kao i u dane Mojsija, BOG kome služimo – JAHVE i JAHUŠUA – neće ostaviti ni zaboraviti SVOJE Bebice, Mladu, Odabrane i Izabrane, već će namiriti svaku našu potrebu po SVOM Slavnom Bogatstvu (Filibljanima 4:19).

Verujemo...
RUAH ha KODEŠ koristi ovu Službu da dopre do sveta Jevanđeljem JAHUŠUA-e i da dostavi Proročke Poruke ljudima u ova Poslednja Vremena – radi ohrabrenja, upozorenja i podučenja.

Verujemo...
JAHUŠUA vlada, kraljuje i dolazi ponovo da uništi SVOJE neprijatelje (Dela 2:34-35; Psalam 110:1; Otkrivenje 19:15)! JAHUŠUA je došao kao Jevrej i SPASITELJ je kako Jevrejima tako i ne-Jevrejima!

Verujemo...
Krv JAHUŠUA-e spira naše grehove, i izbavlja nas i štiti od sile satane i bilo kakvih okultnih kletvi ili oblika veštičarstva ili bilo kog oblika zla. Imamo vere da ništa nije moćnije od Imena JAHUŠUA-e, Krvi JAHUŠUA-e i Reči JAHVE-a i JAHUŠUA-e. Imamo vere da “mnoge nevolje ima pravednik, ali ga iz svih JAHVE izbavlja.” (Psalam 34:19)

Verujemo...
Mnogo više od onoga što je ovde navedeno, ali Biblija sadrži sve u šta verujemo. Ako želite da znate u šta verujemo – čitajte Bibliju, Toru – i videćete naš potpun Iskaz Vere. Mi koji radimo u ovoj Službi se molimo da ćemo vam biti na blagoslov na neki način, i da naš rad neće biti uzaludan, već da ćemo vas jednog dana licem videti na Nebesima.

Ono što su JAHVE i JAHUŠUA učili... To Verujemo!

Verujemo...
Upoznaćemo sve vas na Nebesima koji se složite sa ovim Iskazom Vere i živite po njemu. Jedva čekamo da vas vidimo tamo!

1. Greh je prekršenje ili prestupanje Zakona – 1. Jovanova 3:4: „Ko god čini greh, čini i bezakonje, zato je greh bezakonje.“; 1. Jovanova 5:17: „Svaka nepravednost je greh“; Rimljanima 7:7: „Nikada ne bih shvatio šta je greh da nije bilo Zakona. I ne bih shvatio šta je požuda, da Zakon nije rekao: „Ne poželi!“
2. Sveti Praznici su Sveti sabori koje je odredio JAHVE (vidi 3. Mojsijeva 23). Oni uključuju Pashu (heb. Pesah), Praznik Beskvasnih Hlebova (heb. Hag ha Macot), Dan Prvina (heb. Jom ha Bikurim), Pedesetnicu (heb. Hag Šavuot), Praznik Truba (heb. Jom Terua/Roš ha Šana), Dan Očišćenja (heb. Jom Kipur), Praznik Senica (heb. Hag Sukot).
3. 4. Zapovest: „Sećaj se Šabatnog dana i smatraj ga Svetim.“ (2. Mojsijeva 20:8) Svaki sedmi dan u nedelji se smatra Svetim Prazničnim danom. Levitska 23:1-3.
4. Knjiga Mudrosti je bila sastavni deo originalne Biblije kralja Džejmsa (eng. King James Bible). Knjiga Siraha je bila sastavni deo ranih Grčkih i Hebrejskih Svetih Spisa (Biblije). Knjiga Baruhova je bila sastavni deo rane Grčke Biblije. Knjiga Jašera je izgubljena knjiga Starog Zaveta, izvorno napisana na Hebrejskom. Knjiga Jubileja je sastavni deo kanona Etiopske Pravoslavne crkve. Knjiga Tobija se nalazi u Grčkom Starom Savezu. Za Jevanđelje po Hebrejima se smatra da je opšti naziv za rana Grčka i Hebrejska Jevanđelja.
5. 5. Mojsijeva 7:10; 32:41-42; Naum 1:2; 2. Mojsijeva 15:3; Psalam 24:8; Isaija 42:13
6. 2. Mojsijeva 8-11: „Sećaj se Šabatnog dana i smatraj ga Svetim. Šest dana radi i obavljaj sav svoj posao. A sedmi dan je Šabat posvećen JAHVE-u, tvom Bogu. Ne radi nikakav posao, ni ti, ni tvoj sin, ni tvoja kći, ni tvoj rob, ni tvoja robinja, ni tvoja stoka, ni stranac koji živi u tvom gradu. Jer je za šest dana JAHVE stvorio Nebesa i Zemlju, more i sve što je u njima, a sedmog dana je počinuo. Zato je JAHVE blagoslovio Šabatni dan i posvetio ga.“


Štampaj

Originalni Tekst

Ostali Članci

Početna Stranica