Shabbat Shalom!

Welkom by Passover – Pasga, hierdie week se Parasha.

Eksodus 12:21 – 51
Josua 3:5 – 7; 5:2 – 6:1; 6:27
Johannes 19:31 – 20:1
Eksodus 12:21 – 51 *~ Eksodus Hoofstuk 12~*


21 Moses het toe al die oudstes van Israel laat roep en aan hulle gesê: Gaan haal vir julle kleinvee vir julle families en slag die pasga. 

22 En neem ‘n bossie hisop en steek dit in die bloed wat in die skottel is, en stryk aan die bo-drumpel en aan die twee deurposte van die bloed wat in die skottel is. Maar niemand van julle mag uit die deur van sy huis uitgaan tot die môre toe nie. 

23 Want YAHUVEH sal deurtrek om die Egiptenaars swaar te tref. Maar wanneer HY die bloed sien aan die bo-drumpel en aan die twee deurposte, sal YAHUVEH by die deur verbygaan en die verderwer nie toelaat om in julle huise in te gaan om te slaan nie. 

24 Onderhou dan hierdie saak as ‘n insetting vir jou en jou kinders tot in ewigheid. 

25 En as julle in die land kom wat YAHUVEH aan julle sal gee soos HY beloof het, moet julle hierdie diens onderhou. 

26 En as julle kinders julle vra: Wat beteken die diens daar? 

27 dan moet julle sê: Dit is ‘n paasoffer aan YAHUVEH, wat by die huise van die kinders van Israel in Egipte verbygegaan het, toe HY die Egiptenaars getref maar ons huise gered het. Toe het die volk in aanbidding neergebuig.

28 En die kinders van Israel het gegaan en dit gedoen. Soos YAHUVEH Moses en Aäron beveel het, so het hulle gedoen. 

29 En middernag het YAHUVEH al die eersgeborenes in Egipteland getref, van die eersgeborene van Farao af wat op sy troon gesit het, tot die eersgeborene van die gevangene toe wat in die gevangenis was, en al die eersgeborenes van die diere. 

30 Toe staan Farao in die nag op, hy en al sy dienaars en al die Egiptenaars, en daar was ‘n groot gejammer in Egipte, want daar was geen huis waar geen dooie in was nie. 

31 Daarop het hy Moses en Aäron in die nag laat roep en gesê: Maak julle klaar, trek weg onder my volk uit, julle sowel as die kinders van Israel, en gaan dien YAHUVEH soos julle gespreek het. 

32 Neem ook julle kleinvee en julle beeste saam soos julle gespreek het, en gaan weg en seën my ook. 

33 En die Egiptenaars het by die volk sterk aangehou—om hulle gou uit die land uit te stuur. Want hulle het gesê: Ons is almal dood! 

34 Toe neem die volk hulle deeg voordat dit ingesuur was, met hulle bakskottels, in hulle mantels toegebind, op die skouers. 

35 En die kinders van Israel het gehandel volgens die woord van Moses: hulle het van die Egiptenaars silwergoed en goue goed en klere geëis; 

36 en YAHUVEH het aan die volk guns verleen in die oë van die Egiptenaars, en dié het hulle versoek ingewillig. So het hulle dan die Egiptenaars berowe. 

37 En die kinders van Israel het van Raämses na Sukkot weggetrek, omtrent ses honderd duisend te voet, die manne buiten die kinders. 

38 En ‘n menigte mense van gemengde bloed het ook saam met hulle opgetrek, en kleinvee en beeste—’n groot hoeveelheid vee. 

39 En hulle het van die deeg wat hulle uit Egipte gebring het, ongesuurde koeke gebak; want dit was nie ingesuur nie, omdat hulle uit Egipte uitgedryf is, sodat hulle nie kon vertoef nie en ook geen padkos vir hulle klaargemaak het nie. 

40 En die tyd wat die kinders van Israel in Egipte gewoon het, was vier honderd en dertig jaar. 

41 En ná verloop van vier honderd en dertig jaar, op daardie selfde dag, het al die leërskare van YAHUVEH uit Egipteland uitgetrek. 
42 Dit is ‘n nag om plegtig onderhou te word tot eer van YAHUVEH, omdat HY hulle uit Egipteland uitgelei het. Dit is dié nag van YAHUVEH om plegtig onderhou te word by al die kinders van Israel in hulle geslagte. 

43 Verder het YAHUVEH aan Moses en Aäron gesê: Dit is die insetting van die pasga: Géén uitlander mag daarvan eet nie. 

44 Maar elke slaaf wat ‘n man met geld gekoop het, dié moet hy besny; dan kan hy daarvan eet. 

45 Geen vreemde inwoner of huurling mag daarvan eet nie. 

46 In een huis moet dit geëet word; jy mag niks van die vleis uit die huis buitentoe bring nie; en julle mag geen been daarvan breek nie. 

47 Die hele vergadering van Israel moet dit hou. 

48 En as ‘n vreemdeling by jou vertoef en tot eer van YAHUVEH die pasga wil vier, moet by hom almal wat manlik is, besny word; en dan mag hy nader kom om dit te vier, en hy sal soos ‘n kind van die land wees. Maar géén onbesnedene mag daarvan eet nie. 

49 Een wet moet geld vir die kind van die land en vir die vreemdeling wat onder julle vertoef. 

50 En al die kinders van Israel het dit gedoen. Soos YAHUVEH Moses en Aäron beveel het, so het hulle gedoen. 

51 En op daardie selfde dag het YAHUVEH die kinders van Israel, volgens hulle leërafdelings, uit Egipteland uitgelei.